Makam Music

ŞEF GÜLSEN YAVUZKAL ve BORUSAN ÇOCUK KOROSU

CONDUCTOR GÜLSEN YAVUZKAL AND BORUSAN CHILDREN’S CHOIR

-

2002 Kasım’ında koro şefi Gülsen Yavuzkal yönetimind­e kurulan Borusan Çocuk Korosu (BÇK), 9-14 yaş grubundaki korist çocuklarda­n oluşuyor. Ulusal bayramlar, çocuk festivalle­ri, özel etkinlik ve organizasy­onlar kapsamında sayısız konser veren Borusan Çocuk Korosu, repertuvar­ında bulunan farklı kültürleri­n çocuk ezgilerini özgün dillerinde, çoksesli olarak seslendiri­yor.

Borusan Çocuk Korosu, kuruluşund­an bu yana Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın sezon konserleri kapsamında Gürer Aykal ve Sascha Goetzel yönetimind­e, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Slovakya Filarmoni Korosu ve Santa Cecilia Akademisi Korosu ile birlikte çeşitli konserlerd­e yer aldı.

Her yıl farklı mekânlarda pek çok konser veren BÇK, Finlandiya PoriPalmgr­en Konservatu­varı Çocuk Korosu, Viyana Superar Çocuk Korosu, Güney Kore Gyeongju Çocuk Korosu, Koruncuk Vakfı Çocuk Korosu ve EMC (Uluslarara­sı Müzik Konseyi) ile çeşitli projelere imza attı ve başarılı çalışmalar­ıyla uluslarara­sı platformda da övgüler aldı.

Borusan Çocuk Korosu’nun kuruluşund­an bugüne şefliğini değerli sanatçı Gülsen Yavuzkal üstleniyor. Piyano ve koro eğitimiyle birlikte küçük yaşlarda müzik yaşamına başlar Yavuzkal; Marmara Üniversite­si AEF Müzik Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversite­si Devlet Konservatu­varı’nda Prof. Yıldız Dağdelen’den şan eğitimi alır; çeşitli devlet okulları, özel okullar ve üniversite­lerde koro eğitimi üzerine çalışmalar gerçekleşt­irir.

Sınavla kabul edildiği Internatio­nal Choir of the Foundation Vox Europae topluluğun­da Prof. Fritz ter Wey ve Avrupa’nın önemli koro şefleriyle, koro eğitimi ve yönetimi konusunda çalışır, konserler verir.

The Borusan Children's Choir (BÇK) which was establishe­d in November 2002 under the direction of conductor Gülsen Yavuzkal, consists of chorist children aged between 9 and 14. Borusan Children's Choir, which has given countless concerts in the national and children's festivals, special events and organizati­ons, performs the children songs in their original language polyphonic­ally with their repertoire of different cultures.

Borusan Children's Choir, since its establishm­ent, has performed in various concerts with the Istanbul State Opera and Ballet Choir, the State Polyphonic Choir of the Turkish Ministry of Culture and Tourism, the Slovak Philharmon­ic Chorus and the Choir of the Academy of Santa Cecilia as a part of Borusan Istanbul Philharmon­ic Orchestra's season concerts under the directorsh­ip of Gürer Aykal and Sascha Goetzel.

Involved in various projects with the children’s choirs of Finland Pori-Palmgren Conservato­ry, Vienna Superar, South Korea Gyeongju, Koruncuk Foundation and EMC (Internatio­nal Music Council), BÇK gave many concerts every year in different venues and was praised by the internatio­nal platforms for its successful performanc­e.

Since the establishm­ent of the Borusan Children's Choir, esteemed artist Gülsen Yavuzkal has carried out the directorsh­ip. Yavuzkal has begun her music career at an early age with her piano and choral education. After graduating from Marmara University, AEF Music Department, she has received voice training lessons from the vocal coach Prof. Yıldız Dağdelen at the Istanbul University State Conservato­ry. She has performed studies on choral education in various public schools, private schools and universiti­es.

She has worked with Prof. Fritz ter Wey and important choir directors on choral education and strategies, and given concerts in the Internatio­nal Choir of the Foundation Vox Europae where she had been admitted with an exam.

Yavuzkal, Prof. Rodney Eichenberg­er (ABD), Wim van Herk (Hollanda) ve Macaristan-Cantemus Koral Enstitüsü’nde koro şefi Szabó Dénes ile koro eğitimi ve yönetimi; Elisenda Carrasco (İspanya), Zimfira Poloz (Kanada) ve Hirvo Surva (Estonya) ile çocuk koroları yönetimi; Panda Van Proosdij (Hollanda) ile koro eğitimi çalışmalar­ında ses ve nefes teknikleri ve Swingle Singers’ın müzik yönetmeni ve düzenleyic­isi Jonathan Rathbone ile de popüler müzikte koro alanlarınd­a çalışır. Barok ve Rönesans dönem koro müziği yapıtları üzerine gerçekleşt­irdiği çalışmalar­ı topluluğuy­la kaydettiği bir CD’de sunar.

Internatio­nal Choir of the Foundation Vox Europae üyesi olan Gülsen Yavuzkal, BÇK’nın yanı sıra Koral İstanbul, Turkuaz ve Uluslarara­sı Çocuk Barış Korosu’nun kurucu şefi olup çalışmalar­ına ve konserleri­ne yurtiçi ve yurtdışınd­a devam ediyor. Gülsen Yavuzkal, Borusan Çocuk Korosu’nun faaliyetle­ri, çocukların müzik eğitimi almasının ve çocuk korolarını­n önemi konusunda sorularımı­zı yanıtladı.

Çocuk koroları neden önemlidir?

Çocuk korolarını­n, sanatçılar ve müziksever­lerin yetişmesin­de çok büyük bir etkisi olduğu ve hatta pek çok tanınmış bestecinin geçmişinin çocuk korolarına dayandığı tarihsel bir gerçektir. Bu bağlamda çocuk korolarını­n bir toplumun sanat ortamını temelden etkileyen ve yaşama hoş bir süreklilik getiren önemli kuruluşlar olduğu temel felsefesi, Borusan Çocuk Korosu’nun hayata geçirilmes­inde itici bir güç olmuştur…

Her çocuk şarkı söylemelid­ir ancak “Çoksesli Koro Müziği” yapmak istediğini­zde seçici olmak durumundas­ınız. Özellikle müzik ve koro eğitimi alamayan çocuklara bu eğitimi bir süre verdikten sonra süreç içinde seçilemeye­nleri, olayı anlatarak, kırmadan başka etkinlikle­re yönlendiri­yoruz. Ancak tekrarlıyo­rum, her çocuk, her birey ömür boyu şarkı söylemelid­ir. Yavuzkal has performed studies on “choral education and management” with chorus director Szabó Dénes at Prof. Rodney Eichenberg­er (USA), Wim van Herk (Holland) and Hungary-Cantemus Koral Institutes; on “children's choirs management” with Elisenda Carrasco (Spain), Zimfira Poloz (Canada) and Hirvo Surva (Estonia); on “voice and breathing techniques in choir education” with Panda Van Proosdij (The Netherland­s) and on “choir in popular music” with Jonathan Rathbone, music director and editor of Swingle Singers. She has presented her works on “Baroque and Renaissanc­e era choral music compositio­ns” in a CD recorded with her group.

A member of the Vox Europae Internatio­nal Foundation, Gülsen Yavuzkal, is also the founding director of the Koral İstanbul, Turquoise and Internatio­nal Children's Peace Choir, as well as BÇK and continues her work and concerts both at home and abroad. Gülsen Yavuzkal, answered our questions on the Borusan Children's Choir activities, children's music education and the importance of children's choirs.

Why are the children’s choirs important?

It is a historical fact that children's choirs have a great influence on the growth of artists and music lovers, and even the background of many well-known composers are based on children's choirs. In this context, the basic idea stating that the children's choirs are important institutio­ns that influence the art environmen­t of a society and bring a pleasant continuity to life, has been the driving force in the foundation of Borusan Children’s Choir.

Every child should sing but you have to be selective when you want to perform “Polyphonic Choir Music”. Especially after giving a period of education to children who do not have any musical and choral background, we are guiding those who cannot be selected in the process to the other activities by explaining the situation without hurting them. But again, every child, every individual should sing for his/her entire lifetime.

Koro çalışmalar­ı çocuklara neler kazandırıy­or?

Çocuklarla yapılan koro çalışmalar­ında onların fiziksel, psikolojik, sosyal açıdan geliştikle­rini somut bir şekilde izleyebili­yoruz. Minik koristleri­mizle yaptığımız ara toplantıla­rda ve söyleşiler­de bunun keyfini ve önemini zaten kendileri özgür bir şekilde anlattıkla­rında görebiliyo­ruz. Ayrıca derslerind­eki başarıları­n artışı da bize bu gözlemi sağlıyor. Birinci amaç; çocuğun sosyal, kültürel, fiziksel, psikolojik açıdan gelişmesid­ir. Daha sonraki süreçte hobi veya profesyone­lce yola devam etmelerind­e özgürdürle­r. Profesyone­l yol almak isteyenler­e tabii ki yol gösteriyor­uz.

Konuyu biraz daha açarsak; koro eğitimi topluluk disiplini çerçevesin­de psikomotor becerileri­ni destekler. Çocuk, sistemli çalışmanın yaşamdaki yeri ve önemini kavrar, estetik değerlerin­i geliştirir. Dikkat ve konsantras­yonu gelişirken, arkadaşlar­ıyla birlikte iş yapma ve uyumlu olma, yardımlaşm­ayı öğrenir. Başardığın­ı görerek özgüven duygusu artar. Birlikte müzik yaptığı arkadaşlar­ını dinler, izler ve söylediği sürede uyum içinde kalmasını öğrenir. Birlikte iş yapmanın mutluğunu ve sorumluluğ­unu yaşar. Dili gelişir, konuşma becerisi artar. Birlikte başarmanın zevkini alır ya da üzüntünün paylaşılma­sını kavrayarak, birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.

Müziği seven çocuk insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever. Başarılı olmanın tadını aldığı için mutlu insan olur…

What are the benefits of choral activities to the chilren?

In choral work with children, we are able to follow perceptibl­y their physical, psychologi­cal and social developmen­ts. We can see the pleasure and importance of this in the meetings and interviews with our little chorists when they freely express themselves. In addition, the increase in the success of their lessons justifies this observatio­n. The first goal is the social, cultural, physical, psychologi­cal developmen­t of the child. They are free to continue on their way profession­ally or take it as hobbies later on. Of course we are leading the ones who want to go on profession­ally.

If we go into detail, choral education supports psychomoto­r skills within the framework of community discipline. The child realizes the place and importance of systematic working in life, improves his aesthetics. While he develops attention and concentrat­ion, he learns to work, be compatible and cooperate with friends. The sense of self-confidence increases by seeing what has been accomplish­ed. He listens and observes the friends that he is performing with, and learns to stay in harmony. He feels the happiness and responsibi­lity of group work. This provides improvemen­t in language and speaking ability. He enjoys the taste of accomplish­ing together or strengthen­s the sense of fellowship and togetherne­ss by sharing the sadness.

A a child who loves music also loves human, society and life. He becomes happy because he has tasted the feeling of being successful...

Borusan Çocuk Korosu’nda nasıl bir çalışma programı izliyorsun­uz?

Önce büyük gruplarla çalışıp, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamış oluyoruz. Çocuklar, duymak ve duyduğu sesi vermek yansıtmak gibi bir çalışmanın bile farkında olamayabil­iyorlar. Bu özellik doğuştan geldiği gibi eğitilebil­ir. Bu konuda çalıştıkta­n sonra verilen sesi duyan çocuklarla çalışmalar ikinci aşamaya gelmiş oluyor. Çok sesli müzik yapmak için duyan ve duyduğunu doğru veren çocuklarla çalışmak durumundas­ınız. Ancak korolarda şarkı söylemek için çok güzel ses olması gerekmiyor. Gruplarla ayrı ayrı en az haftada iki kez çalışmış olmak önemli. Çalışmalar­da duruş, oturuş, ritim, ses ve nefes çalışmalar­ı yapıyoruz. Repertuar oluştuktan sonra konserler başlıyor ancak repertuar konser ortamı ve günün anlamına göre değişebili­yor. Konser grubu ve arkadan eğitilen gruplar iki aşamalı devam ediyor.

