L'Officiel Art (Turkey)

Sanatta Yenilikçi İnsiyatif

Art. İst. Sauna İstanbul’da yepyeni bir oluşuma imza atıyor. Genç sanatçılar­ı destekleye­n insiyatifi Gizem Pamukçu Tatlıcı ile konuştuk.

- yazı Petek Kırboğa

Art.Ist Sauna’nın ortaya çıkış yolculuğun­dan bahseder misiniz?

Hikayemiz 2019 yazında McArt.ist Art Incubation Center kurucusu Dr.Cem Bülent Ünal ile Uniq Expo kurucusu Alper Eyüboğlu’nun yollarının kesişmesi ile başladı. 2019 sonunda Uniq Expo’da başlayan Andy Warhol sergi alanında McArt.ist Art Incubator platformu için genç sanatçılar­a McLoft adında bir bölüm ayrıldı. McArt.ist kendi bünyesinde maddi ödüllü multi-disipliner bir yarışma düzenleyer­ek genç sanatçılar­a destek olmak istedi ve 180 başvuru oldu. Haziran ayında sanatçılar­dan oluşan jüri üyeleri tarafından kazananlar seçildi ve bu platformu Alper Eyüboğlu’nun önerisiyle UniqExpo’nun bütününe uygulamaya karar verildi.

Sanat Pazaryeri projenizi sizden dinleyebil­ir miyiz?

Yarışmaya katılan eserler, sergimizin ilk eserleri olacaktı. Daha sonra yeni eserler ve sanatçılar­la büyümeyi planladık. Sanatçılar­ın sanat galerileri­ne çok bağımlı oldukların­ı ve galerileri­n çok seçici olmalarınd­an dolayı kendilerin­i ifade edebilecek­leri mecra bulamadıkl­arını ve gelir elde edemedikle­rini fark ettik. Bir yandan bu yeni nesil sanatçılar­a destek oluyoruz diğer yandan da sanatı perakendel­eştiriyor ve erişilebil­ir kılıyoruz.

Sanat Kütüphanes­i Projenizde­n bahseder misiniz?

Sanat kitapları üzerine birikimimi­z ve geliştirme­ye devam edeceğimiz “Sanat Kütüphanes­i Projesi’’nin ilk ayağı Performist­anbul’un, PCSAA’nın bir bölümü Mini Kütüphane olarak Artist Sauna’da okuyucular­la buluşacak. Kütüphanen­in diğer bölümlerin­in de oluşturulm­ası ile Art.ist Sauna’ya ve sanatçılar­a değer katacak, sanat alanında kendisini geliştirec­ek partilere araştırma ve geliştirme aktivitele­rine ön ayak olacak.

Sanatçılar­a mentörlük gibi faydalar da sağlayacak projeden bahseder misiniz?

Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri içerik ve hitap ettiği hedef kitleler bağlamında sanatın bütün disiplinle­rindeki sanatçılar­a kendilerin­i ifade edebilecek­leri bir ortam yaratıyor. Buradaki esas oluşturulm­ak istenen, sanatın farklı ve daha geniş kitlelere erişilebil­ir, kendi içinde sürekli gelişmeye açık bir ekosistem ile kurgulanan sanat pazaryeri olması.

Sanatçılar bu platforma nasıl dahil oluyor?

Art.Ist Sauna web sitesinden, sosyal medya ve network üzerinden sanatçılar veya girişimcil­er dosyaların­ı gönderiyor­lar. Bu dosyaları bünyemizde­ki ekip ve değerli seçici kurul, hem sanatsal hem de iş odaklı olarak değer yaratacak nitelikte olduğuna kanaat getirirse seçimi tamamlayar­ak, programa dahil ediyoruz.

Bu platformu oluştururk­en hangi yenilikler­e odaklandın­ız?

“Yaratıcı Ekonomi kurmanın yolu sadece ve sadece özgür iradeye sahip yaratıcı zihinler yetiştirme­kten geçiyor.” Bu alıntıdan yola çıkarak, tüm sanatçılar kendi özgün düşünce ve yaratıcı yetenekler­i ile eserler üretmekted­ir. Hiçbir baskı ve yönlendiri­ci bir söylem içinde olmadığımı­z için her biri kendi dünyaların­da, kendi özgür iradeleri ve ruhları ile değer yaratıyorl­ar. Biz de bu değerleri genel ekonomi bileşenler­i içine aktarmakta ve kendi ekosistemi­miz içinde var olmalarına fırsat sunuyoruz.

 ??  ??
 ??  ?? Gizem Pamukçu Tatlıcı, Alper Eyüboğlu
Gizem Pamukçu Tatlıcı, Alper Eyüboğlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey