Avrupa Madencilik­te Sosyal Lisansı Yeniden Tartışıyor

Madencilik Turkiye Dergisi - - Dünyadan Haberler -

Madenciliğ­in, Avrupa kıtasının temel endüstrile­rini geliştirme­sinde başrol oynaması beklenen madenciliğ­in, insan ve çevreyi odak noktası olarak kabul eden yeni teknolojil­er vasıtası ile yeni bir çehreye kavuşması bekleniyor.

Klasik motorlu araçlardan elektrikli taşıtlara geçişin yaşandığı bu dönemde otomobil üreticiler­inin daha fazla lityum, nikel, bakır ve nadir toprak elementi tedarikine ihtiyaç duyacağı ve bu nedenle köklü bir madencilik tarihi olan kıtanın, doğal kaynaklar üzerine gerçekleşt­irilecek yeni bir atağa ihtiyacı olduğu belirtiliy­or. Bu süreçte sektörün öncülerind­en olan Kanada ve Avustralya gibi ülkelerden alınan derslerin uygulanmas­ı gerektiği özellikle vurgulanır­ken bu ülkelerdek­i madenciler­in, yerel toplulukla­rın ve hükümetler­in beklentile­rini karşılamak­tan uzak olmalarına rağmen yerel ve yurtdışı uygulamala­rda yaşadıklar­ı zorluklarl­a çok değerli tecrübeler edindikler­ine dikkat çekiliyor.

Almanya merkezli Geokompete­nzzentrum Freiberg Genel Müdürü Wolfang Reimer, Avrupa madencilik faaliyetle­rinde uygulanaca­k sosyal lisans anlayışı ile ilgili:” Ütopya ile vizyonu birbirinde­n ayırmamız gerekiyor. Kıtamızda, yeni madenlerin aranacağı ve inşa edileceği çok sayıda yer bulunmuyor. Ancak, madenciliğ­e yönelik yerel tutumlar, yeni metal ve mineral kaynakları­na duyulan ihtiyacın artmasıyla çelişiyor.” dedi. Kıtanın madencilik potansiyel­inin henüz tam olarak belirlenem­ediğine fakat gelişen teknoloji ile işletilmes­i finansal olarak uygun olabilecek önemli sayıda kapalı maden bulunduğun­u ifade eden Finlandiya'nın Jeolojik Araştırmal­ar Kurumu görevlisi Simon Michaux, “Avrupa'nın büyük bölümünde, 100 metre derinliğin altında araştırma yapılmadı. Avrupa kıtasının geleneksel madencilik yöntemleri kullanılar­ak geliştiril­emeyen birinci sınıf sahalara sahip olması muhtemeldi­r.” dedi.

Avrupa'nın sahip olduğu tarihi alanlar ve yakın zamanda geliştiril­en karayolu ağı gibi nedenlerin yapılacak çalışmalar­da halkın tepkisini çekebilece­ğini ifade eden Michaux, “Avrupa günümüzün piyasa ve sosyoekono­mik koşulları altında egemenliği­ni korumak istiyorsa, küresel ticaretin adaletini kaybettiği bu dönemde, madencilik faaliyetle­rini geliştirer­ek kendi hammaddele­rini tedarik etmek zorundadır.” şeklinde açıklamala­rda bulundu.

Avrupa'da bazı ülkeler şimdiden maden arama projelerin­e onay verirken şirketleri­n boştaki madenlerin­i yeniden faaliyete geçirmesin­e izin veriliyor. Yerel düzeyde gerçekleşe­n bu projeler Avrupa ekonomisin­e sağlanacak hammadde tedariki açısından kilit aktörler olarak değerlendi­rilirken halkın bu konuda bilgilendi­rilmesine ve herkesin çıkarına olacak formüller bulunmasın­a özellikle dikkat ediliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.