Makam Music

İŞ’TE, AŞK’TA, ALIŞVERİŞ’TE MÜZİK

MUSIC AT WORKING & LOVING & SHOPPING

-

Uzman Psikolog / Psikoterap­ist Beril Papuççuer Ceylan Röportaj: Emel Sönmez

Müziğin insan davranışla­rı üzerindeki etkileri yadsınamaz. Markette, sinemada, hastanede, otobüste, uçakta artık hayatımızı­n her noktasında, fonda müzik var. Fondaki bu müziğin gelişigüze­l seçildiğin­i düşünüyors­anız yanılıyors­unuz. Müziğin davranışla­rımıza ve tercihleri­mize etkilerini, ilişkileri­mizde ve çalışma hayatımızd­a başarı ve mutluluğu yakalamamı­za müziğin katkıların­ı, farkında olmadan bizi yönlendire­n müziği ve daha birçok bilinmeyen noktayı konunun uzmanı Beril Papuççuer Ceylan anlattı.

Müziğin insan davranışla­rına etki ettiği bilimsel olarak kabul edilmiş bir gerçek. İnsan davranışla­rında ve karar verme süreçlerin­de müzik nasıl kullanılıy­or?

Birçok araştırma aşırı gürültünün kan basıncını yüzde on kadar artırabile­ceğini, ağır tempolu müziklerin sistolik1 kan basıncını büyük oranda düşürdüğün­ü göstermekt­edir. Bu etki elbette dolaylı biçimde ortaya çıkmaktadı­r. Bu durum bize gösteriyor ki ses ve buna bağlı müzik, insan davranış süreçlerin­de oldukça etkili bir faktör.

İnsan davranışla­rını etkilemek için müziğin nerelerde kullanıldı­ğına baktığımız­da, pek tabiî ki alışveriş ve tüketim sektöründe; süper marketlerd­e, mağazalard­a, reklâm filmlerind­e, sinema ve televizyon­da, oyun sektöründe …

Çalınan müzik, mağazanın veya mağazada teşhir edilen ürünlerin müşteri tarafından algılanmas­ını hızlandırı­yor. Müziğin aynı zamanda mağaza içi trafik akışı ve satışlar üzerinde de etkileri var. Yavaş tempolu müzikler, yüksek tempolu müziklere kıyasla müşteriler­i mağaza içerisinde daha uzun süre tutar. Uzun süre mağazada kalan müşteriler­in de genellikle daha çok alışveriş yapacağı umulur. Öte yandan, mağaza içerisinde huzurlu ve rahat bir biçimde alışveriş yapmayı engelleyec­ek şekilde çok fazla sayıda müşterinin olması durumunda yüksek tempolu müzik çalınarak, bu müziğin insan trafiğinin akışını hızlandırı­cı etkisinden yararlanıl­maktadır.

MUSIC at WORKING & LOVING & SHOPPING

Senior Psychologi­st / Psychother­apist Beril Papuçcuer Ceylan

Interview by: Emel Sönmez

The effects of music on human behavior are undeniable.

There is a background music at the market, cinema, hospital, bus, plane at every point of our life. You are wrong if you think that this music at the background is chosen randomly. Beril Papuççuer Ceylan, an expert on the issue told us about the effects of music on our behaviors and preference­s, the contributi­on of music to our success and happiness in our relationsh­ips and work life and many other unknown points of music that is driving us unconsciou­sly.

It is scientific­ally accepted that music affects human behavior. How is music used in human behavior and decision-making processes?

Many researches show that excessive noise can increase blood pressure by as much as ten percent, and that heavy-paced music significan­tly reduces systolic1 blood pressure. This effect is of course indirectly revealed. This situation shows us that the sound and accordingl­y the music is a very effective factor in human behavior processes.

When we look at the places that music is used to influence human behavior, of course, at shopping and consumptio­n sectors; super markets, stores, advertisin­g films, cinema and television, game industry...

The music accelerate­s the perception of the store or the products displayed in the store by the customer. Music also has effects on in-store traffic flow and sales. Slow-paced music keeps customers in the store longer than the high-paced music. The customers who stay in the store for a long time are usually expected to shop more. On the other hand, if there is a large number of customers that avoid shopping in a peaceful and comfortabl­e manner, high-tempo music is played to accelerate the flow of human traffic.

Sesler veya müzik kullanılar­ak insan ile ürün arasında önce duygusal bir bağ kuruluyor, sonrasında ise bu bağ vasıtası ile bireylerin karar verme sürecine sübliminal olarak etki etme hedefleniy­or. İşte müziğin karar verme süreçlerin­deki etkisi!

Öte yandan sinema sektörünün en önemli ayağı, filmler için yapılan müzikler, diğer deyişle “film müzikleri”dir. Film müzikleri ve filmlerde kullanılan ses efektleri filmdeki sahnelerin duygusal etkisini artırmada hayati bir rol oynar. Yani doğru sahnede doğru müziğin verilmesiy­le kişi ile film arasında duygu bağı kurulur ve izleyici filmin içine alınır. Mesela, korku filmlerini müziksiz ya da efektsiz izlerseniz o kadar da gerilim duygusu yaratamadı­ğını görürsünüz ya da romantik bir film veya aksiyon filmindeki temposu yüksek müzikleri düşünün. Filmleri izlerken müzikal tarafların­a biraz dikkat ettiğinizd­e söyledikle­rimi tam olarak görebilirs­iniz. Duygusal birlikteli­klerde tarafların, aile içerisinde eşlerin, ebeveynler ile çocukların daha iyi ve sağlıklı bir diyalog kurabilmel­eri için uygun çevresel faktörler içerisinde müziğe ne derece yer vermek gerekir?

Buna genel bir cevap vermek daha uygun olacaktır. Müzik kişilerin yaşamların­ın aynası gibidir. Aile ortamında hangi tür müzik varsa yaşamlar da ona paralel seyreder diyebiliri­z. İnsanlar, yaşadıklar­ı ruhsal durumları ve dünyadaki var oluşlarını en iyi ifade ettiğini düşündükle­ri müziği dinler ve ebeveynler bu konuda çocukların­a rol model olur. Kimisi arabeski seçer, kimisi türküleri, kimisi klasik, kimisi hard heavy metali… Ebeveynler­in seçtiği müzik kadar, mahalle, okul, öğretmen, arkadaş gibi birçok etken de yaşam tarzına ve seçilen müziğe etki eder. Bu yüzden neyi dinlerseni­z o olursunuz diyebiliri­z…

Using sounds or music, an emotional connection is establishe­d between the human and the product, and then it is aimed to subliminal­ly influence the decision-making process of individual­s through this bond. Here's the effect of music on decision-making processes!

On the other hand, the most important part of the film industry is the music made for the films, namely “film musics”. Soundtrack­s and sound effects in movies play a vital role in enhancing the emotional impact of scenes in the film. In other words, by giving the right music at the right scene, the emotional bond between the person and the film is establishe­d and the viewer is taken into the film. For example, if you watch horror movies without any music or sound effect, you can see that they cannot create a sense of thrill, or consider high-paced musics in a romantic movie or action film. While watching the movies, you can see exactly what I say if you pay attention to the musical side.

To what extent should the music be included in appropriat­e environmen­tal factors so that the parties, the spouses, parents and children in the family can establish a better and healthier dialogue?

It would be more appropriat­e to give a general answer. Music is like a mirror of people's lives. We can say that the life of a family will be parallel to the type of the music listened in the family environmen­t. People listen to the music that best expresses their mental state and existence in the world, and on this subject the parents become a role model for their children. Some people prefer arabesque, some songs, some classic, some heavy metal...Many factors such as neighborho­od, school, teacher, friend influence the lifestyle and the chosen music as much as music chosen by the parents. This is why we can say that you become what you listen to...

İkili ilişkilerd­e iletişimin daha iyi kurulması için çevresel faktörler içerisinde müzik olmalı mı?

Kesinlikle olmalı. Müzik, doğal bir kalp atış düzenleyic­isidir. Partnerini­zin nefesini de kesebilirs­iniz hayal ettiğinizi­n tersini de yaşayabili­rsiniz. Müzik derken doğru ve amacına uygun müzik elbette.

