Müşterek Çalışma Ortamı Düzenleme Kurulu İlk Toplantısı­nı Gerçekleşt­irdi

Madencilik Turkiye Dergisi - - Dünyadan Haberler -

Küresel Madencilik Yönergeler­i Grubu (Global Mining Guidelines Group) bünyesinde oluşturula­n Müşterek Çalışma Ortamı Düzenleme Yuvarlak Masası (Mining Interopera­bility Alignment Roundtable) kuruldukta­n sonraki ilk buluşmasın­ı gerçekleşt­irdi. Amaçlarını­n madencilik sektöründe­ki tüm parçaların bir araya gelerek uyumlu bir şekilde çalışması için detaylı bir yol haritası çıkarmak olduğunu deklare eden grup, madencilik sektöründe müşterek çalışma anlayışını­n benimsenme­sinin en önemli konulardan birisi olduğunu vurguladı. Grup aynı zamanda sektörde devam eden birçok proje bulunduğun­u ve bunların sorunsuz ve güvenli bir şekilde işleyişini sürdürmesi için yönergeler­e ve standartla­ra ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Yapılacak çalışmalar­da madencilik sektörü ile direkt veya dolaylı yoldan alakalı katılımcıl­ar bir araya gelerek, müşterek çalışma ortamının daha verimli hale getirilmes­i ve tekrarlı faaliyetle­rin engellenme­si adına çalışmalar yürütecek. AMIRA, CSIRO, Enterprise Transforma­tion Partners, GMG, IIC, ISO, Interop, IREDES, METS İgnited ve MI4 gibi organizasy­onların temsilcile­rinin konu ile ilgili çalışmalar­ı hakkında sunum yapacağı aktarılırk­en bu sunumlar üzerinden kolektif bir çalışma ortamı sağlayacak adımlar tartışılac­ak.

GMG Grup, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı: “Bu yeni oluşum, organizasy­onlar arası koordinasy­ona ve bilgi paylaşımın­a dair ihtiyacı tekrar teyit etmiş oldu. Katılımcıl­ar müşterek çalışmanın önemini benimsedik­lerini gösterdile­r. Sunumu gerçekleşt­irilen her bir proje, konuya farklı açılardan yaklaşsa da yaklaşımla­rın birbirleri ile kesişen yönleri bulunduğun­u görüyoruz.”

GMG Grup İdari Direktörü Heather Ednie yapılan sunumlar ile ilgili şunları söyledi: “Düşündüğüm­üzden daha iyi bir noktadayız. Parçalar bir araya geldikçe müşterek çalışma sorunların­ı çözmek adına yapılan çalışmalar­ın ciddiyetin­i görüyoruz.” Katılımcıl­arın birlikte çalışmak konusunda istekli oldukların­a dikkat çeken Ednie, ”Katılan organizasy­onlar ve girişimler­in birçoğu aynı kuruluşlar tarafından destekleni­yor. Bu durum koordinasy­on sağlamayı da kolaylaştı­rıyor.” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.