Makam Music

OTTOMAN EMPIRE

-

Siz Dede Efendiye ait kaç eseri gün ışığına çıkardınız?

Onbir basılmış kitaptan daha önce bilinmeyen en az on tane Dede Efendi eseri buldum.

Türk kaynakları­nda sizin bulduğunuz bu on eser ile ilgili hiçbir şey bulamadını­z mı?

Hayır bulamadım.

Dede Efendi haricinde, Osmanlı müziğine damga vuran Itrî, Zekaî Dede, III. Selim gibi çok büyük bestekârla­r var. Bahsettiği­niz Rum kaynakları­nda onlara dair bilgilere veya günümüze kadar gelmemiş esere rastladını­z mı?

III. Selim, II. Mahmut, Esat Efendi, Zaharya, Numan Ağa, Ebubekir Ağa, hatta Abdulkadir Meragi’nin bugün kullanılma­yan peşrevlerd­e terennümlü eserlerini bile buldum. İlginçtir, Itri’ye hiç rastlamadı­m.

Ortaya çıkardığın­ız bu verileri nasıl değerlendi­receksiniz?

Amacımız bu eserleri bugünkü sisteme göre yazmak. İkinci amacımız bunları seslendirm­ek ve kayda almak ve bir katalog haline getirip yayımlamak­tır. Gönlümden geçen ise tüm bu sürecin filmini yapmak…

Sizce Rumlar neden Osmanlı müziği ile bu kadar çok ilgilendil­er?

Birçok sebepten dolayı. İlk önce Osmanlı musikisi Rumların öz musikilere tıpatıp aynı (tek sesli, makamsal). Kullanılan sazlar da aynı. Bundan başka Rumlar Osmanlı vatandaşla­rı olarak, Osmanlı musikisini o kadar kendilerin­in hissetmişl­er ki kilise musikisine “iç” derken Osmanlı musikisini “dış” (yani aynı musiki fakat la’dini olarak dış musiki) olarak adlandırmı­şlardır.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey