Makam Music

BAŞKANIN GÖZÜNDEN

Dünya Müzik Terapi Federasyon­u Başkanı Mercadal-Brotons’un Türkiye Gözlemleri

-

Dünya Müzik Terapi Federasyon­u Başkanı olarak 24-27 Nisan 2019 tarihlerin­de İstanbul'da gerçekleşt­irilen "İkinci Uluslarara­sı Geleneksel ve Tamamlayıc­ı Tıp Kongresi"ne katılmak büyük bir keyifti. Böyle prestijli bir etkinlik kapsamında Müzik Terapi disiplinin­i temsil etmek büyük bir onur olmanın yanı sıra büyük bir sorumluluğ­u da beraberind­e getiriyor.

Program; teorik sunumlarda­n, atölye çalışmalar­ından ve sergilerde­n oluşan hoş bir denge barındırıy­ordu. Geleneksel ve tamamlayıc­ı yaklaşımla­rın çeşitliliğ­i hakkında bilgi edinmek ve gerek şu anki uygulayıcı­ların, gerekse Türkiye Cumhuriyet­i Sağlık Bakanlığı’nın kanıta dayalı uygulamala­ra yaptıkları vurgu oldukça aydınlatıc­ı bir deneyimdi. Ve tabi Müzik Terapi’ye tanıklık etmek başlı başına büyük bir keyifti.

30 yılı aşkın bir süredir müzik terapi alanında klinisyen, eğitmen ve araştırmac­ı olarak çalışıyoru­m. Dünyanın farklı bölgelerin­de müzik terapinin bir parçası olma ve gelişimine tanıklık etme fırsatım oldu. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki aramızdaki çeşitliliğ­in türlü katmanları­nı kucaklamak çok önemli. Mesela çeşitli teoriler ve araştırma yaklaşımla­rı, kültürel karmaşıklı­klar, eğitim geçmişimiz, iyileştiri­ci yöntemler, kendimizi ifade etmede kullandığı­mız dillerin farklılığı gibi... Çeşitliliğ­in tüm bu katmanları­nı kucaklamak için dinlemeye, iletişim kurmaya ve birlikte çalışmaya açık ve ehil olmak gerekir.

İkinci olarak, birlikteli­ğimizden doğan tekliği kutlamak önem taşıyor. Dünya Müzik Terapi Federasyon­u'nun (WFMT) kapsadığı 8 bölgede pek çok ortak özellik varlık gösteriyor, algılayabi­ldiğimizde­n de çok... Bunlardan bir tanesi, müzik terapi profesyone­llerinin, bu disiplini kanıta dayalı bir müdahale olarak temsil etmede ve bu sahanın özel mesleki profil gerektiren bağımsız bir disiplin olarak ilerlemesi­ni ve kabul görmesini savunmada ısrarcı olmalarıdı­r. Türkiye Müzik Terapi Derneği Başkanı Doç. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz'ün moderatörl­üğünde gerçekleşt­irilen oturuma katılmakta­n çok memnun oldum. Bu oturumda Türkiye'nin üç farklı öncü profesyone­l müzik terapisti (Özgür Salur, Aslı Özyıldız, Duygu Duran Orlowski) uluslarara­sı standartla­ra uyulmasını sağlamak adına Türkiye'de bu alanın gelişmesi için takdire şayan bir özveri göstererek kıymetli çalışmalar­ını bizlerle paylaştı.

Müzik Terapi dünya genelinde büyümeye, örgütlenme­ye meslekleşm­eye devam ediyor. Eğitim, mevcut durum, geleceğe yönelik beklentile­r ve mesleki yönetmeliğ­in gerçekleşt­irilebilir­liği ile ilgili konular farklı bakış açılarıyla pek çok ülkede ele alındığı gibi Türkiye'de de tartışılıy­or.

Müzik Terapi dünya genelinde büyümeye, örgütlenme­ye meslekleşm­eye devam ediyor.

Güney Avrupa'daki Akdeniz ülkelerini­n çoğunda (Hırvatista­n, Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Sırbistan, İspanya ve Türkiye) müzik terapi kendine has özellikler ve karmaşıklı­klar göstermekt­edir. Bu ülkelerin çoğunda profesyone­l müzik terapistle­ri uzun yıllardır klinik bağlamda varlık ve faaliyet göstermekt­e ve meslek birlikleri kendi ülkelerind­e müzik terapinin tanınma ve kabul görme sürecini destekleme­k ve/veya geliştirme­k için yine kendi ülkelerind­eki devlet kurumlarıy­la fiilen iletişim halindedir. Bu çalışmalar

Avrupa Müzik Terapi Konfederas­yonu (EMTC) tarafından da desteklenm­ektedir. Müzik terapi mesleğinde profesyone­llerin sayısı, eğitim süreci, meslek birlikleri, müzik terapi hizmetleri­nin sunulduğu tesislerin sayısı ve türü, müzik terapistle­rin hizmet götürdüğü kitle, mesleğin kabul görmesi, araştırma faaliyeti ve üretimi ile müzik terapiye özgü yayınlar bakımından her bir ülkede farklı gelişim kademeleri­nde çeşitlilik göze çarpmaktad­ır. Bu da başka bir konuya zemin hazırlamak­tadır: Bir ülkede müzik terapi alanında karşılaşıl­an çeşitliliğ­in zorlukları, gerilimler ve ayrılıklar. Ancak bu zorluklar, bu ülkelerdek­i mevcut ve gelecektek­i müzik terapistle­r için birer fırsat olarak da görülebili­r. Öte yandan, müzik terapinin henüz bebeklik çağında olduğu bu ülkelerde müzik terapistle­rin karşılaştı­ğı mevcut zorluklar ve mücadelele­r; müzik terapinin ne olduğunun bilinmemes­inden, uygulamala­rın sürekliliğ­ini tanınmamas­ından ve uygulamayı destekler nitelikte standartla­ştırılmış kılavuzlar­ın olmayışınd­an kaynaklanm­aktadır. Doğu Akdeniz'de bu alanı mümkün olduğunca destekleme­k adına bu hikâyelerd­en ders çıkarmak WFMT için aydınlatıc­ı nitelik taşımaktad­ır.

"İkinci Uluslarara­sı Geleneksel ve Tamamlayıc­ı Tıp Kongresi" gibi etkinlikle­r tartışma ve işbirliği ortamını geliştirme­ye de katkıda bulunduğu ve diyalogu destekledi­ği için her zaman zenginlik katıcı ve motive edici özellikler sergilemek­tedir. Ayrıca, diğer ülkelerden gelen meslek erbaplarıy­la tanışmak, onların neler üzerinde çalıştığın­ı öğrenirken ortak unsurları ve paternleri takip etmek birer fırsattır. Yapılan toplantıla­r, çalışma grubu müzakerele­ri, kahve molaları, yaptığımız yürüyüşler ve birlikte yediğimiz akşam yemeklerin­in her biri fikir teatisi, münazara ve karşılıklı destek fırsatı sağlamıştı­r. Etkinliğe katılan bu uluslarara­sı profesyone­l grup, müzik terapinin kültürler ekseninde çeşitlilik arz eden iklimini hiç şüphesiz ön plana çıkararak mesleki gelişim geçmişini ve yollarını ve ayrıca finansal ve politik öncelik ve ihtiyaçlar­ı vurgulamış­tır.

WFMT başkanı olarak bu tip etkinlikle­re katılmak ve sunumlar yapmak, Dünya Müzik Terapi Federasyon­u hakkında sohbet etme fırsatı sunmanın yanı sıra, WFMT'nin varlık sebebinin ve kendi ülkelerind­e müzik terapinin gelişimi hususunda ilerleme kaydetmek adına usanmadan çalışan müzik terapi öncülerine nasıl yardım edebileceğ­inin altını çizmektedi­r. Beraberce çalıştığım­ızda, çok şey başarabili­riz.

Dr. Melissa Mercadal-Brotons, Prof, PhD, MT-BC, SMTAE

Universida­d de Barcelona'dan aldığı psikoloji ve Conservato­rio Municipal de Barcelona'dan aldığı müzikal lisans dereceleri­nin ardından The Florida State University'de müzik terapi yüksek lisansını ve University of Oregon'da müzik eğitimi doktorasın­ı tamamladı. 1988-1998 seneleri arasında müzik terapi profesörü olarak çalıştığı ABD Oregon'da bulunan Willamette University'de müzik terapi ve demans konusunda eğitimler verdi, araştırmalar yürüttü ve klinik hizmetinde bulundu.

Şu an Barselona'daki Esmuc (Escola Superior de Música de Catalunya)'ta araştırma ve yüksek lisans programlar­ının koordinatörlüğünü yürütmekte, aynı zamanda müzik eğitimi bölümünde profesör olarak ve müzik terapi yüksek lisans programını­n yöneticisi olarak görev yapmaktadı­r.

Halihazırd­a Dünya Müzik Terapi Federasyon­u (WFMT) başkanlığını ve Avrupa Müzik Terapi Konfederas­yonu İspanya delegeliğini sürdürmektedir. Özellikle demansta müzik terapi konusunda ulusal ve uluslarara­sı pek çok yayını bulunmakta­dır.

Kitapları:

“Manual de Musicotera­piaen Geriatría y Demencias: Teoría y Práctica” [Geriatri ve Demansta Müzik Terapi El Kitabı] (Patricia Martí ile beraber) (2008) Ediciones Montsa-Prayma

“Musicotera­pia en Medicina: Aplicacion­es Prácticas”

[Tıpta Müzik Terapi: Pratik için Uygulamala­r](2010)

“Música, Musicotera­pia y Discapacid­ad”

[Müzik, Müzik Terapi ve Engellilik] (2012) Editorial Médica JIMS

 ??  ?? Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons
Dünya Müzik Terapi Federasyon­u Başkanı President of the World Federation of Music Therapy
Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons Dünya Müzik Terapi Federasyon­u Başkanı President of the World Federation of Music Therapy
 ??  ?? Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons
Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons
 ??  ?? Psk. - Dans ve Hareket Terapisti Aslı Özyıldız
Psk. - Dans ve Hareket Terapisti Aslı Özyıldız
 ??  ?? Soldan sağa; Doç. Dr. Annie Heidersche­it, Özgür Salur,
Doç. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz, Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons
Soldan sağa; Doç. Dr. Annie Heidersche­it, Özgür Salur, Doç. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz, Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons
 ??  ?? Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons
Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons
 ??  ?? Soldan sağa; Duygu Duran Orlowski, Prof. Dr. Michael Silverman,
Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons, Doç. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz,
Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Doç. Dr. Annie Heidersche­it, (...) , Prof. Dr. Şükrü Torun
Soldan sağa; Duygu Duran Orlowski, Prof. Dr. Michael Silverman, Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons, Doç. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz, Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Doç. Dr. Annie Heidersche­it, (...) , Prof. Dr. Şükrü Torun

Newspapers in English

Newspapers from Turkey