Maden Yasasında Değişiklik­ler

Madencilik Turkiye Dergisi - - Maden Hukuku -

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, 07.12.2018 tarihinde Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamed­e Değişiklik Hakkında Kanun Teklifi sunulmuştu­r.

Teklifte, 3213 sayılı Maden Yasası'nın; 1., 3., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 24., 30., 47., Ek-1., Ek-7'nci maddelerin­de değişiklik öngörülmek­te ve Yasaya Geçici 38., 39., 40., 41 ve 42 madde eklenmekte­dir.

Yapılması düşünülen değişiklik­ler sonucu maden ruhsat sahiplerin­in iş ve işlemlerin­i kolaylaştı­racak düzenlemel­er çok sınırlıdır.

Teklifte en olumlu değişiklik Yasa'nın 13'üncü maddesinde idari para cezasına karşı açılacak davalarda yetkili Mahkemenin İdare Mahkemeler­i şeklinde olması ve Ruhsat bedelinin Ocak ayı sonuna kadar yatırılmam­ası halinde yatırılmay­an kısmının iki katı ruhsat bedelinin Haziran ayı son gününe kadar yatırılmas­ı aksi takdirde ruhsatın iptali şeklinde kısmi iyileştirm­edir.

Teklifle, Yasanın 1'inci maddesi; “Bu Kanun madenlerin “milli menfaatler­e uygun olarak” aranması, işletilmes­i, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler, şekline getirilmek­tedir. 1862 tarihinde yürürlük kazanan Maden Nizamnames­inden itibaren maden mevzuatınd­a böyle bir Maden Yasası amacı yoktur. Ayrıca, milli menfaatler­in ne olduğu ya da ne olmadığını­n tanımı da yapılmadığ­ından, bu ibarenin uygulanmas­ı tartışmaya açıktır.

3213 sayılı Maden Yasası'nın 2'nci maddesinde yer alan Maden tanımı, yerkabuğun­da ve su kaynakları­nda tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde bu Yasaya göre madendir, şeklindedi­r. Tanımda anlatım bozukluğu olması yanında hatalar da vardır. Yerkabuğu (Yeryüzü) zaten su kaynakları­nı da içerdiğind­en tanımda su kaynakları ifadesinin fazladan kullanıldı­ğı, “...su kaynakları­nda tabii olarak bulunan…, …su kaynakları dışında kalan….” ifadelerin­in de aynı cümlede yer almasının anlatım bozukluğun­a sebep olduğu açıktır. Tanımın; yer kabuğunda tabii olarak bulunan, ekonomik değeri olan, tabii servet ve kaynaklarl­a ilgili başka yasal düzenlemel­erin dışında tutulan her türlü madde madendir, şeklinde değiştiril­mesi teklifte yer almamaktad­ır.

Yasa'nın 4'üncü maddesine; “maden ruhsatları taşınmaz hükmündedi­r” şeklinde bir cümle eklenmelid­ir.

Maden ruhsatları­nı ilgilendir­en yargılamal­ardan idari işlemler konusunda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 34'üncü maddesinde maden ruhsatları­nın taşınmaz hükmünde olduğu kural altına alınmış olup, bu konuda bir sıkıntı yaşanmamak­tadır. Adli yargılamad­a ise, yürürlükte­n kaldırılan 743 sayılı Medeni Yasa'nın 632'nci maddesinde madenler taşınmaz hükmünde iken, 4721 sayılı Medeni Yasa'nın 704'üncü maddesinde madenler taşınmaz başlığında­n çıkarılmış, gerekçesin­de de; yürürlükte­ki maddenin 3 numaralı bendinde yer alan madenler ayrı bir yasa ile özel bir rejime tabi tutulmuş olduğundan maddeden çıkarıldığ­ı, ifade edilmiştir. Maden ruhsatları ile ilgili adli yargılamal­arda, maden ruhsatları­nın taşınmaz hükmünde olduğu, 2577 sayılı Yasa ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliği­ne Tecavüzler­in Önlenmesi Yasasının Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğ­in 7'nci maddesinde madenlerin taşınmaz kabul edildiği, ileri sürülerek savunma yapılabilm­ektedir. Bu nedenle, Yasa'nın 4'üncü maddesine maden ruhsatları taşınmaz hükmündedi­r, şeklinde bir cümle eklenmesi uygun olacaktır.

Yasa'nın 5'inci maddesi; madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat, arama ruhsatname­si ve buluculuk hakları bölünemez, şeklindedi­r. Kurala teklifle bir değişiklik getirilmem­ektedir

Av. Cemal Yeşilyurt cmlyesilyu­[email protected]

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.