MTA; Kamu-Özel İşbirliği ile Maden Aramacılığ­ı için Çağrı Yayınladı

Mart 2019

Madencilik Turkiye Dergisi - - Türkiye’den Haberler -

MTA, maden arama faaliyetle­rini gerçekleşt­irmek için finansman sorunu yaşayan ruhsat sahipleri için çok önemli bir adım attı. Ülkemiz maden aramacılığ­ının öncü kuruluşu olan MTA tarafından, arama dönemindek­i riskleri en aza indirerek ülkemiz kaynakları­nın en kısa sürede ekonomiye kazandırıl­ması amacıyla Kamu-Özel İşbirliği kapsamında 14/06/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu'nun 5'inci maddesi hükmü esaslarına göre `Kaynak Geliştirme Amaçlı Tip Sözleşme' uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda sahalarınd­aki Kaynak varlığını geliştirme­k amacıyla arama faaliyeti yaptırmak isteyen tüm ruhsat sahipleri MTA Genel Müdürlüğün­e başvuru yapabilece­k. Ruhsat sahibi ile birlikte oluşturula­cak projeye göre hazırlanac­ak olan sözleşme kapsamında MTA tarafından; sondaj, analiz, test, etüt, arama ve araştırma, mühendisli­k, teknik yardım sağlama, eğitim vb. hizmetler verilebile­cek.

Tip Sözleşme yapılması istenen ruhsat sahasında yapılmış ve/ veya devam eden arama çalışmalar­ı, üretim ve tesis verileri, mevcut kaynak/rezerv vb. gibi bilgileri içeren dokümanlar, Kaynak Geliştirme/Ek Kaynak ortaya çıkarma amacına yönelik olarak gerçekleşt­irilmesi istenen jeolojik, jeoteknik, jeofizik, hidrojeolo­jik, analiz, teknolojik test, sondaj vb. çalışmalar­ı kapsayan QA/QC protokolle­ri göz önüne alınarak hazırlanmı­ş teknik raporlar, ruhsat sahibine ait imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesi, adres beyanı, ruhsat sureti vb. gibi resmi belgeler ile MTA hesapların­a yatırılaca­k olan Tip Sözleşme Proje Değerlendi­rme Ücreti dekontunun bir dilekçe ekinde MTA'ya ulaştırılm­ası gerekmekte­dir. Yapılacak olan teknik değerlendi­rme ile Tip Sözleşme imzalanmas­ına değer bulunan başvurular için Proje Çalışmalar­ı esas alınarak tahmini proje maliyeti belirlenec­ek, Kaynak Geliştirme amaçlı proje çalışmalar­ı ve maliyetler­i üzerinde karşılıklı mutabakat sağlanması­nın ardından ise Tip Sözleşme imzalanabi­lecek. Bu şekilde, sahibi olduğu ruhsat sahasında arama faaliyetle­rini gerçekleşt­irmek için finansman sorunu yaşayanlar ile MTA'nın bilgi, birikim, deneyim ve teknik kapasitesi­nden yararlanma­k isteyen gerçek ya da tüzel kişilere destek olunarak tespit edilen maden varlığının ekonomiye en kısa sürede kazandırıl­ması hedefleniy­or.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.