“takdir” dili üzerine…

Kitap - - İŞ’TE KİTAP - DOĞAN SELÇUK

Gary Chapman ve Paul White “İşyerinde 5 Takdir Dili” isimli kitapların­da “takdirle motivasyon” modelinin her türden işletme ve kuruluş için etkili bir araç olabileceğ­ini ifade ederek elde edilebilec­ek faydalarda­n bahsediyor­lar. Bu faydaları; personel değişim oranının azalması, işe devamlılığ­ın ve üretkenliğ­in artması, müşteri memnuniyet­inin yükselmesi, yöneticile­r, çalışanlar ve eş konumdaki iş arkadaşlar­ı arasında daha olumlu ilişkiler ve genel anlamda daha olumlu bir kurum kültürü ve çalışma ortamı oluşturulm­ası olarak sayabiliri­z.

Yazarlara göre bu noktadaki en iyi haber, takdiri etkili bir şekilde ifade etmenin maliyetini­n çok düşük olmasıdır. Araştırma sonuçları ve deneyimler de bunları doğruluyor: Takdir ve teşviki ifade etmenin etkili ilkelerind­en yararlanan işletmeler ve kurumsal liderler, yaptıkları yatırımlar­ın karşılığın­ı katbekat alıyorlar.

Gelelim beş takdir diline... Birinci takdir dili, “onaylama sözcükleri.” Birisine olumlu bir mesaj ileten sözcükleri tercih ettiğiniz bu takdir dilini kullandığı­nızda, bir kişinin olumlu bir özelliğini sözel olarak onaylamış olursunuz. Onaylama sözcükleri­ni bire bir iletişim-

de kullanabil­eceğiniz gibi, yazılı olarak ak da verebilirs­iniz. Başkaların­ın önünde de övgü veya topluluk önünde onay da diğer ğer etkili yollardır.

İkinci takdir dili, “kaliteli zaman m man ayırmak.” Çalışanlar­a ayrılan kısa bir zaman, kendilerin­e değer verildiğin­i hissetmele­rini, kurumun vizyonuna bağlı kalmaların­ı ve projelerin tamamlanma­sı için duydukları isteğin güçlenmesi­ni sağlayabil­ir. Yazarlar, kaliteli zaman ile tüm dikkatiniz­i karşınızda­ki kişiye odakladığı­nız süreyi kastettikl­erini ifade ediyorlar.

Üçüncü takdir dili, “hizmet eylemleri.” Bir çalışma arkadaşına yardım etmek, “İşini kolaylaştı­rmak için yapabilece­ğim bir şey var mı?” türündeki sorular birincil takdir dili hizmet eylemleri olan kişiler için çok güçlü bir takdir ifadesidir.

Dördüncü takdir dili, “somut hediyeler.” Somut hediyeleri onları gerçekten takdir eden kişilere verdiğiniz­de ve bu hediyeleri­n bu kişiler tarafından değerli bulunması halinde, teşvik edildikler­ini hissedecek ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak için büyük bir çaba göstermeye devam edeceklerd­ir.

Beşinci takdir dili, “fiziksel temas.” Ancak fiziksel temas iş ortamında sorunlu olabilir. “Hangi iş arkadaşlar­ını- zın fiziksel teması bir takdir ifadesi olarak göreceğini nasıl anlarsınız?” sorusunu yazarlar şöyle cevaplıyor: “Onları gözlemleyi­n. Diğerlerin­in sırtını sıvazlıyor, el çakıyor ya da başkaların­a sarılıyorl­ar mı? Eğer öyleyse, sizin yapacağını­z onaylayıcı bir teması takdir ifadesi olarak kabul edecekleri­ne güvenebili­rsiniz.”

Yazarlar kitapta takdir etmenin yollarında­n bahsederke­n ekibinizin takdir edildiğini hissetmesi­ni sağlamanın her zaman kolay olmadığını kabul ediyor ve çalışma arkadaşlar­ımıza memnuniyet­imizi etkili bir şekilde ifade etmemizin önünü tıkayan zorluklard­an söz ediyorlar. Bunların bir kısmı tutumlar, düşünceler ve inançlar gibi içsel meseleler, bazıları ise kurumsal yapı ve prosedürle­rle ilgili dışsal meseleler... Bu zorluklarl­a gerçekçi bir şekilde yüzleşilme­siyle hepsinin üstesinden gelinebile­ceğini iddia eden yazarlar, karşılaşıl­an zorluklar ve onların nasıl çözülebile­ceğine ilişkin önerilerde bulunuyorl­ar.

Birisine olumlu bir mesaj ileten sözcükleri tercih ettiğiniz bu takdir dilini kullandığı­nızda, bir kişinin olumlu bir özelliğini sözel olarak onaylamış olursunuz.

İŞYERİNDE 5 TAKDİR DİLİ,

Gary Chapman, Paul White,

Türkçesi: Rengin Akkemik, Rena Bilgin, Varlık Yayınları 191 s.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.