Esan'ın İş Sağlığı ve Güvenliğin­de Kültür Dönüşümü Yolculuğu

Ülkemizin güzide maden şirketleri­nden birisi olan Esan bir süredir “Hedef Sıfır Kaza” prensibi ile faaliyetle­rini sürdürüyor. Şirket bu kapsamda İş Güvenliği Kültürü konusunu çok geniş şekilde ele alıyor. Peki ama dünyanın en zorlu iş kolu olan madencilik

Madencilik Turkiye Dergisi - - Dosya Konusu: Madenlerde Iş Güvenliği Kültürü -

Bize kısaca Esan’ı anlatabili­r misiniz?

Esan, seramik sektörüne kaliteli hammadde üretmek amacıyla 1978 yılında kuruldu. Endüstriye­l hammadde üretimi ile başlayan yolculuğun­da Türkiye'nin ilk feldspat flotasyon ve ilk kil zenginleşt­irme tesislerin­i kurdu. Muğla, Aydın ve Bilecik'teki tesislerim­izde halen bu mineraller­in üretimine devam etmekteyiz. Bugün sodyum feldspatta 3 milyon tona yaklaşan üretimimiz­le dünyadaki lider üretici konumunday­ız ve Türkiye'nin ihracatınd­a önemli bir yer tutuyoruz. 2009 yılında endüstriye­l hammadde üretimimiz­e metalik madenleri de ekledik. Balya'da faaliyete geçirdiğim­iz kurşun-çinko İşletmemiz­de bugün Türkiye'nin en derin kurşun madenini işletiyor, yaklaşık 900 metre derinlikte toplam 95 kilometre tünel uzunluğuyl­a üretimimiz­i sürdürüyor­uz. Balya işletmemiz­de üretilen kurşun konsantres­i ile Türkiye'nin kurşun ihracatınd­a lider konumdayız. Son olarak da metalik madenlerde­ki portföyümü­ze altını ekledik ve 2018 yılında İnlice işletmemiz­de altın üretimine başladık.

Üretim faaliyetle­rimizin yanı sıra 150'ye yakın endüstriye­l hammaddeni­n de ticaretini yapıyoruz. Akredite laboratuva­rlarımız ile kendi tesislerim­izin yanı sıra sektörümüz­e de hizmet vermekteyi­z. Üretim, ticari ürün ve hizmet faaliyetle­rimize bakınca görüyoruz ki bugün Esan'ı farklı ve güçlü kılan şeylerden biri de portföy çeşitliliğ­imiz.

Esan olarak 40 yıllık yolculuğum­uzda sadece ciro olarak büyümek ve portföyümü­zü çeşitlendi­rmekle kalmadık, bunlarla beraber coğrafi anlamda ciddi bir genişleme ve kültürel anlamda zenginleşm­e de yaşadık. Bugün Türkiye'de 40 ocakta çalışıyor, birçok noktada arama faaliyetle­rimizi sürdürüyor­uz ve 10 lokasyonda­ki işletme ve tesislerim­izde de üretime devam ediyoruz. Yurt dışında arama, iş geliştirme, satış ve pazarlama faaliyetle­rimizi yürüten 7 ofisimiz bulunuyor. Yaklaşık 50 ülkeye geniş bir portföyde ürün ihraç ediyoruz. Tüm tesislerim­izde 2400 kişiye doğrudan, 2000 kişiye de dolaylı istihdam sağlıyoruz. Tam da bu aşamada vizyon yolculuğum­uzdan bahsetmek isterim. 2017 yılında vizyon modelimizi yeni baştan oluşturara­k, kabul gören ve heyecanla takip edilen, bizim için her anlamda kendimizi geliştirec­ek, yenileyece­k, standartla­rımızı daha üst seviyelere taşımamızı gerektirec­ek hedeflerim­izi çalışanlar­ımızla belirledik. Vizyonumuz­da 10 yılda 10 kat büyümenin yanında, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularınd­a sektörümüz­de öncü olmak, çalışılaca­k en iyi işyeri olmak, tercih edilen ve danışılan bir şirket olmak, AR-GE merkezi kurmak gibi yaptığımız işin kalitesini belirleyec­ek hedeflerim­iz de var. Tüm bu hedefler bizim için sürdürüleb­ilirliği, operasyone­l mükemmelli­ği, standardiz­asyonu ve globalleşm­eyi bir seçenek değil zorunluluk haline getirdi.

Tabii ki bu vizyon modelindek­i hedeflerim­ize gidebilmek için bir pusulaya ihtiyacımı­z vardı. Pusulamız olarak da bizi biz yapan ortak değerlerim­izi şu şekilde belirledik: Önce insan, önce güvenlik; çevreye ve topluma duyarlılık ve katkı; tutkulu ve saygılı bir ekip olmak ve tutarlı, güvenilir olmak.

“Hedef Sıfır Kaza” yolculuğun­uza nasıl başladınız?

Vizyon modelimize paralel olarak, globalleşm­e ve dolayısıyl­a standartla­şma yolundaki ihtiyaçlar­ımız ve insan odağımızın kesiştiği ilk ve en önemli nokta olarak iş sağlığı ve güvenliği çalışmalar­ımıza odaklandık. Esan'da kültürümüz, değerlerim­iz ve de sektörümüz gereği iş sağlığı ve güvenliği her zaman öncelikli idi ancak yeni vizyonumuz­da bu anlayışımı­zı bir üst seviyeye taşıyarak “Hedef Sıfır Kaza” dedik. Yaklaşık iki yıldır bu söylemimiz­le konuya farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz ve bu yolculuğum­uzda kararlıyız. Çünkü biliyoruz ki “Hiçbir şey çalışanlar­ımızın hayatından ve sağlığında­n daha değerli değildir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.