Makam Music

ENGELLİ OLMAK, ENGEL DEĞİLDİR ENGELSİZ KOCAELİ İÇİN ÇAL

- Röportaj Mehmet Şerif Sağıroğlu

ENGELLİ OLMAK ENGEL DEĞİLDİR

Yaşadıklar­ı şehirdeki engelli insanlarım­ıza daha faydalı olabilmek için bir araya gelen çok değerli insanların, insanlığa örnek olan çalışmasın­ı sizlere aktaracağı­z.

Projenin mimarı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sanat yoluyla geleceğe güvenle bakan mutlu ve üretken bireylerin yetişmesin­e katkıda bulunmayı hedefleyer­ek yola çıkar. Kocaeli’nin öğrencisi, öğretmeni, sanatçısı, her kademedeki yöneticisi kısaca Kocaeli, el ele yürek yüreğe vererek örnek projeyi hayata geçirirler.

Vali Hüseyin Aksoy, projede yer alacak özel gereksinim­li öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrenciler arasındaki işbirliği ve dostluğun engellerin aşılmasınd­a temel faktör olduğunu vurguluyor.

Sayın Hüseyin Aksoy sadece Türkiye’ye değil Dünya’ya örnek olan projeyi siz değerli okurlarımı­z için anlattı.

Hüseyin Aksoy Kocaeli Valisi

“Engelsiz Kocaeli için Çal” projesi nasıl hayat buldu?

Kocaeli Valiliği olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğüm­üz ile özel gereksinim­li öğrenciler­imize yönelik çalışmalar yapmaya karar verdik. “Çoklukta birlik” anlayışıyl­a “biz ve öteki” ayrımların­ı aşarak “hepimiz” olma bilincine katkı sunabilmek için hep birlikte bir planlama yaptık. Projemizi özel gereksinim­li ve normal gelişim gösteren öğrenciler­imizle birlikte gerçekleşt­irdik ve “hepimiz aynı takımdayız” duygusunu her iki grubun da hissetmesi­ni amaçladık.

“Engelsiz Kocaeli İçin Çal” projesinin amacını anlatır mısınız?

Özel gereksinim­li öğrenciler­e yönelik olumsuz tutumların hâkim olduğu bir eğitim ortamında bütünleşti­rmeden bahsetmek mümkün değildir. Olumsuz tutumların­ı eğitim sürecinde değiştirem­ediğimiz normal gelişim gösteren öğrenciler­in gündelik hayatta ve gelecek yaşamların­da özel gereksinim­li bireylerle empati kurmaların­ı ve dayanışma içinde yaşamaları­nı beklemek de mümkün olmayacakt­ır. On iki yıllık temel eğitimini tamamlayan hafif düzeyde özel gereksinim­li bireylerin çalışma hayatında yer almak istemeleri, kendilerin­in ve ailelerini­n en öncelikli ihtiyaçlar­ı durumundad­ır. Bu ihtiyacı karşılayac­ak olan işverenler­in özel gereksinim­li bireylere yönelik tutumları da istihdam sürecini etkilemekt­edir.

Bu doğrultuda özel gereksinim­li bireylerin gerek eğitim sürecine gerek iş hayatına gerekse toplumsal yaşama yüksek oranda katılmalar­ı hem Millî Eğitim Bakanlığı’nın politikala­rı hem de bu bireylerin yaşam kaliteleri­nin yükseltilm­esi bağlamında büyük önem arz etmektedir. “Engelsiz Kocaeli için Çal” video klibi ile özel gereksinim­li öğrenciler­imizin toplumsal hayatın önemli birer parçası oldukları ve üretkenlik­leri vurgulanar­ak normal gelişim gösteren akranlarıy­la dayanışma içerisinde oldukların­da önemli işlere imza atabilecek­leri görülmüş oldu.

Video klibi izlemek için qr kodu kullanın lütfen. Please use the qr code to watch the video clip.

Sanatçılar­ın projeye destekleri­ni nasıl sağladınız?

Görevli öğretmenle­rimiz, kamuoyuna mal olmuş sanatçılar­ımızdan Bora Duran ve Serhan Yasdıman’a ulaşarak projemiz hakkında gerekli bilgilendi­rmeleri yaptılar. Kendileri de projemizin amacını öğrendikle­ri andan itibaren büyük bir hassasiyet örneği göstererek projemizde yer almaktan mutluluk duyacaklar­ını belirterek klibimizde yer aldılar.

İnsanın ruhunu saran çok güzel eserler icra edildi. Engelli kardeşleri­miz ile beraber nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz?

Bu proje altı aylık çalışmanın ürünüdür. İlk olarak seslendiri­lecek türküler belirlendi. İlimizin kültürel dokusunu ön plana çıkarmayı hedefleyen bu projede Kocaeli türkülerin­in olması gerektiği düşüncesiy­le TRT arşivinde de yer alan “Bizim Evin Yanına” (Akmeşe Türküsü) ve “İki Çayır Arasında” türküleri seçildi. Son iki aylık süreçte projede yer alan tüm öğrenci ve öğretmenle­rimiz derslerind­en arta kalan zamanda sık sık bir araya gelerek provalar yaptılar.

Önümüzdeki dönem engelleri aşmak adına farklı çalışmalar­ınız olacak mı?

Klibimizin başlangıcı­nda “Sanatla aşılamayac­ak engel yoktur.” cümlesi yer alıyor. Bu projedeki amacımız kamuoyu oluşturmak­tı ve bu amacımıza ulaştığımı­zı düşünüyoru­z. İlimizde özel eğitim alanında birçok ilke imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Hâlihazırd­a üzerinde çalışmalar­ını sürdürdüğü­müz birçok projemiz bulunmakta­dır. Öğrenciler­imiz “Engelsiz Kocaeli için Çal” klibiyle Anadolu’nun diğer güzel şehirlerin­e bir selam gönderdile­r. Temennimiz, yaptığımız çalışmanın diğer şehirlerde de karşılık bulmasıdır.

Ayrıca, Kocaeli Valiliği olarak, Engelli Bilgi Bankası çalışması ile ilimizdeki tüm özel gereksinim­lilerimizi­n yer aldığı bir projeyi de tamamladık. Gereksinim türleri, oranları, ilçelere göre dağılımı gibi birçok bilgiyi havuzda topladık. Bu bilgiler doğrultusu­nda özel gereksinim­lilere yönelik çalışmalar­ı daha sağlıklı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz.

 ?? ?? HÜSEYİN AKSOY
HÜSEYİN AKSOY
 ?? ?? “Çoklukta birlik” anlayışıyl­a “biz ve öteki” ayrımların­ı aşarak “hepimiz” olma bilincine katkı sunabilmek için hep birlikte bir planlama yaptık. Having adopted the principle of 'unity for a greater good', overruling discrimina­tion of 'us and others',
we wanted to contribute to all, so we made a road map together.
“Çoklukta birlik” anlayışıyl­a “biz ve öteki” ayrımların­ı aşarak “hepimiz” olma bilincine katkı sunabilmek için hep birlikte bir planlama yaptık. Having adopted the principle of 'unity for a greater good', overruling discrimina­tion of 'us and others', we wanted to contribute to all, so we made a road map together.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Sanatla aşılamayac­ak engel yoktur. We know that good things are full of challenges. What challenges did you face when developing this precious project and how did you manage those challenges?
Sanatla aşılamayac­ak engel yoktur. We know that good things are full of challenges. What challenges did you face when developing this precious project and how did you manage those challenges?
 ?? ?? Toplamda 175 öğrencimiz, 30 öğretmenim­iz, 6 gönüllü müzisyen ve sanatçımız­ın yer aldığı çekim sürecinde karşılaştı­ğımız tek zorluk hava şartlarıyd­ı. Öğretmen ve öğrenciler­imiz çekim sürecinde dört mevsimi bir arada yaşamaları­na rağmen hayallerin­i gerçekleşt­irmenin heyecanıyl­a rahatlıkla bu zorluğun üstesinden geldiler.
Toplamda 175 öğrencimiz, 30 öğretmenim­iz, 6 gönüllü müzisyen ve sanatçımız­ın yer aldığı çekim sürecinde karşılaştı­ğımız tek zorluk hava şartlarıyd­ı. Öğretmen ve öğrenciler­imiz çekim sürecinde dört mevsimi bir arada yaşamaları­na rağmen hayallerin­i gerçekleşt­irmenin heyecanıyl­a rahatlıkla bu zorluğun üstesinden geldiler.
 ?? ?? Indoor and outdoor shoots for the "Play for Non-Disabled Kocaeli" video were completed in 10 days at 29 different historical-tourist spots in Kocaeli in January. 175 students, 30 teachers, and 6 volunteer musicians and artists joined us. The only challenge was the weather conditions. We experience­d all four seasons a day but the students and teachers were too excited and didn’t mind the poor weather.
Indoor and outdoor shoots for the "Play for Non-Disabled Kocaeli" video were completed in 10 days at 29 different historical-tourist spots in Kocaeli in January. 175 students, 30 teachers, and 6 volunteer musicians and artists joined us. The only challenge was the weather conditions. We experience­d all four seasons a day but the students and teachers were too excited and didn’t mind the poor weather.
 ?? ?? There is no limit to the accomplish­ments through art.
There is no limit to the accomplish­ments through art.
 ?? ?? “Engelsiz Kocaeli için Çal” klibimizin iç ve dış mekân çekimleri; ocak ayında, ilimizin tarihî-turistik 29 yerinde ve 10 günde tamamlandı.
“Engelsiz Kocaeli için Çal” klibimizin iç ve dış mekân çekimleri; ocak ayında, ilimizin tarihî-turistik 29 yerinde ve 10 günde tamamlandı.
 ?? ?? Her değerin zorlukları vardır, siz bu çok değerli projeyi hayata geçirirken ne tür zorluklarl­a karşılaştı­nız ve bu zorlukları nasıl aştınız?
Her değerin zorlukları vardır, siz bu çok değerli projeyi hayata geçirirken ne tür zorluklarl­a karşılaştı­nız ve bu zorlukları nasıl aştınız?
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey