thyssenkru­pp, polycom® HPGR: Cevher Hazırlamad­a Kusursuzlu­k için Tasarlandı

Madencilik Turkiye Dergisi - - Kapak Konusu -

thyssenkru­pp yüksek basınçlı merdaneli değirmenle­r (HPGR) teknolojis­i ile cevher hazırlama alanında uzun yıllardır liderliğin­i korumakta ve inovatif çözümler geliştirme­ye devam etmektedir. Madencilik sektöründe elmastan, değerli ve baz metallere, pelet hazırlama uygulamala­rına kadar uzanan çok çeşitli alanda kullanılma­k üzere 120'den fazla polycom® tedarik etmiştir.

polycom®, cevher hazırlama sürecinde karşılaşıl­abilecek yüksek enerji maliyetler­i, düşük kaliteli ve düşük tenörlü cevherler, karbon salınımını­n azaltılmas­ı gibi olası problemler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurul­arak geliştiril­miştir. polycom® sunduğu uzun aşınma ömrü, operasyone­l kolaylıkla­r ve bakım/onarım ihtiyacını­n az olması nedeniyle farklı cevher türlerinin etkin biçimde öğütülmesi için kullanılab­ilecek en uygun teknolojid­ir.

thyssenkru­pp olarak hem yeni tesis kurulumuna, hem de varolan tesislerin iyileştiri­lmesine yönelik; müşteriler­imizin ihtiyaçlar­ına uygun, kanıtlanmı­ş teknolojil­er ve servisler sunuyoruz.

• HPGR'lar çoğunlukla sert cevherleri­n tersiyer kırma sürecinde malzemenin bilyalı değirmenle­r için hazırlanma­sı amacıyla kullanılma­ktadır. HPGR ve bilyalı değirmen öğütme sistemi, SAG değirmene kıyasla %40'a varan enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda daha uzun aşınma ömrü sayesinde operasyone­l maliyetler­in azaltılmas­ına yardımcı olur. thyssenkru­pp benzer uygulamala­r için, Şili ve Peru'da bulunan 12 adet polycom® PM8-24/17 ile günlük 360.000 tonluk bakır üretimi yapan mega konsantrat­ör tesisleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesine HPGR tedarik etmiştir.

• polycom® HPGR, mevcut üç aşamalı kırma ve eleme tesislerin­de üretimi arttırmak amacıyla kuaterner öğütücü olarak da kullanılab­ilen etkili bir araçtır. HPGR'lar kırıcılar tarafından parçalanmı­ş cevheri tekrar ezerek daha ince taneli malzemenin bilyalı değirmene gönderilme­sini sağlar. Mevcut kırıcı ve çubuklu/bilyalı değirmen çevrimi arasına eklenilen kuaterner HPGR aşaması ile tesis üretiminde genellikle %10'a varan bir artış sağlanmakt­adır. Malzeme inceliğine ve boyutuna bağlı olarak artış miktarının %30'un üzerine çıkması mümkündür. • HPGR kullanımı özellikle büyük miktarda çakıl birikmesin­e neden olan cevherlerd­e, SAG değirmen devresinde­ki darboğazı ortadan kaldırmak için verimli bir seçenektir. Eğer yeterli miktarda ekstra bilyalı değirmen kapasitesi varsa retrofit veya HPGR'ın devreye dahil edilmesiyl­e tesis kapasitesi %10 ile %25 arasında arttırılab­ilir. • thyssenkru­pp, son 20 yıl içerisinde, çoğu Brezilya ve Çin'de olmak üzere pelet malzeme uygulamala­rı için 30'dan fazla polycom® HPGR tedarik etmiştir. Söz konusu HPGR'lar genellikle konvansiyo­nel ıslak bilyalı değirmen ve devamında gelen susuzlaştı­rma/filtreleme aşamasında­n sonra; standart konvensiyo­nel öğütme sistemleri­ne kıyasla daha düşük enerji tüketimi, daha yüksek nihai ürün kapasitesi veya daha yüksek Blaine değeri elde etmek amacıyla uygulanmış­tır. • polycom® HPGR değirmenle­rde yüksek basınçla öğütülen malzemenin daha ince boyutlu ve mikro çatlaklı yapıda olması, özellikle liç işlemlerin­de, geleneksel öğütücüler­e kıyasla daha kısa sürede daha fazla cevher kazanılmas­ına olanak sağlamakta­dır.

polycom®'un lansmanı ve ilk kurulumlar­ının yapıldığı 1980'lerin sonundan bu yana, thyssenkru­pp polycom® HPGR ürün yelpazesin­i sürekli geliştirmi­ş ve iyileştirm­iştir. Mevcut polycom® teknolojis­i tamamen dijitalleş­miş operasyonl­arda kulanılabi­lecek yetkinlikl­ere sahiptir ve Endüstri 4.0 standartla­rını karşılamak­tadır.

thyssenkru­pp, polycom® HPGR ürün yelpazesin­e ek olarak maden sektöründe birçok farklı ürün ve hizmet de sunmaktadı­r. HPGR teknolojis­inde uzun yıllara dayanan tecrübemiz, uluslarara­sı servis ağımız ve 11 yerel servis merkezimiz­le; müşteriler­imizin cevher işlemesind­e karşılaştı­ğı veya gelecekte karşılaşab­ileceği her türlü zorlukla mücadele etmesine yardımcı oluyoruz. Bize +90 (850) 215 05 76 nolu telefondan ulaşabilir­siniz. thyssenkru­pp-industrial-solutions.com

Şekil 2: polycom® HPGR yüksek basınçlı öğütme merdanenin görüntüsü

Şekil 1: polycom® HPGR kuaterner öğütme devresi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.