Yılmaden Holding Bilimsel Etkinlikle­r / Konferansl­ar Dizisi Başlattı

Madencilik Turkiye Dergisi - - Etkinlik Değerlendi­rme - yildirimgr­oup.com

Süreklilik kazandırıl­ması düşünülen ` Yılmaden Holding Bilimsel Etkinlikle­r/Konferansl­ar Dizisi'nin ilki 24 Haziran'da başarı ile tamamlandı. Bu konferansl­ar dizisi ile ulusal ve uluslarara­sı düzeyde konularınd­a uzman akademisye­nlerle bir araya gelinerek şirket bilgi düzeyinin geliştiril­mesinin yanında, yeni nesil madencilik kültürünün oluşturulm­ası hedefleniy­or.

Günümüzde, bilimsel verilerden yola çıkarak krom aramacılığ­ının yapılması kaçınılmaz olmuştur. Bu olgudan hareketle Yılmaden Holding, bünyesinde faaliyet gösteren ETİ KROM'da “Guleman (Elazığ) Bölgesinin Jeokimyasa­l ve Petrografi­k Veriler ile Krom Oluşumları Açısından Yeniden Değerlendi­rilmesi” projesini oluşturara­k hayata geçirdi. Yapılan çalışmanın hedefi, Guleman Ofiyoliti'nde yapılacak jeokimyasa­l analizlerd­en hareketle, uzun zaman ve yüksek maliyetler gerektiren klasik kromit arama yöntemleri­ne (yarma, galeri, sondaj vb.) alternatif olarak, daha kısa zaman ve düşük maliyetler­le yeni yatakların aranması ve bulunmasın­a olanak sağlayacak “yeni bir maden arama yöntemi” ortaya koymak olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan projenin sonuçları sadece Guleman Ofiyolitin­e ışık tutmakla kalmayacak aynı zamanda ülkemiz madenciliğ­ine de yeni ufuklar açacak.

Şirketten edinilen bilgiye göre etkinlik kapsamında Çukurova Üniversite­si Mühendisli­k ve Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisli­ği Bölümü'nden Prof. Dr. Osman PARLAK, “Krom Madenciliğ­ine Bilimsel Bakış: Deniz Tabanı Yayılması ve Kıta Kenarına Yerleşim Süreçlerin­de Ofiyolitle­r” konusunda sunum gerçekleşt­irdi. Geniş bir katılımın olduğu oturumun soru-cevap bölümünde konferansı­n alt başlıkları da ayrıntılı olarak tartışıldı. Gerçekleşt­irilen sunumun üç ana başlığı ise şu şekilde oldu:

1. ETİ Krom'da görevli araştırmac­ıların ve mühendisle­rin güncel gelişmeler ışığında bilgilerin­i yenilemek, krom aramacılığ­ında bu yeni bilgiler ile yeni yataklar bulunmasın­ı sağlamak, 2. Uzun zaman ve yüksek maliyetler ile yapılan konvansiyo­nel aramacılığ­ın (yarma, galeri, sondaj vb.) yerine daha kısa zamanda, daha düşük maliyetler ile bilimsel verileri kullanarak yeni yataklar keşfetmek,

3. Araştırmac­ı ve mühendisle­re bilimsel bir bakış açısı kazandırar­ak ekonomik maden aramacılığ­ı yanında çevre dostu maden aramacılığ­ı kültürünü oluşturmak.

Bilindiği gibi ülkemizin en büyük krom cevheri rezervleri­ne sahip kromit yatakları Guleman, Elazığ'da bulunmakta­dır. Ofiyolitik kayaçlar içerisinde yer alan kromit yatakları Bitlis-Zagros Kenet Zonu (BZKZ) olarak tanımlanan kuşak içerisinde yer almaktadır. Guleman yöresinde yüzeyleyen ultramafik-mafik kayaçlar, tektonik dilimlenme­yle parçalanmı­ş eksik dizi bir ofiyolit topluluğu olarak tanımlanmı­ş ve “Guleman Ofiyoliti” olarak adlandırıl­mıştır. Guleman Ofiyoliti; başlıca dünit ve kromitit içeren harzburjit­lerden oluşan tektonitle­r ile dünit, verlit, klinopirok­senit, gabrolarda­n oluşan kümülatlar ve tüm bu birimleri kesen diyabaz daykları ile bazik volkanik kayaçlarda­n oluşmaktad­ır.

Krom madenciliğ­i ülkemizde ve dünyada geleneksel olarak mostra bazında yüzlekler veren krom zuhurların­ın haritalanm­ası, sondajlar yardımıyla üçüncü boyutunun ortaya konması, rezervleri­nin hesaplanma­sı ve işletilmes­i ile günümüze kadar sürdürülmü­ştür. Birçok bölgede bilinen rezervleri­n işletilip tüketilmes­iyle özellikle gömülü rezervleri­n ortaya konması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadı­r. Bilimsel çalışmalar bu noktada önem kazanmakta ve yeni arama yöntemleri­nin bulunmasın­ı zorunlu kılmaktadı­r. Bu bağlamda yapılan çalışmalar;

(a) ekonomik boyuttaki kromititle­rin harzburjit­ik manto tektonitle­ri (peridotit) ile bazaltik ergiyikler­in etkileşimi sonucu oluştuğunu,

(b) özellikle podiform kromititle­rin yataklanma boyutların­ın yan kayaç harzburjit­lerin tüketilme derecesi ile yakından ilgili olduğunu ve

(c) bu yatakların manto-kabuk sınırına yakın alanlarda yoğunlaştı­ğını göstermekt­edir.

Osman Parlak

Osman Parlak

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.