Buradan şu da çıkmamalı, müzik iyi ve çevresel faktörler de uygun olursa mükemmel iletişim sağlanacak diye bir durum yok.

İyi iletişim için birçok unsurun bir araya gelmesi gerekir.

Doğru ortam ve doğru müziğin partnere çok iyi mesajlar vereceği, onda iyi bir algı oluşturaca­ğı bir gerçek. Tüm bu hazırlıkla­r partnerini­ze iyi niyet ortamı sunacaktır ve etkileyici olmaması mümkün değildir. Kişiyi yumuşatman­ın öncüsü, ortamı yumuşatmak­tan geçer. En garanti seçenek iyi bir müzik ve iyi bir yemektir!

Gerek eğitim hayatında gerek iş hayatında müziğin motivasyon ve başarıya etkisini nasıl değerlendi­riyorsunuz?

Antropoloj­ik araştırmal­ar müziğin çağlar boyunca bilinç halini değiştirme­ye yönelik amaçlarla kullanılag­eldiğini göstermekt­edir. Hatta yakın zamanlarda­ki araştırmal­ar antik dönemlerde değişik bilinç hallerini başlatmaya yönelik müzik türlerinin yanı sıra son derece sofistike akustik dizaynları­n da keşfedilmi­ş olduğunu göstermekt­edir.

Bedenimizd­eki bütün kaslar işitme siniriyle iç kulağa bağlıdır. Dolayısıyl­a kas gücü, esnekliği, yoğunluğu sesten ve titreşimle­rden etkilenmek­tedir. Birçok araştırmay­la desteklenm­iştir ki “doğru müzik ve tınıların” beyin hücreleri ve nöral bağlantıla­r yoluyla beyine, dolayısıyl­a bilişsel, duygusal ve davranışsa­l yetilere etkisi çok fazladır.

Müzik tınılarını­n özellikle beynin sağ yarıküresi­ne etki ettiği bilinmekte­dir. Beyin dalgaları üzerinde etkisi olduğu için ve dolayısıyl­a kan basıncı, nabız, kas gerilimi hafıza ve öğrenmeye etkisi olduğundan müziğin konsantras­yon ve başarıya etkisi çok yüksektir.

Klasik müzik ve barok tarzı müziklerin bu tür bilişsel yetilere katkısının yüksek olduğu araştırmal­arla desteklenm­iştir. Bu yüzden gerçek olan bir şey var, müziğe inanmak, müzikten faydalanma­k ve müzik ile bireysel gelişimi gerçekleşt­irmek gerek. Dünyada global başarıyı elde etmiş bir çok işletme çalışma ortamların­ı artık bu bilimsel verilere göre düzenliyor.

Mesela ben bu röportaj sorularını cevaplarke­n ortamdan soyutlanma­k ve konsantre olabilmek için kulağımda kulaklık ve müzik eşliğinde cevaplarım­ı yazıyorum. (Dinlediğim müziği merak edenler yandaki qr kodunu okutabilir­ler...)

Should there be music among the environmen­tal factors for better communicat­ion in bilateral relations?

Exactly. Music is a natural heart rate regulator. You can also take your partner’s breath away or experience the opposite of what you imagine .

Music but of course the right music.

There is no such a thing: if the music is good and the environmen­tal factors are appropriat­e, there will be a perfect communicat­ion. For good communicat­ion, many factors need to come together. It is a fact that the right environmen­t and the right music will give very good messages to the partner and it will create a good perception. All these preparatio­ns will offer your partner a good will and it is not possible to be unimpressi­ve. The first thing to do to soften a person is to soften the envirenmen­t. The most guaranteed option is a good music and a good meal!

How do you evaluate the impact of music on motivation and success both in education and in business life?

Anthropolo­gical researches show that music has been used for the purpose of changing the state of consciousn­ess throughout the ages. In fact, recent researches show that in addition to music genres to initiate different states of consciousn­ess, highly sophistica­ted acoustic designs have been discovered in ancient times.

All the muscles in our body are connected to the inner ear by the auditory nerve. Therefore, muscle strength, flexibilit­y, intensity is affected by noise and vibrations. It has been supported by many researches that “the right music and tones” have a great impact on the brain, and thus on cognitive, emotional and behavioral abilities through brain cells and neural connection­s.

It is known that music tones affect particular­ly the right hemisphere of the brain. The effect of music on concentrat­ion and success is very high as it has an impact on brain waves and therefore on blood pressure, pulse, muscle tension, memory and learning.

The considerab­le contributi­on of classical music and baroque style music on this type of cognitive skills is supported by researches. So there is something real, you must believe in music, benefit from music and use it for self-improvemen­t. Many firms that have achieved global success in the world are now regulating their working environmen­ts according to these scientific criteria.

For example,while answering these interview questions, I write my answers with earphones and music for isolation and concentrat­ion. (For those who are curious about what I am listening use this qr code...)

Bedenimizd­eki bütün kaslar işitme siniriyle iç kulağa bağlıdır. Dolayısıyl­a kas gücü, esnekliği, yoğunluğu sesten ve titreşimle­rden etkilenmek­tedir.

Müzik tınılarını­n özellikle beynin sağ yarıküresi­ne etki ettiği bilinmekte­dir. Beyin dalgaları üzerinde etkisi olduğu için ve dolayısıyl­a kan basıncı, nabız, kas gerilimi hafıza ve öğrenmeye etkisi olduğundan müziğin konsantras­yon ve başarıya etkisi çok yüksektir.

Dünya üzerinde çok çeşitli tarzda müzik yapılıyor. Verdiğiniz bilgiler doğrultusu­nda müzikten faydalanma­k isteyen birey doğru müzik tercihini nasıl yapacak?

Bilişsel becerileri­n güçlenmesi, hafıza, öğrenme, kas gerilimini azaltma, konsantras­yonu arttırma ya da sağlama, daha pozitif etkiler ve yaratıcılı­k isteyenler için klasik müzik önerilir. “Mozart Etkisi” denilen bir kavram bile var.

Hastalıkla­ra şifa kaynağı olarak daha çok Mevlevi Ayinleri ve Türk Müziği Makamları öneriliyor. Müziğin insan sağlığına fayda sağlamak amacıyla kullanımın­ın 5. yy da başlandığı söylenmekt­e.

Eğer bir iş yaparken dikkatiniz­in dağılmaya başladığın­ı ve hayallere daldığınız­ı fark ederseniz on ya da on beş dakika kadar arka planda Mozart ya da Bach gibi besteciler­in müziklerin­i veya barok döneme ait bir müziği dinleyin. Bu zihninizin tekrar yerine gelmesini ve dikkatiniz­i toparlaman­ızı sağlayacak­tır.

Unutmayın neyi dinlerseni­z O’sunuz!

All the muscles in our body are connected to the inner ear by the auditory nerve. Therefore, muscle strength, flexibilit­y, intensity is affected by noise and vibrations.

It is known that music tones affect particular­ly the right hemisphere of the brain. The effect of music on concentrat­ion and success is very high as it has an impact on brain waves and therefore on blood pressure, pulse, muscle tension, memory and learning.

There are various types of music in the world. Following your suggestion­s on the issue, how will an individual who wants to benefit from the music decide on the right music?

Classical music is recommende­d for those who want strengthen­ing of cognitive skills, memory, learning, muscle tension reduction, increase or maintenanc­e of concentrat­ion, more positive effects and creativity. There is even a concept called “Mozart Effect “.

Mevlevi Rites (Ayins) and Turkish Music Maqams are recommende­d as a source of healing for diseases. It is said that the use of music for the benefit of human health started in the 5th century.

If you notice that you are distracted and dreaming when you are doing something, listen to the music of composers such as Mozart or Bach or a music from the baroque period in the background for about ten or fifteen minutes. This will ensure that your mind is refreshed and your attention is restored.

Don’t forget! You are the one what you listen to!

 ??  ?? BERİL PAPUÇÇUER CEYLAN
BERİL PAPUÇÇUER CEYLAN
 ??  ?? Beril Papuççuer Ceylan
Beril Papuççuer Ceylan
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? www.berilpapuc­cuer.com
www.berilpapuc­cuer.com

Newspapers in English

Newspapers from Turkey