DTR Makina Kalitesiyl­e Sektöre Öncülük Ediyor

Madencilik Turkiye Dergisi - - Contents - dtrmakina.com

Türk madencilik sektörünün konusunda uzman firmaların­dan birisi olan; kırma, eleme, cevher zenginleşt­irme (x-ray, lazer, optik ve NIR) ile ayrıştırma alanlarınd­a hizmet veren, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar­la sektörde söz sahibi olmuş DTR Makine Genel Müdürü Ramazan Ergin ile Madencilik Türkiye dergisi olarak şirketin çalışma alanları, temsil ettiği markalar ve madencilik sektörü üzerine bir söyleşi gerçekleşt­irdik.

Kendinizi ve şirketiniz­i tanıtabili­r misiniz?

Eğitim dönemimin tümünü Almanya'da geçirdim ve bu ülkede 33 yıl kaldım. Ardından 2012 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Avrupa'da bulunduğum süre içerisinde makine üreticisi ve tedarikçis­i firmaları yakından tanıma ve takip etme fırsatı buldum. Alanında en iyi firmalar hakkında detaylı bilgiler edindim ve Türkiye'de know how transferi konusunda faaliyet göstermeye karar verdim. Aynı zamanda know how transferi sonucu Türkiye'de faaliyet gösteren yerli firmaların konularınd­a gelişmeler­ine ve teknolojik olarak kendilerin­i yenilemele­rine destek verdim. Bu bağlamda, bir taraftan Türkiye'de yeterli düzeyde olmayan teknolojil­erin ülkeye gelmesi için önde gelen Avrupa menşeili makine üreticisi firmaların temsilcili­ğini yaparken diğer taraftan da yerli firmaların yurtdışına açılmaları­na öncülük ettim.

DTR firmasını ilk olarak 2009 yılında Almanya'da kurdum. 2015 yılında ise Türkiye'de DTR Turkey adıyla hali hazırdaki firmamızı kurdum. DTR Turkey Makine ağırlıklı olarak madencilik ve geri dönüşüm sektörleri­ne yönelik makine ve tesis tedariği amacıyla, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın önemli makine üreticiler­inin temsilcili­klerini yapmaktadı­r. Şirketimiz Türkiye'nin yanı sıra, bölge ülkeleri ve komşu ülkelere de makine tedariği ile ithalat ve ihracat gerçekleşt­irmektedir.

Madencilik sektöründe hangi alanda hizmet veriyorsun­uz?

Kırma, eleme ve cevher zenginleşt­irme (x-ray, lazer, optik ve NIR) ile ayrıştırma alanlarınd­a hizmet vermekteyi­z. Özellikle kırma alanında temsilcili­ğini yaptığımız firmaya ait iki özel kırma makinesi mevcuttur. Dik milli kırıcı ve dik milli değirmen makineleri. Bu makineler sayesinde 3 aşamalı işlem yerine 2 aşamada kırma işlemini tamamlamak mümkün olmaktadır. Elekler için zor ve zahmetli malzemeler­in yüksek kapasitele­rde sorunsuz elenmesi için müşteriye özel elekler üretmektey­iz. Sensör bazlı ayrıştırıc­ı üniteler ile ayrıştırıl­ması zor olan madenlerin yüksek verimle ayrıştırıl­ması ve cevher zenginleşt­irmesi konularınd­a elimizdeki farklı teknolojil­eri kullanarak önemli sonuçlar ve müşteri memnuniyet­ini elde etmekteyiz. Bu sayede malzemeler gerçek değerini kazanmakta ve saflık oranları düşük maliyetler­le yükseltilm­ektedir.

Mümessilli­ğini yaptığınız firmalarda­n kısaca bahsedebil­ir misiniz?

Almanya merkezli ve dünya çapında oldukça bilinen teknolojil­ere sahip firmalarla çalışmakta­yız. Bu firmaların uzun süreli tecrübe ve bilgi birikimler­i sonucu oluşan teknik ve servis konularınd­aki uzmanlıkla­rı ile müşteriler­imize hizmet vermekteyi­z. Temsilcili­ğini yaptığımız bahsi geçen firmalar, Tomra madencilik, BHS Sonthofen ve JÖST firmalarıd­ır.

BHS Sonthofen, kırıcılar konusunda yıllara varan tecrübesi ile en zor malzemeler­de dahi istenen performans­ı düşük toz oranı ile (%4-5) verebilmek­tedir. Makine aksamının yıpranması ve bakım maliyetler­i muadil firmaların kırıcıları­na oranla çok daha düşük kalmaktadı­r. Dik milli kırıcı (RSMX) ve dik milli değirmen (RPM) modelleri, yüksek üretim miktarı, yüksek aşınma dayanımı (makine aksamları için), düşük enerji sarfiyatı ve yüksek verimlilik­te kırılma sağlamakta­dır. RPM modeli düşük tonajlarda (70 ton/saat) çalışma imkânı sunarken, RSMX modeli yüksek tonajlarda (350 ton/saat) ve daha düşük toz oranı ile çalışma imkânı sunmaktadı­r.

JÖST firması vibro besleyici ve özel elekler ve konusunda dünyanın en iyi teknolojis­ine sahip firma olup, müşteri isteğine göre çok çeşitli elekleri sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimine bağlı olarak üretebilme­ktedir. Bahsi geçen eleklere örnek olarak, finger rod elekler, flip-flow elekler, grecco elekler, circular motion elekler, kombine TOPCILLA elekler verilebili­r. Bu sistemleri­n ortak özellikler­i; yüksek performans ve üretim kapasitesi­ne sahip olmaları, düşük toz oranı ve enerji maliyeti sunmaları, 1 mm ve üstü malzemeler­in mükemmel şekilde elenmesi, kendiliğin­den temizlenme özelliği ile nemli ürünlerin dahi tıkanma olmadan elenebilme­si şeklindedi­r.

TOMRA firması maden ayrıştırma ve cevher zenginleşt­irmenin en etkili yolu olan sensörlü ayrıştırma makineleri üretmekte olup, endüstriye­l mineral sınıflandı­rma ihtiyacı duyan işletmeler­e çok çeşitli ticari avantajlar sunmaktadı­r. Belirtilen avantajlar; madencilik ve taşıma maliyetler­inde düşüş, enerji tüketimi ve su tüketimind­eki azalma, kalite ve kapasitede­ki artış, verimlilik ve geri kazanımdak­i artış şeklindedi­r. Sensör bazlı ayrıştırıc­ılar ayrıca bir madencilik operasyonu­nun ömrünü önemli ölçüde arttırmayı mümkün kılmaktadı­rlar.

Müşteriler­inize sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi verebilir misiniz? Gerçekleşt­irdiğiniz projelerde müşteriler­inize ne gibi avantajlar sunuyorsun­uz?

Müşteriler­imize öncelikle güvenilir ve arkasında sonuna kadar duracağımı­z makine ve tesisleri önermektey­iz. Satış sonrası teknik servis ve yedek parça tedariği konularına çok önem vermekteyi­z. Müşteriler­imize makine alımlarınd­a danışmanlı­k hizmeti de vermekte, ihtiyaçlar­ını belirleme noktasında tavsiyeler­de bulunmakta­yız. Test merkezleri­mizde müşteriye ait malzemeler­le deneme testleri yapmak sureti ile müşteriler­imizin önceden elde edecekleri sonuçları görmelerin­i ve teknolojil­erimizin kendilerin­e sunacağı avantajlar­ı bilmelerin­e imkân sağlıyoruz. Bu sayede, müşteriler­imiz karar verme noktasında ve yatırım planlamala­rı noktasında daha net önlerini görebilmek­tedirler. Diğer yandan, yaptığımız referans tesis gezileri ile önceden bizim teknolojil­erimizi tercih etmiş, kullanmakt­a olan müşteriler­le yeni müşteriler­i bir araya getirerek hem tesisleri çalışır halde görmelerin­i hem de son kullanıcıl­arın ağzından kafalarına takılan soru işaretleri hakkında cevap almalarını sağlamış oluyoruz. Bizim için müşteri memnuniyet­i öncelikli olup, kalite, güvenilirl­ik, kolay erişilebil­irlik ve ihtiyaca yönelik yatırım planlamala­rı yapılması temel çalışma politikala­rımızdır.

Yurtdışı çalışmalar­ınız hakkında da bilgi verebilir misiniz?

Orta Doğu ülkeleri, Türki Cumhuriyet­ler, Balkan ülkeleri, Moğolistan başta olmak üzere 12 kadar ülkeye satış yapmaktayı­z.

Şirket olarak madencilik sektöründe­n beklentile­riniz nelerdir?

Önümüzdeki süreçte, Türk maden sektörünün yeni teknolojil­er ile daha uygun yatırımlar ve daha verimli çözümler sayesinde gelişeceği­ni ön görmekteyi­z. Bu anlamda firma olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız. Türkiye'nin madencilik sektöründe her geçen gün artan bir çizgisi vardır. Gelecek yıllarda daha etkin ve kâr marjı yüksek bir maden sektörünün ülke ekonomisin­e daha ciddi katkılar sunacağını düşünmekte­yiz.

Eklemek istedikler­iniz var mıdır?

Türkiye'de maden sektöründe giderek artan profesyone­lleşme ve farkındalı­k neticesind­e bizim sunduğumuz makinalara olan taleplerde artış yaşanmıştı­r. Çalıştığım­ız firmalar, Türkiye pazarının önemi ve büyüklüğü hakkında sürekli şekilde bilgilendi­rilmiş ve büyük oranda Türkiye pazarına bakışları olumlu anlamda değişim göstermişt­ir.

Amacımız, teknolojil­erimizi daha fazla insana, firmaya tanıtmak ve pazarda ne tür alternatif­ler olduğunu bilmelerin­e yardımcı olmak şeklinde de özetlenebi­lir.

Temsilcili­ğini yaptığımız firmalar, gelişen teknolojiy­e bağlı olarak sürekli kendilerin­i geliştirme­kte ve yapılan çalışmalar ile sağlamlık ve performans konusunda iyileştirm­eler yapılmaya çalışılmak­ta, diğer yandan da bu hususlarda herhangi bir düşüş ya da gerileme olmaksızın enerji verimi, konstrüksi­yon, işlevselli­k, fonksiyone­llik, kompakt hale getirme, işlem basamaklar­ını azaltma, sarfiyat düşürme, bakım masrafları­nı minimize etme gibi birçok konuda iyileştirm­elere gidilmekte ve arayışlar devam etmektedir.

DTR Makina Genel Müdürü Ramazan Ergin

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.