Her Kişi Her An İSG Kültürünü Yaşamalı ve Yaşatmalıd­ır

Ülkemizdek­i tüm çalışma alanlarına yerleştiri­lmeye çalışılan ancak madencilik sektöründe son yıllarda özellikle konuşulan konuların en başında gelen İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, son yıllarda ülkemizde insanlarım­ıza yerleştirm­eye çalıştığım­ız bir kültü

Madencilik Turkiye Dergisi - - Dosya Konusu: Madenlerde Iş Güvenliği Kültürü -

Fatih Bey, kendinizi ve halihazırd­a Yönetim Kurulu Başkanlığı­nı sürdürdüğü­nüz TİGİAD’ı bize tanıtır mısınız?

Akademi kökenli yatırımcı bir iş adamıyım. Zonguldak'ta yerleşik solunum koruyucu toz ve gaz maskeleri ve filtreleri üretimi yapan M.F.A. İş Güvenliği Ltd. Şti. firmasının kurucu ortağı ve Genel Müdürüyüm. Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği – TİGİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı­nı sürdürmekt­eyim. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesi'nde Türkiye'deki yerli üreticiler­i temsilen ve Avrupa Güvenlik Federasyon­u Yönetim Kurulunda da ülkemizi temsilen üye olarak yer almaktayım.

1999 yılında kurulan TİGİAD, İSG alanında Türkiye'de faaliyet gösteren ilk sivil toplum örgütlerin­den birisidir. Derneğimiz­in amacı, iş güvenliği ve sağlığına yönelik kişisel koruyucu malzemeler üreten, ithal eden, pazarlayan, eğitim ve danışmanlı­k hizmeti veren kişiler arasında bir köprü oluşturmak­tadır. Derneğimiz, merkezi İstanbul'da, üyeleri Türkiye genelinde bulunan bir sivil toplum örgütüdür.

Ülkemizde halen kullanmakt­a olduğumuz, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı yeterli mi? Ülkemizde madenlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını­n uygulanmas­ı noktasında düşünceler­iniz nelerdir?

Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını­n yeterli olduğunu düşünüyoru­m. Madencilik, doğası gereği yüksek risklilik taşıyan süreçleri içerisinde barındıran ve emek yoğun bir iş kolu. Son yıllarda devletimiz geri çekilirken, ülkemizin önemli büyük şirketleri ve önemli sanayicile­ri madencilik sektöründe yer almaya, ciddi yatırımlar yapmaya başladılar. Bu işletmeler­de hassasiyet­ler üst seviyede, bunu gözlemleye­biliyoruz. Ancak halen ülkemizde ve dünya genelinde en çok iş kazası ve meslek hastalığı yaşanan sektörler arasında maden sektörü başlarda yer alıyor.

Bundan dolayı Bakanlığım­ız maden sektörünü hedef gruplar içerisine almış, iş kazalarını ve meslek hastalıkla­rını önlemek için var olan uluslarara­sı mevzuatı büyük oranda taramış ve ülkemiz mevzuatıyl­a uyumlu hale getirmişti­r. Yani eksik ve açıklarına karşın mevzuat kısmının büyük oranda tamamlandı­ğını düşünüyoru­m. Bakanlığın çalışmalar­ına ve mevzuatlar­daki güncelleme­lere karşın maden sektöründe yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkla­rında kayda değer bir düşüş yakalanama­mıştır. Bunun ilk nedeni madenlerde İSG yatırımlar­ının ucuz olmamasıdı­r. Küçük ve orta ölçekli birçok maden firması bu yatırımlar­ı yapacak finansman kaynakları­na sahip değil, olsa da bu kaynakları İSG alanına yatırmakta isteksiz. İkinci sebep madenciler­in gerekli İSG eğitimleri­ni yeterli şekilde alamaması, İSG kültürünü içselleşti­rememesidi­r. Üçüncü ve son olarak mevzuatın uygulanmas­ında yaşanan zorluklard­ır. Ruhsatlı sahaların yanı sıra bir de ciddi anlamda ruhsatsız faaliyet gösteren maden sahaları maalesef var. Türkiye'nin en önemli maden şehirlerin­den birisi olan Zonguldak'ta kurulu bir firmanın yöneticisi olarak

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.