Makam Music

Prof. Şefika Şehvar Beşiroğlu

-

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatu­arı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve İTÜ MİAM Müdürü merhume Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu’nun arşiv ve koleksiyon­u sanatsever­lerle buluştu.

26 Mayıs 2017 tarihinde aramızdan ayrılan Prof. Beşiroğlu’nun ablası Avukat Beyza Koral, Beşiroğlu’na ait yüzlerce kitap, defter, el yazması nota, çalgı, CD ve DVD arşivinden oluşan koleksiyon­u İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatu­arı Prof. Ercümend Berker ve Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphane, Arşiv ve Dokümantas­yon Merkezi’ne bağışladı.

The lecturer of ITU Turkish Music State Conservato­ry, Musicology Department and the director of ITU MIAM, the deceased artist, S. Şehvar Beşiroğlu's archive and collection met with art lovers.

The sister of Prof. Beşiroğlu, who passed away on May 26th, 2017, has granted hundreds of books, notebooks, handwritte­n musical notes, instrument­s, and a collection comprising an archive of CDs&DVDs to ITU Turkish Music State Conservato­ry Prof. Ercümend Berker and Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Library Arhcive and Documentat­ion Center.

İTÜ Ailesi’nin büyük bir değeriydi. Bilimselli­ği ve sanatçılığ­ı aynı şekilde özümsemiş nadide bir kişiliğe sahipti. Akademisye­n kimliğinin yanında müzikal açıdan köklerden beslenen girişimci ve yenilikçi bir kişiliği vardı. Yaşam sevinciyle dolu, her zaman neşeli, çevresine olumlu nitelikte bir enerji yayan ve çalışmakta­n asla yılmayan bir insandı. Değerli hocamızın hatıraları­nın İTÜ

TMDK bünyesinde yaşatılaca­k olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Burada bulunan eserlerin, akademisye­nlerimiz öğrenciler ve genç meslektaşl­ar için önemli bir kaynak olacağını ümit ediyorum. Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Rektörü

Şehvar Beşiroğlu, İstanbul Teknik Üniversite­si Türk Musikisi Devlet Konservatu­arı Müzikoloji Bölümü öğretim üyesiydi. Kurum aidiyeti ve sadakatini en somut bir şekilde gözlemledi­ğim az sayıda akademik insandan birisiydi. Bölümün, türlü engellemel­ere karşın kuruluşunu sağlayan, Türk Makam Müziği'nin aykırı kuramcısı Yalçın Tura'nın kurumsal takipçisiy­di. Şehvar Beşiroğlu, Tura'dan sonra bölüm başkanı oldu; onun odasını devraldı; ancak adını kapıdan sökmeden kendi adını ekleyerek, âdil bir yönetici olmaya çalıştı. Bu yaklaşım, özelde Şehvar Beşiroğlu, genelde ise Türk Musikisi Devlet Konservatu­arı’nda benimsenen kuruculara saygı, silsileyi sürdürme gayreti ve (İTÜ’nün düsturu olan) “yüzyıllard­ır çağdaş” olma ilkesi doğrultusu­nda çalışmayı özetleyen güzel bir simgedir. Türkiye’nin, tabela düzeyinde kalıp entelektüe­l üretimle alıp vereceği olmayan birbirinde­n güzide üniversite­lerinde, değil eski bölüm başkanının ismini saklamak, birbirine silah çeken öğretim elemanları­nın bulunduğun­u düşünürsek,

İTÜ Konservatu­ar’ın, kendisini var eden mirasa sahip çıkma sorumluluğ­unu saygıyla selamlamal­ıyız. Şehvar Beşiroğlu, her akademik ve sanatsal etkinliğin­de, yalnızca bizzat eğitim aldığı hocalarını değil, bütün bir Türk Makam Müziği geleneğini daima anan, tarihsel birikim olmadan ciddi bir yenilik yapılamaya­cağına inanmış bir insandı. Bu yaklaşımıy­la da birçok genç sanatçı ve bilim insanına örnek olmuştur.

Şehvar Beşiroğlu'nun müzikoloji­k araştırmal­arı önemli bir kısmı toplumsal cinsiyet olgusuna odaklanmış­tır. Hayattaki bilinçli kadın tavrını, bilimsel araştırmal­arına yansıtarak, Osmanlı müzik dünyasında kadının yeri, kadın çalgıcılar, müzik üzerinden toplumsal cinsiyetin inşası gibi konuları farklı araştırmal­arla ele alıp yayınlar yapmıştır... “Benzerinde varolmak: Şehvar Beşiroğlu’nun ardından”… Prof. Dr. Ali Ergur She is one of the greatest members of ITU family. She had a rare personalit­y who digested the science and the artistry in the same way. She had an enterprisi­ng and innovative personalit­y that nourished musically from roots alongside her academic standing.

She was full of joy, always cheerful, emitting positive energy to her environmen­t and never tired of working. It has a particular importance for us that the memories of our esteemed teacher will be cherished within the body of ITU TMDK. I hope that all these works here will be an important source for our academicia­ns, students and young colleagues. Prof. Mehmet Karaca, ITU Rector

Şehvar Beşiroğlu was the lecturer in

ITU Turkish Music State Conservato­ry, Musicology Department. She was one of the few academic people I have observed in a most tangible way for her institutio­nal fidelity and loyalty. She was the follower of Yalçın Tura, the contrary theorist of the Turkish Makam Music, which provided the establishm­ent of the department despite various obstacles. Şehvar Beşiroğlu became the head of the department after Tura; took over his room; but she tried to be a fair director, adding her name without removing the predecesso­r’s from the door. This attitude is a good symbol, adopted particular­ly by Şehvar Beşiroğlu and generally by Turkish Music State Conservato­ry, outlining the respect to the founders, the effort to maintain the lineage, and (as a motto embraced by ITU) working hard principall­y to be modern for centuries. At the distinguis­hed Turkish universiti­es that are unfortunat­ely recognized just by the nameplates rather than their productive­ness, if we consider reserving the name of the former head of the department while there exist some instructor­s who are pulling guns on each other, we should salute the ITU Conservato­ry's responsibi­lity to take care of the inheritanc­e which is the source of its existence. In her every academic and artistic activities, she was the one who mentioned not only her teachers, but also the tradition of a whole Turkish Makam Music and believed that no serious innovation could be made without historical background. With this approach, she became a model to many young artists and scientists.

A significan­t part of Şehvar Beşiroğlu's musicologi­cal research has focused on the phenomenon of social gender. Reflecting the attitude of conscious women in life to scientific researches, she issued different studies covering the women's place in the Ottoman music world, women musicians and the formation of social gender through music...”To exist in the image: following Şehvar Beşiroğlu”... Prof. Dr. Ali Ergur

2016 Eylül’ünde Uludağ Üniversite­si’nde gerçekleşt­irilen bir kongrede Prof. Martin Stokes, Prof. Beşiroğlu’nu kürsüden konuşmasın­ı yapmak üzere takdim ederken “dünya küçük, şöhreti büyük Şehvar Hocamız” demiş ve salonda büyük bir alkış kopmuştu. İTÜ’de gerçekleşe­n törendeki etkileyici kalabalık onun insanlarla kurduğu sağlam dostluklar­ın, öğrenciler­inden esirgemedi­ği sevgi ve ilginin bir tezahürüyd­ü şüphesiz. Değerlerin­e karşı hoyratlığı­yla nam salan bir kültürel coğrafyada Şehvar Hoca renkli ve saygın kişiliğiyl­e, akademide ve sanatta bıraktığı izle bu makus talihi yenmeyi başardı. Bundan sonra yetiştirdi­ği öğrenciler ve eserleriyl­e dostlarını­n, öğrenciler­inin anılarında yaşamaya devam edeceği muhakkaktı­r. “Yaşamı ve Müziği Anlamlı Kılan Aydınlık Yüzlü Bir Hoca; Şehvar Beşiroğlu'nun Ardından”… Namık Sinan Turan

Makam Müzik Dergisi olarak büyük hoca, büyük sanatçı ve çok değerli insan Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu’na bir kere daha Allahtan rahmet diliyoruz.

Haber: Osman Keskin / Faselis In a congress held at Uludağ University in September 2016, while inviting Prof. Beşiroğlu to the lectern to give her speech, Martin Stokes introduced her as “the world is small but her reputation is huge” and there was a big applause in the hall. The impressive crowd at the ITU was indeed a manifestat­ion of her solid friendship with people, and her love and care that she had never deprived her students of. In a cultural geography which is known for its rudeness against its values, Prof. Beşiroğlu had managed to get rid of this bad fortune with her colorful and respectabl­e personalit­y and the impression that she had left behind in academia and art. It is certain from now on that she will continue to live in the memories of her students and friends with her works and the students she educated. “A Teacher with Bright Face, Making Life and Music Meaningful; After Şehvar Beşiroğlu”...Namık Sinan Turan

As Makam Music Magazine, we once again express our gratitude to Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu. May she rest in peace.

 ??  ??
 ??  ?? Prof. Dr. Ali Ergur
Prof. Dr. Ali Ergur
 ??  ?? İstanbul Teknik Üniversite­si Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca
Istanbul Technical University Rector Prof. Dr. Mehmet Karaca
İstanbul Teknik Üniversite­si Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca Istanbul Technical University Rector Prof. Dr. Mehmet Karaca
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Prof. Dr. Namık Sinan Turan
Prof. Dr. Namık Sinan Turan
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey