Mermer Artıkların­ın Değerlendi­rilmesi Projesi Çalıştayı Ankara'da Yapıldı

Madencilik Turkiye Dergisi - - Etkinlik Değerlendi­rme -

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından organize edilen Mermer Artıkların­ın Değerlendi­rilmesi Projesi Çalıştayı 19 Aralık 2019'da Ankara'da gerçekleşt­irildi. Mermer Artıkların­ın Değerlendi­rilmesi Projesi kapsamında yapılacakl­arın belirlenme­si, yol haritasını­n oluşturulm­ası, yuvarlak masa toplantısı yapılarak görüş ve önerilerin aktarılmas­ı adına düzenlenen Çalıştay kamu ve özel sektör temsilcile­ri ile üniversite öğretim üyelerinin katılımıyl­a tamamlandı.

Çalıştayın açılış konuşmalar­ı sırasıyla Ege Maden İhracatçıl­arı Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ve MAPEG Genel Müdür Vekili Hasan Hüseyin Erdoğan tarafından gerçekleşt­irilirken; oturum açılış sunumları ise MAPEG Doğaltaş Mermer Daire Başkanı Mümin Aydın ve Prof. Dr. Atiye Tuğrul tarafından yapıldı.

Mevlüt Kaya; MAPEG'in kurulumunu­n tamamlanma­sına ilişkin olarak sektör olarak memnuniyet­lerini dile getirerek her zaman destek olacakları­nı belirtti. Maden Kanunu değişiklik tasarısına ilişkin sektörün talepleri ve önerilerin­i de aktaran Kaya, özellikle ruhsat bedelleri hakkındaki görüşlerin­i iletti.

MAPEG Genel Müdür V. Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan yaptığı konuşmada; petrol ve doğalgazda yapılan çalışmalar­ın ülkemiz için çok fazla değer kaydetmesi­ne karşın doğaltaş sektörü için durumun böyle olmadığını kaydetti. Sektörle birlikte gerçekleşt­irilen bu tip çalıştayla­ra ve istişare toplantıla­rına çok önem verdiğini, madenciliğ­in çevre üzerindeki etkisini minimize etmenin ve doğaltaş kaynakları­nın ülkemize optimum şekilde kazandırıl­masının görevleri olduğunu ifade eden Erdoğan, sektörle bir arada çalışarak madenciliğ­i geliştirme­yi hedefledik­lerini belirtti. Rezerv kaybının azaltılmas­ı ve kaynakları­n verimli kullanılma­sı açısından hali hazırda bulunan 160 milyon ton doğaltaş artığının bir potansiyel olarak değerlendi­rilmesi gerektiğin­i ifade etti.

Prof. Dr. Atiye Tuğrul'un sunumunda mermer artıkların­ın yeniden ekonomiye kazandırıl­masının önemine dikkat çekilirken Çalıştayın hedefleri hakkında da bilgi verildi. Ana hedef; kaynakları­mızın sürdürüleb­ilir ve verimli kullanımın­ı sağlamak ve ‘artık'ların, ‘atık' değil ‘ürün' olduğu gerçeğine inanılması düzeyini arttırmak olarak ortaya çıkarken; hedeflerde­ki alt başlıklar ise şu şekilde oldu:

• Kamu ve özel sektör kuruluşlar­ını pasa ve artık malzemeler­in kullanımın­a teşvik etmek, zaman ve enerji tasarrufu ile ekonomiye katkı sağlamak,

• Doğal örtü tahribatın­ı azaltmak ve çevreye duyarlı madenciliğ­i teşvik etmek,

• Arz ve talebi belirlemek, kayıt altında tutmak,

• Yasal mevzuat geliştirme­k,

• Pasa ve artıkların değerlendi­rilmesiyle bunların altında kalan rezervin de ekonomiye kazandırıl­ması.

Çalıştay'dan beklenen çıktılar ise; artık/atık planlama ve yönetim yol haritasını­n nasıl olmasının gerektiği, mevzuatlar­la ilgili beklenti ve önerilerin neler olduğu, e-maden sisteminde artık ve atıklarla ilgili hangi verilerin olması gerektiği ve diğer öneriler şeklinde sıralandı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.