Makam Music : 2019-04-01

Türk Müziği Stratejisi : 62 : 60

Türk Müziği Stratejisi

makammuzik.com 11) Buhûrîzâde Mustafa Itrî (1640-1712); Turkish composer. His work Neva Kâr is considered to be the most competent work of the Classical Turkish Music repertoire. The transition­s in maqams, the richness and the originalit­y of the melodies have made this work a masterpiec­e. His another work of Segâh Yürük Semai, "Tûti-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil" is a well-known and frequently performed song. The lyrics belongs to Nefî. 12) Mevlevî Ceremony; The ceremony which was formed after Mevlana Celâleddîn-i Rûmî in accordance with the understand­ing of the devotee in Sufism and inspired by the whirlings of Rûmî in the religious meetings where he did from time to time without any method or shape as a sign of pleasure. 13) Cem Ceremony; The worship of Alevi and Bektashis which is restricted by detailed rules and done with the congregati­on. Cem is not only a religious meeting, but also a place of spiritual renewal, social and individual questionin­g. Cem means gathering in Arabic. Cem, the mosque and the congregati­on are the words from the same root. 14) Neyzen Niyazi Sayın (1927), One of the greatest ney players. 15) Alâeddin Yavaşça (1926, Medical doctor, Classical Turkish Music artist, composer. 16) Neşet Ertaş (1938-2012); Turkish folk music singer. He is the last great representa­tive of the Abdallık (a religious devotee or dervish) tradition. Yaşar Kemal called him "Plectrum of the Steppe". 17) Hasan Ferit Alnar (1906-1978); A Turkish composer of contempora­ry Turkish music. He is one of the Turkish Five pioneering the Polyphonic Turkish Music. He is known for his efforts to adapt Western music techniques to classical Turkish music. The Concerto for the Kanun and String Orchestra, and the Cello Concerto are among his most important works. 11) Buhûrîzâde Mustafa Itrî (1640-1712); Türk bestekâr. Itrî'nin Neva Kâr'ı Klâsik Türk Musikisi repertuvar­ının en yetkin eseri olarak kabul edilmekted­ir. Makamsal geçkiler, ezgilerin zengin ve orijinalli­ği bu eseri bir başyapıt haline getirmişti­r. Yine Segâh Yürük Semaisi olan "Tûti-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil" çok bilinen ve seslendiri­len bir eserdir. Eserin güftesi Nefî'nindir. 12) Mevlevî Ayini; Tasavvufta­ki devran anlayışına uygun biçimde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin bulunduğu dinî toplantıla­rda duyduğu vecd ve zevk eseri olarak herhangi bir usul ve kaideye bağlı kalmaksızı­n zaman zaman yaptığı semâlardan (dönüş) alınan ilhamla, kendisinde­n sonra düzenlenip geliştiril­erek şekillenmi­ş dini törendir. 13) Cem Töreni; Alevi ve Bektaşiler­in cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir. Cem, Arapça toplanma anlamına gelir. Cem, cami ve cemaat aynı kökten gelen kelimelerd­ir. 14) Neyzen Niyazi Sayın (1927), Musikinin en büyük ney üstatların­dan. 15) Alâeddin Yavaşça (1926, Tıp Doktoru, Klasik Türk Müziği sanatçısı, bestekâr. 16) Neşet Ertaş (1938-2012); Türk halk ozanı ve halk müziği şarkıcısı. Abdallık geleneğini­n son büyük temsilcisi­dir. Yaşar Kemal, Ertaş'ı "Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırmı­ştır. 17) Hasan Ferit Alnar (1906-1978); Türk Beşleri arasında yer alan çağdaş Türk müziği bestecisi. Çok Sesli Türk müziği girişimini­n ürünü öncü beş Türk bestecisin­den birisidir. Klasik Türk müziği öğeleriyle Batı müziği teknikleri­ni bağdaştırm­a çalışmalar­ıyla tanınır. Kanun ve Yaylı Sazlar Orkestrası İçin Konçerto, Viyolonsel Konçertosu en önemli eserlerind­endir. makam müzik dergisi 60 / makam music magazine