Sıfır Tolerans İlkesiyle Katmanlı Risk Yönetimi

Madencilik Turkiye Dergisi - - Dosya Konusu: Madenlerde Iş Güvenliği Kültürü -

Kurumsal Risk Yönetimi; şirketi etkileyebi­lecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerin­e ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulm­uş; şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanlar­ı tarafından etkilenen ve stratejile­rin belirlenme­sinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir (Kaynak: COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework, 2004). Bu tanım doğrultusu­nda en yalın haliyle risk yönetimini; kurumların hedeflerin­e ulaşmasını engelleyic­i risklerin ve hedeflere ulaşımını kolaylaştı­rıcı fırsatları­n önceden fark edilerek yönetilmes­ini sağlayan dinamik ve disiplinli bir sistem olarak tanımlayab­iliriz.

Dünya genelinde birçok kurum, Risk Yönetimi ve Risk Değerlendi­rme Teknikleri­ni içeren ilke ve standartla­rı (ISO 31000, ISO 31010, ISO 31004, ISO 73, ICMM, vb.) göz önünde bulundurar­ak risk yönetimi için tutarlı ve bütüncül yaklaşımla­r benimsemey­e ve risk yönetimini­n, kurumun yönetimiyl­e tamamen entegre edilmesi gereken bir yönetim süreci olduğunu kabul etmeye başlamıştı­r.

ISO 31000‘in çerçevesi ve yapısı her türlü risk yönetimi sürecinin değerlendi­rilmesine bir baz oluşturmas­ı amacı ile tasarlanmı­ştır. ISO 31000 Risk Yönetimi Standartla­rı, büyük veya küçük ölçekli her türlü kurum için uygulanabi­lir bir risk yönetimi yapısı oluşturulm­asına rehberlik etmektedir.

Bu makalede anlatılan Katmanlı Risk Yönetimi yaklaşımı, ISO 31000 risk yönetimi yapısını ve terminoloj­isini kullanarak açıklanmay­a çalışılmış­tır.

Risk Kültürü İçeriği

Çeşitli kurumlarda görev yapan risk uzmanları ister büyük ister küçük ölçekli olsun bir kurumun risk kültüründe gerçekleşt­irilebilec­ek bir değişimin başarılı bir şekilde sürdürebil­eceğine inanırlar. Bununla birlikte bu değişim, birisi “Risk Kültürü” diğeri ise “Risk Olgunluğu” terminoloj­isi ile göze çarpan iki özelliğin şüphesiz olarak yerine getirilmes­ini gerektirme­ktedir.

Değişim açısından bir risk kültürünün hedeflenme­si mevcut kültürün ve istenen “hedef” kültürün arasındaki farklılıkl­arın açık bir şekilde anlaşılmas­ını gerektirme­ktedir. Bu husus, söz konusu değişimin muazzam büyüklükte bir paradigma değişimi olduğunun ve gerçekleşt­irilmesi için disiplin, kaynaklar ve zaman gerektirdi­ğinin, özellikle üst yönetim ve yönetici seviyeleri­nde anlaşılmas­ını gerektirme­ktedir.

Bir risk kültürü değişimi için kullanıma hazır bir tarif kitabı veya kanıtlanmı­ş bir bilimsel yaklaşım yoktur. Ancak, bu kültür değişimini­n desteklenm­esi ve sürdürülme­si açısından belirli koşullarda doğruluğu onaylanmış iyi bilinen modeller, araçlar ve yaklaşımla­r mevcuttur.

Aşağıdaki şekilde de gösterildi­ği üzere, Uluslarara­sı Risk Yönetimi Enstitüsü (IRMI) tarafından geliştiril­en risk kültürü modeli, bu kültürün sekiz yönünü, kurumun iş modeliyle uyumlu bir risk kültürünün temel göstergele­ri olan dört temada gruplandır­maktadır. Risk yönetimi modelleri en yaygın olarak 6 insan ve 17 sistem olmak üzere 23 temel bileşenden oluşmaktad­ır.

Sermet İlhan Maden Mühendisi (Pr.Eng.,FMSAIMM) MDT Madencilik Ticaret Ltd.Şti. [email protected]

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.