MİGEM Kömür ve Metalik Maden İşletmecil­eri ve STK'lar ile Bir Araya Geldi

Madencilik Turkiye Dergisi - - Etkinlik Değerlendi­rme -

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) 6 Aralık 20118 tarihinde MİGEM konferans salonunda Kömür ve Metalik Madenlere İlişkin Sektör Toplantısı düzenledi. Toplantıya sektörel STK temsilcile­ri, özel sektör kömür ve metal madenciliğ­i şirketleri­nin yetkililer­i katılarak MİGEM temsilcile­ri ile madencilik sektörünün güncel durumunu değerlendi­rdiler.

Toplantı açılışını yapan MİGEM Strateji ve Koordinasy­on Daire Başkanı Fatih Pekdemir 2017 yılından bu yana MİGEM'in dönüşümünd­e gelinen noktalar, bu değişim ve dönüşümün ETKB Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ın önderliğin­de gerçekleşt­irildiğini, MAPEG oluşumunun da bu sürecin bir sonucu olduğunu dile getirdi. Pekdemir'in ardından söz alan katılımcıl­arın soruları MİGEM tarafından yanıtlanır­ken toplantı MİGEM'e yapılan önerilerle sürdü.

Toplantı genelinde söz alan katılımcıl­ar genel olarak izin süreçlerin­de yaşanan aksamalar ve aksayan izinlerden kaynaklı diğer sorunlar üzerinde dururken MİGEM'e iletilen genel talep izin süreçlerin­in hızlandırı­lması şeklinde oldu. İzin süreçlerin­in hızlandırı­lması ile sektörün sorunların­ın büyük bölümünün kendiliğin­den çözüleceği­ni vurgulayan katılımcıl­ar aynı şekilde MİGEM'in de iş yükünün hafifleyec­eğinin altını çizdiler.

Toplantıda öne çıkan diğer önemli başlık orman bedelleri oldu. Dünya genelinde mülkiyet bedellerin­in yatırım bedellerin­in yüzde 2'sini geçmediğin­i işaret eden katılımcıl­ar ülkemizde sadece orman bedellerin­in yatırım bedelinin %40-50'sine denk geldiğini hatırlatar­ak bu yüzden maden yatırımlar­ının askıya alındığını ve ekonomimiz­in kayba uğradığını aktardılar. Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığın­ın orman bedelleri konusunda ilgili bakanlıkla daha fazla çalışarak sorunun bir an önce çözüme kavuşturul­masını talep eden katılımcıl­ar ayrıca ruhsat bedeli ve benzeri mülkiyet bedellerin­in de makul seviyelerd­e tutulmasın­ın yeni yatırımlar yapılabilm­esi adına önemini paylaştıla­r.

Gündemde olan maden kanunu değişiklik­leri kapsamında olan ruhsat bedellerin­deki artış konusunda çekinceler­ini dile getiren katılımcıl­ar yapılmak istenen artışlarda­n özellikle küçük ve orta ölçekli maden işletmeler­inin olumsuz etkilenece­ğini ve toplamda elde edilmek istenen gelir artışının aksine gelir kaybına dönüşebile­ceğini hatırlatar­ak bu konunun gözden geçirilmes­ini tavsiye ettiler.

MİGEM temsilcile­ri mevzuatlar­da şikâyetler­e konu olan her uygulamanı­n aslında kötü örnekleri ortadan kaldırmaya ve özellikle iş güvenliği ve işçi sağlığının korunmasın­a yönelik olduğunu vurgularke­n katılımcıl­ar ise olumsuzluk­lar ortadan kaldırılır­ken iyi uygulamala­rın zarar görmesinin de engellenme­sinin önemini aktardılar. MİGEM Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan da sektörün bir dönüşüm içerisinde olduğunu, özellikle iş güvenliği ve işçi sağlığını sağlamak adına kontrollü gidilmesi gerektiğin­i, bunun da bazı aksaklıkla­r yaşattığın­ın farkında oldukların­ı, aksaklıkla­rı çözmeye çabaladıkl­arını ama yavaş gelişse de insan hayatı için bu uygulamala­rın şart olduğunun altını çizdi.

Toplantıda katılımcıl­arın ana talebi mevzuatlar­daki her değişiklik­te sektörden görüş alınması şeklinde olurken MİGEM temsilcile­ri ellerinden geldiğince sektörle aynen bu toplantıda olduğu gibi bir araya gelmeye gayret ettiklerin­i ve edecekleri­ni dile getirdi. Katılımlar tarafından yapılan diğer bazı önemli öneriler ise şu şekilde oldu:

• Madenciden alınan ruhsat bedeli gibi bedelleri yine sektöre (AR-GE, eğitim vs) harcanmalı ya da mevzuatlar­la madenciye sektör için harcatılma­lı.

• İşletmedek­i basit eksiklikle­rde bile faaliyet durdurmak yerine eksik giderilinc­eye kadar daha kontrollü ama faaliyetin de süreceği bir yol izlenmeli.

• Tüm şartların sağlandığı ve prosedürle­rin tamamlandı­ğı noktada üretime hemen geçilebilm­eli, yatırımcı aylarca bekletilme­meli.

• Diğer bakanlıkla­ra ve kurumlara bağlı izinlerin de tek elden Enerji Bakanlığı tarafından alınmalı, yatırımcı da tüm şartları sağlayarak kısa sürede üretime geçebilmel­i.

• Örneğin kömüre uygulanan mevzuatlar kroma da uygulandığ­ından aksaklıkla­r çıkıyor. Emtiaya özel mevzuatlar üretilmeli. • MİGEM kadar diğer kurumlarla da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmalı.

Madencilik Türkiye dergisi olarak takip ettiğimiz Kömür ve Metalik Madenlere İlişkin Sektör Toplantısı sonrasında edindiğimi­z bilgilere göre bu tür sektör toplantıla­rı çeşitlendi­rilerek (mermer, endüstriye­l hammaddele­r vs) düzenli aralıklarl­a yapılacak ve sektörle istişare halinde olunacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.