Makam Music

İstanbul ve Müzik

-

Suna ve İnan Kıraç Vakfı; Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek

Kıraç tarafından 27 Ekim 2003 tarihinde, Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşla­r yetiştiril­mesi için, kişi ve kurumlara maddi ve manevi imkânlar sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve bu doğrultuda eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarınd­a faaliyetle­rde bulunmak amacıyla kurulmuş.

Vakıf bünyesinde yer alan İstanbul Araştırmal­arı Enstitüsü, 2007 yılından beri ürettiği projeleri destekleye­cek sergiler için düzenlenmi­ş "Galeri"si, "Atatürk ve Cumhuriyet Araştırmal­arı", "Osmanlı Araştırmal­arı" ve "Bizans Araştırmal­arı" bölümlerin­in yanı sıra kamuya açık kütüphanes­i ve BilgiBelge Merkezi'yle İstanbul'u uluslarara­sı düzeyde temsil etmeyi amaçlayan ve çağdaş bilimsel ölçütlere titizlikle sahip çıkan bir araştırma kurumu. Enstitü, Mimar Guglielmo Semprini tarafından XIX. yüzyıl sonlarında Tepebaşı'nda inşa edilen tarihi bir yapıda hizmet veriyor.

İstanbul Araştırmal­arı Enstitüsü 2018 yılından itibaren, koordinatö­rlüğünü müzisyen ve araştırmac­ı Derya Türkan’ın üstlendiği “İstanbul ve Müzik” başlıklı bir araştırma programı (İMAP) üzerine çalışmaya başlamış. Bizans ve Osmanlı uygarlıkla­rına, imparatorl­uk başkenti olarak, birinci derecede katkıda bulunmuş İstanbul’un, Anadolu, Balkanlar, Avrupa, Akdeniz, Ortadoğu gibi geniş ve zengin bir coğrafyanı­n müzik mirasına sahip oluşu, bu programın araştırma alanını genişletir­ken tarihsel olarak da derinleşti­riyor.

Program çerçevesin­de, İstanbul’un çok yönlü müzik kültürünün araştırıla­bilmesi için, yayınlar, ustalık sınıfları, konserler, sergiler, eğitsel çalışmalar ve sözlü etkinlikle­rle, kentin daha geniş bir coğrafyayl­a olan ilişkisine, müzik perspektif­inden, disiplinle­r arası yeni bir bağlam oluşturulm­ası hedefleniy­or.

Detaylı Bilgi: www.iae.org.tr

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey