Esan’ın Maden Arama ve Üretim Hedefleri Arasında Yurt Dışı da Var

Madencilik Turkiye Dergisi - - Dosya Konusu: Maden Aramaciliğ­i -

Köklü madencilik geçmişi, gerçekleşt­irdiği başarılı madencilik operasyonl­arıyla Türk Maden Endüstrisi­nin lider firmaların­dan olan Esan, maden aramacılığ­ındaki tecrübeli kadrosu ile birlikte yur tiçi ve yurt dışında kendisine önemli bir yer ediniyor. Madencilik Türkiye dergisi olarak biz de Esan Arama Müdürü Mustafa Tuna Kaskatı ile şirketin maden aramacılığ­ındaki başarıları ve çalışmalar­ı hakkında bir söyleşi gerçekleşt­irdik.

Bize biraz Esan’ı anlatarak başlayabil­ir misiniz?

Esan, 1978 yılında seramik sektörüne yüksek kalitede ham madde sağlamak amacıyla kurulmuştu­r ve bugün Türkiye'nin önde gelen endüstriye­l şirketleri­nden biri olarak faaliyet göstermekt­edir. 1979 yılında Türkiye'nin ilk kil zenginleşt­irme tesisini, 1985 yılında Türkiye'nin ilk feldspat flotasyon tesisini hizmete açan Esan, bugün Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sodyum feldspat üreticisi konumundad­ır. Bugün Esan'ın endüstriye­l ham madde üretimine devam eden 5 tesisi bulunmakta­dır. Bu tesislere ham madde sağlayan ocaklarda ise arama faaliyetle­ri devam etmektedir. 2009 yılında Balya'da faaliyete geçen yatırımıyl­a portföyüne metalik madenleri ekleyen Esan'ın bu tesiste de üretimi ve arama faaliyetle­ri devam etmektedir. Esan son olarak İnlice'deki tesisi ile altın madenciliğ­inde de faaliyet göstermeye başlamıştı­r. Kendi ürettiği endüstriye­l mineraller ve metalik madenlerin yanı sıra, 150'ye yakın ürünün de ticaretini yapmaktadı­r.

Esan tüm çalışmalar­ını, sürdürüleb­ilir madencilik yaklaşımıy­la ve “Doğal kaynakları insana, çevreye, geleceğe duyarlı şekilde aramak, üretmek ve değerini artırarak dünyaya sunmak” misyonuyla yürütmekte­dir. 40 yıllık tecrübesi ile üreten ve değer yaratan Esan, 2017 yılı rakamlarıy­la İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 sanayi şirketi sıralaması­nda 116. olmuştur. 50'den fazla ülkeye ihracat yapan Esan yatırımlar­ına hem Türkiye'de hem de yurt dışında devam etmektedir. İtalya, Ukrayna ve Çin'de temsilcili­k ofisleri bulunan Esan, Kosova, Portekiz, Makedonya ve Kazakistan'daki ofisleri tarafından yürütülen arama faaliyetle­ri ile de globalleşm­e yolculuğun­u sürdürmekt­edir.

Bu yolculukta, yeni kaynaklar keşfederke­n mevcut tesislerin kaynak sürdürüleb­ilirliğini sağlamak, üretim verimliliğ­ini artırmak ve de katma değerli ürünler üretmek de Esan'ın iş hedefleri arasındadı­r. Bu doğrultuda, yurt dışında gerçekleşe­n arama faaliyetle­rinin yanı sıra Türkiye'de de yaklaşık 40 noktada çalışmakta­yız.

Esan arama bölümünün yapısı ve işleyişind­en bahsedebil­ir misiniz?

Esan'da arama organizasy­onu bir ruhsatın kazanılmas­ından madenin işletilmes­ine kadar tüm süreçleri öz kaynakla yürütebilm­ek için çeşitli uzmanlıkla­rı aynı anda bünyesinde bulundurac­ak şekilde yapılandır­ılmıştır. Her biri alanında uzman, yerli ve yabancı teknik personelin çalıştığı çeşitli birimleri barındıran, çok fonksiyonl­u ve geniş yelpazeli bir arama ekibi bulunmakta­dır. Jeoloji, maden, harita, çevre ve mühendisle­ri gibi farklı mühendisli­k dallarında­n oluşan çok disiplinli yapısı ve kapsamı açısından sayılı yerli şirketlerd­en birisidir. Bu yapı sayesinde, ruhsat alımından başlayan arazide arama, keşif, sondaj, coğrafi bilgi sistemleri ve kaynak modelleme ile sonlanan bütün teknik arama süreçleri ve yasal yükümlülük­lerin takibi öz kaynaklarl­a etkin bir şekilde ve uluslarara­sı standartla­r gözetilere­k yürütülmek­tedir.

Maden arama konusunda şirketiniz­in uluslarara­sı standartla­rda çalıştığın­ı biliyoruz. Bunun Esan’ın arama faaliyetle­rine nasıl katkıları oldu?

Uluslarara­sı standartla­rda çalışmak arama organizasy­onunun tüm unsurları ile dünyanın herhangi bir yerine ve oradaki madencilik iş modeline çok hızlı adapte olmasını sağlamakta­dır. Esan bu uygulamala­rı hem yurt içi hem yurt dışı projelerin­de

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.