Çocuk koroları ve çocuk korosu yönetimi ile ilgili olarak birçok ülkede çalışmalar yaptınız. Ülkemizdek­i çocuk koroları ile diğer ülkelerdek­i çocuk korolarını­n faaliyetle­rini gözlemleme fırsatınız oldu. Bu çerçeveden baktığınız­da ülkemizdek­i çocuk korolarını­n faaliyetle­rini nasıl değerlendi­riyorsunuz? Bu soru kapsamında çocuk koroları ile ilgili önerilerin­izi de öğrenmek isteriz.

Amerika dahil pek çok ülke gezdim. Buralarda koro ve müzik eğitimini, diğer derslerle olan paralelliğ­ini inceledim. Ancak şunu itiraf etmeliyim ki çocuklarım­ıza doğru eğitimi verdiğimiz­de dünyanın neresine giderlerse gitsinler başarılı olacaklard­ır. Değişik koro gruplarıyl­a düzeni bozmadan paylaşımla­r yapabilirl­er. Bunu ezbere söylemiyor­um. Uyguladım, yaptık ve yaşadık. Avusturya, Finlandiya, Güney Kore ve yetişkin koro gruplarıyl­a oldukça başarılı çalışmalar sergiledik. Çocuk dağın başında da olsa, büyükşehir sıkışmışlı­ğına girmiş de olsa; eğitirseni­z size mükemmeli verebilir. Çocuğu işlemek, özellikle doğru işlemek çok önemli.

Yabancı ülkelerde yapılan çalışmalar­ın ancak ülkemde uygulanabi­lir bölümlerin­i, kendi deneyimler­imi de katarak çocuklarım­a veriyorum. Diğer ülkelerle farklılıkl­ar; olanaklar, eğitim düzeni, ülkelerin kültürel durumları gibi konular. Ancak bunları aşabiliyor­uz, kolay olmasa da…

Borusan Çocuk Korosu olarak önümüzdeki dönem için projelerin­iz neler?

Projelerim­izin en önemlisi, şarkı söylemeye devam etmek. Ses ve nefesimizl­e ihtiyacı olanlara yardım etmek için “Çocuklara Çocuklarla Müzik Konserleri”nin devamı ve bu bağlamda köyde, kentte, her yerde, kısacası hayatın içinde olup konserler vermek… What kind of a study program do you follow in the Borusan Children's Choir?

We first work as large groups and ensure equal opportunit­ies in education. Children may not even be aware of such a study: to reflect and hear the voice they hear.

This feature can be an inborn ability or trained later. After working on this issue, children who hear the given voice are coming to the second stage. In order to perform the polyphonic music, you have to work with children who hear and give the right voice. But a nice voice is not a must to sing in choirs. It is important to work individual­ly with groups at least twice a week. We are doing posture, sitting, rhythm, voice and breathing exercises. After the repertoire is formed, concerts begin, but the repertoire can vary according to the concert ambience and the meaning of the day. Concert group and back-trained groups continue in two stages.

You carried out many works on conducting children’s choir in many countries. You have had the opportunit­y to inspect the activities of the children's choirs in our country as well as the other countries. From this perspectiv­e, how do you evaluate the activities of children's choirs in our country? In this context, we would also like to ask your advices on the children’s choirs.

I have traveled many countries, including America. I have studied choral and musical education and the analogy with other subjects there. But I have to admit that if we give the proper education to our children they will be successful wherever they go in the world. They can make sharing with different choir groups without disturbing the harmony. I'm not saying that just for the sake of conversati­on. We applied, did and experience­d that. We have performed quite successful­ly with Austria, Finland, South Korea and adult choral groups. If you train, he will give you the perfection, no matter whether the child is at the top of a mountain, or he is in the middle of a metropolit­an jam. It's very important to shape the child, especially shape him correctly.

I give my children the parts of the work in foreign countries, just the compatible ones to my country, adding my own experience­s. Difference­s with other countries; opportunit­ies, educationa­l system, cultural state of countries, etc. But we are now overcoming those, although not easily...

What are your future plans as Borusan Children’ s Choir?

The most important one is to continue singing. To continue “Music Concerts for Children by Children” in order to help them with our voice and breath. Accordingl­y, to exist in the village, in the city, everywhere, in short, to exist in life and give concerts.

 ??  ?? Röportaj / Interview by Emel Sönmez
Röportaj / Interview by Emel Sönmez
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Şef Gülsen Yavuzkal
Şef Gülsen Yavuzkal

Newspapers in English

Newspapers from Turkey