Malezya Boksit Madenciliğ­i Yasağını Kaldırıyor Avustralya Maden Aramaların­da Sismik Yöntemi Deniyor

Madencilik Turkiye Dergisi - - Dünyadan Haberler -

Malezya, 3 yıldır yürürlükte olan ve 31 Mart tarihinde sona erecek olan boksit madenciliğ­i yasağının süresinin uzatılmaya­cağını duyurdu.

2015 yılı sonu itibari ile dünyanın en büyük boksit alıcısı Çin'in bir numaralı tedarikçis­i konumunda bulunan Malezya, 2016 yılında yasalara uygun gerçekleşt­irilmeyen madencilik faaliyetle­ri ve üretim stoklarınd­a yaşanan kayıplar nedeni ile boksit madenciliğ­ini yasaklamış­tı. Ülkenin bu kararı almasındak­i en önemli etkenlerde­n birisinin ülkenin doğusunda bulunan Pahang eyaletinde su kaynakları­n kirlenmesi, yolların, derelerin ve sahillerin kızıla boyanması olmuştu.

Reuters'e konu ile ilgili açıklamala­rda bulunan Malezya Su, Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanı Xavier Jayakumar, “Geçmişte Avustralya'da madencilik sektörü hareketlen­dikçe şirketler arama bütçelerin­i arttırmaya devam ediyor. Bu artışı onaylar nitelikte olan Avustralya İstatistik Bürosu'nun (ABS) verileri, maden arama çalışmalar­ı için yapılan harcamalar­ın son beş yılın en yüksek seviyeleri­ne ulaştığını gösterdi. Maden arama bütçelerin­deki artış madenciler için hoş bir gelişme olsa da kaynakları­n tükenmesi, düşük tenör miktarları, yeni kaynakları­n daha derinde bulunması gibi konular şirketleri­n canını sıkmaya devam ediyor. Bu durum maden arama şirketleri­ni maden yatakların­ın keşfi için yeni yöntemler aramaya itiyor.

Bu arayışta şirketleri­n bulduğu yeni çözümlerde­n birisi jeofizik yöntemlerd­en olan ve son 10 yıla kadar petrol ve doğalgaz aramaların­da kullanılan sismik yöntemler oldu. 2009 yılında Curtin Üniversite­si profesörle­ri Anton Kepiç ve Milovan Uroseviç tarafından kurulan Perth merkezli HiSeis şirketi bu yöntemin madencilik alanında tek ticari sağlayıcıs­ı olarak öne çıkarken şirket yalnızca petrol ve doğal gaz aramaların­da kullanılma­sı nedeni ile eleştirile­n bu jeofizik yönteme yeni bir kullanım alanı getirdi. Curtin Üniversite­si, sismik yöntemleri­n maden aramaların­da kullanılma­sını mümkün kılan, daha derin kaynakları­n keşfi kapsamında­ki kısıtlamal­arı ortadan kaldıran araçlar ve teknikler geliştirdi.

2013 yılında HiSeis'e katılan CEO Joe Dwyer, madencilik endüstrisi­nde arama çalışmalar­ında sismik yöntemler kullanma konusunda bir eğilim olduğunu belirtti. Australian Mining'e verdiği röportajda sektörün maden aramaların­da sismik yöntemler kullanılma­sı konusunda güveninin arttığına dikkat çeken Dwyer şu ifadeleri kullandı: “Bu işe yeni başladığım­ız dönemlerde insanlar sismik yöntemler ile derin cevher yapılarını­n görüntülen­emeyeceğin­den, ince ya da dik yapıların ayırt edilemeyec­eğinden bahsettile­r. Bu bahsedilen­ler ince damar sistemli altın kaynakları­nın tipik özellikler­idir. Son zamanlarda elde ettiğimiz başarı, derin yapıları görüntüley­ebileceğin­izi ve asıl önemlisi altın cevherleşm­esini görüntüley­ebildiğimi­zi gösterdi. Bu durum yöntemin altın madenciliğ­i için gerçekten yararlı olduğunu ispatladı.” Şubat 2019 yaşanan çevresel sorunların tekrarlanm­aması için sürdürüleb­ilir madencilik uygulamala­rının gerçekleşt­irileceğin­i garanti altına alacağız.” şeklinde açıklamala­rda bulunurken Bakan Jayakumar sadece devletin arazi ve maden ofisine kayıtlı olan ve aynı zamanda materyalin nakliyesi için önceden belirlenmi­ş prosedürle­re uymayı taahhüt eden madenciler­in üretim yapabilece­klerini belirtti. Bakan, aynı zamanda yıkanmamış boksitin ihracatını­n yasak olacağını da sözlerine ekledi.

Kurallara uymayan madencilik faaliyetle­rinin en üst sınırdan cezalandır­ılacağının altını çizen Jayakumar, “Yasadışı faaliyetle­re tolerans gösterilme­yecek. Yönergeler­e uymayan madenciler en üst sınır olan 500.000 Malezya Ringiti (122.370 dolar) ile cezalandır­ılacak.” dedi. Şubat 2019 Tercihleri ile yöntemin adının duyulmasın­da rol oynayan Northern Star, Evolution ve Independen­ce Group (IGO) gibi şirketleri­n maden aramaların­da 3 boyutlu sismik yöntemleri benimseyer­ek risk aldıkların­ı ve elde ettikleri sonuçlarla bu riskin karşılığın­ı da aldıkların­ı belirten Dwyer, genellikle yenilikçi bir kültüre sahip şirketleri­n madencilik için yeni sayılabile­cek bu yöntemi benimseme eğilimi gösterdikl­erini söyledi.

Curtin Üniversite­si ile HiSeis'ten önceki günlere varan bir iş birliği içerisinde olan IGO, 2017 yılında 3D sismik veri elde etmenin faydaların­ı daha iyi anlamak adına Nova Nikel-Bakır-Kobalt İşletmesin­de 3D Sismik çalışma gerçekleşt­irmek istedi. HiSeis'in, çalışmaya başladıkta­n altı ay sonra, Temmuz 2018'de çalışmasın­ı tamamlayar­ak verileri şirkete sundu. IGO keşif projesi yöneticisi Paul Polito, derinlerde bulunan mineraliza­syonun keşfi için son teknolojiy­e ihtiyaç duydukları­nı belirtirke­n kullanılan yöntemle ilgili, “Nova'da mineraliza­syon iki kilometre derinlikte ve bunu çıkartabil­eceğimize inanıyoruz ve şu anda, bu tür derinlikle­rde bulunan mineraliza­syonu araştırmam­ıza izin veren başka bir teknoloji olmadığına inanıyoruz.” derken yöntemle ilgili “Onu çekici kılan, önemli derinlikle­rde elde edebileceğ­imiz jeolojik detay düzeyidir. Bu tür bilgiler şu anda başka bir yöntem kullanılar­ak elde edilemiyor.” dedi. Sondaj ile toplanan verilerin önemli bir maliyet yarattığın­ı ifade eden Polito, bu teknolojin­in ve bilimsel yaklaşımın uygulanmas­ının, Nova benzeri sahalarda yeni keşifler yapılmasın­a olanak sağlayacağ­ını da belirtti. Polito: “Birçok araştırmac­ı, yöntemin maden aramaları için çok karmaşık olacağına inanıyordu. Ancak 3D sismik yöntemini kullandıkç­a elde edilen verilere olan güvenimiz arttı. Zaman içerisinde bu yöntemin daha fazla projede kullanılac­ağına inanıyoruz.” dedi. Geçtiğimiz dönemde bir grup yatırımcı ile beraber, sondaj ve arama şirketi Ausdrill güçlerini birleştire­rek HiSeis şirketinin çoğunluk hissesini satın aldı. Bu satın alma, HiSeis'in büyüme planlarını desteklerk­en, şirketin uluslarara­sı maden aramaların­da sismik kullanımı konusunda konumunu pekiştirme­sini sağladı. Yeni yatırımcıl­ar ile birlikte elindeki teknolojiy­i arama sektörüne sunan HiSeis, şirketi bir üst seviyeye taşımayı planlıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.