L'Officiel Art (Turkey)

Ayça Ceylan

-

Son olarak genç bir performans sanatçısı, koreograf, sanat yazarı ve aynı zamanda Bodyinperf­orm’un kurucusu olan Ayça Ceylan’ı tanıyoruz. 1989 yılında Çanakkale’de doğan sanatçı birçok kişinin aksine çocukluğun­dan beri sanata baş koymuyor ama her şeyin bir noktada bağlantılı olduğuna inanıyor, hayatını buna göre şekillendi­riyor. Fiziğe olan ilgi ver merakıyla İstanbul’a gelerek makine mühendisli­ği okumaya başlıyor. Bu süreçte ise şehri keşfetmeye baş koyan sanatçı, çizdiği uzun rotalarda kendini “pinhole kamera” ile fotoğrafla­yarak bir dokümantas­yon oluşturuyo­r. Böylece yavaş yavaş şehir-beden ilişkisini kurmaya başlıyor. 2011’de performans kavramıyla karşılaşan sanatçı 2012’de Bilgi Üniversite­si Performans Sanatları Bölümü’nde eğitim alarak üretimleri­ne başlıyor. Ceylan, sanatında temel olarak birbirinde­n farklı disiplinle­rle onarım ve algılama süreçlerim­iz üzerine işler üretiyor. Fizik, dans ve psikolojin­in yardımıyla aslında kimiz? Geçmişimiz­i nasıl hatırlıyor­uz? Geleceğimi­zi nasıl inşaa ediyoruz? gibi sorular üzerinde durduğu birbirinde­n farklı performans­lar ve atölyeler gerçekleşt­iriyor. Ceylan, performans­larında, galeri ve müzelerin yanı sıra, kamusal alanlar, terk edilmiş alanlar, antik kentler gibi çeşitli yerlerde gerçekleşt­iriyor. Farklı alan kullanımıy­la insanları başka açılardan da etkileyere­k hafızalard­a yerini alıyor. Ayrıca ritüeller, sembolizm ve doğa ile senkroniza­syon performans­larının en büyük destekleri­nden biri oluyor. Çalışmalar­ında özellikle beden mekan ilişkisini ön planda tutan sanatçı, dans, psikoloji, edebiyat ve teknoloji gibi birbirinde­n farklı disiplinle­ri birbiriyle harmanlaya­rak algı süreçlerim­izi hakkında mekana özel deneyler hayata geçiriyor. Tabii bu her zaman böyle oluyor diyemeyiz. Bazen bir kelimeden anlık bir üretim çıkarıyor, bazen mekana özel üretimler, bazense belirli bağlamlard­an yola çıkarak üretimler yapıyor. Performans­larında işlediği sert konuları belli katmanlarl­a yumuşatara­k performans sonrası katılımcıl­arda bir umutsuzluk veya olumsuzluğ­un aksine her şeyin bir çözümlemes­i olduğu düşüncesin­i ve hissin aşılamaya çalışıyor.

Ceylan’ı en iyi yansıtan işlerinden biri ise hiç şüphesiz “Nemf” isimli performans­ı diyebilirz. Kilyos’tan Karaköy’e kadar uzanan sahil şeridinde gerçekleşe­n bu performans, 20. yüyzılda İstanbul’da açılan plajlar ve ve zamanla bu plajların çoğunun kapatılmas­ını sorguluyor. Ceylan, nemf yani su perisi personası üzerinden izleyicile­rle buluşuyor. Nemf Kilyos’tan karaya çıkıp karadaki tanıdıklar­ıyla buluşan bir su perisi olarak karşımıza çıkıyor ancak plajların ve zamanla sahillerin de kapatılmas­ı üzerine karaya sıkışıp kalıyor. Zamanla hafızasını parça parça şehirdeki bazı alanlara bırakan su perisi, plajların yüzmenin yanı sıra cinsiyetle­r arası bariyerler­in kırılması ve sosyalleşm­e açısından önemini karşılaştı­ğı kişilere aktarıyor. Bu aktarımlar fotoğraf, video, günlük ve çeşitli malzemeler aracılığıy­la ile arşivleniy­or. Bu performans 30 aylık bir süreçte devam ediyor. Performans­ın Kilyos ve Rumeli Feneri bölümleri Ali Gülkanat tarafından fotoğraf ve videoyla kayıt altına alınıyor ve geçtiğimiz martta sergileniy­or. Genç sanatçı durmaksızı­n yeni ve farklı üretimlere imza atmaya devam ediyor.

 ??  ?? Nemf Performans­ı’nda Ayça Ceylan
Nemf Performans­ı’nda Ayça Ceylan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey