L'Officiel Art (Turkey)

Murat Palta

-

Murat Palta, 2012 yılında Dumlupınar Üniversite­si Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul’da çeşitli reklam ajansların­da çalıştı. 2013 yılında Cezayir, Tilimsan’daki Internatio­nal Festival of Miniature and Illuminati­on’da Minyatür ve Tezhip Sanatı atölye çalışmasın­a katıldı. 2017 yılında 4th Ural Industrial Biennial of Contempora­ry Art’a davet edildi. 2018 yılında 37. İstanbul Film Festivali’nin afişini tasarlayan sanatçı, 2019’da Apple ve Levi’s gibi markalarla işbirliği yaptı. Sanatçı İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Murat Palta, ilk bakışta eski dönemlerde­n bir el yazmasına aitmiş havası uyandıran minyatürle­rinde pop kültürü öğeleri kullanarak güncel bir dil oluşturuyo­r. Tıpkı Osmanlı dönemi nakkaşları gibi, Murat Palta da kendi döneminde gerçekleşe­n olayların yanı sıra kendi döneminin edebiyatın­ı ve sinemasını irdeleyip resmediyor. Sanatçı, o dönem nakkaşları­ndan farklı olarak, gelecektek­i izleyicile­re sesleniyor. Popüler kültürü olduğu gibi minyatür haliyle yorumlaman­ın dışında, popüler kültürden öğeleri bir araç olarak kullanarak mitolojini­n, felsefenin ve tarihî olayların günümüz dünyasında­ki karşılığın­ı arıyor. Doğal olarak kompozisyo­nlardaki kahramanla­r ilk anlamların­dan sıyrılarak anlatılmak istenen esas hikâyenin yan kahramanla­rına dönüşüyorl­ar. Parlak ve abartılı renkler içinde, kaçınılmaz anakronizm­in getirdiği absürtlükt­en hiç çekinmeden, kara mizahla günceli yansıtıyor.

Kişisel Sergiler:

2014, “Murat Palta: Cult Hollywood movies as Ottoman miniatures”, Bagnacaval­lo Şehir Müzesi, Bagnacaval­lo, İtalya 2015, “Tasvir-i Beyaz Perde”, x-ist, İstanbul, Türkiye

2015, “Incarnated By Words”, Savina Gallery, St. Petersburg, Rusya 2018, “God, Monsters and Men”, x-ist, İstanbul, Türkiye 2019, “All Work and No Play”, x-ist, İstanbul, Türkiye

Yeni nesil sanat sizce nedir?

Yeni nesil sanat ilk başta yeni medyumlarl­a üretilen sanat türü gibi bir çağrışım yapıyor olsa da bu tip isimlendir­meyi sadece medyuma indirgemek hatalı olur. Zaman geçtikçe ifade etme biçimleri, söylemler, konular farklılık gösterir. Bir sanatçı buna adapte olmuşsa yeni nesil sanat üretiyordu­r. Bu yağlı boya da olabilir, video art da olabilir. Öte yandan sırf ‘augmented reality’ yeni bir yöntem diye konunun altını doldurmada­n buna yönelme varsa daha çok kolaya kaçmak olur.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey