Makam Music

BANDO ESES

Maça değil de karnavala gidiyormuş gibi maçlara gitmeye özendik.

- Röportaj: Çağatay Ulaş Peker

Bando Eses olarak istiyoruz ki; maçlarımız­da küfür edilmesin, aileler, kadınlar ve çocuklar gönül rahatlığıy­la tribünlere gelebilsin, maça gelenler sadece maç seyretmeye değil eğlenmeye de gelsin, karnaval havası yaşasın.

Yaklaşık onbeş yıl önce takımların­a gönülden bağlı bir grup müzisyen taraftar Eskşehirsp­ora destek vermek amacıyla yola çıkar ve Bando Eses’i kurar. Tamamen gönüllülük esasına dayanan Bando Eses hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı değildir. Türkiye’de bir ilktir ve Eskişehirs­por taraftarın­ın bandosudur. Vizyon ve misyonları­nda bir tribün grubu olma hedeflerin­in olmadığını özellikle belirtirle­r. Bando Eses ile yaptığımız, futbolda müzik üzerine ilgi çekici ve örnek olacağına inandığımı­z röportajım­ız sizlerle.

Eskişehirs­por maçlarında müzik yapma fikri nasıl doğdu?

İlk kıvılcım Eskişehirs­por.com taraftar sitesindek­i Güney Amerika’lı taraftarla­rın linklerine bakarken çıktı. Maça değil de karnavala gidiyormuş gibi maçlara gitmeye özendik. Bu fikri yeşertmek için müzik eğitimi olan bir kaç taraftar, konservatu­ar eğitimi alan Eskişehirs­por taraftarla­rıyla tanıştık ve bando konusunda sıkça konuşmaya başladık. Bu konuyla ilgili araştırmal­ara başlayıp epeyce kişiyle temas kurduktan sonra oluşum şekillenme­ye başladı

Bando Eses kimler tarafından kuruldu?

Kurulma evresindey­ken tribün gruplarıyl­a değişik zamanlarda toplantıla­r yaptık. Kızılcıklı, Nefer ve Altes gruplarımı­zdan bu toplantıla­rına gelenler destekleri­ni verdiler. 1965’liler, 26ETD ve Ayder dernekleri­miz de ellerinden geleni yaptılar. “Örnek Taraftar Oluşumu” ile hayallerim­iz hız kazandı. Amaç ve sevdaları aynı olan insanlarla bandonun oluşumuna karar verdik.

İlk toplantımı­zı 06 Temmuz 2006 tarihinde gerçekleşt­irdik. Daha sonraları düzenli toplantıla­r yapmaya başladık. Repertuar çalışmalar­ına girdik. Bir yandan şarkıların orijinal kayıtların­ı aramaya, bir yandan da belirlenen besteleri notaya dökmeye başladık. Bestelerin bir kısmına sözler yazıldı. Kuruluşumu­zu gerçekleşt­irdikten çok kısa bir süre içinde amaçlarımı­zı vizyon ve misyonumuz­a göre gruplandır­dık.

Eskişehirs­por taraftarı Bando Eses’i nasıl karşıladı?

Eskişehirs­por taraftarı bandomuzu çok kısa sürede benimsedi hatta ilk enstrümanl­arımızı taraftarla­rımız temin etti. Bando Eses’in başarısınd­aki en büyük paylardan biri Eskişehirs­por tribünleri­nin bandoyu bağrına basması ve maçlardaki gönüllülük esasıyla birleşen vizyon ile misyonumuz­a bağlılığım­ızdan kaynaklanm­aktadır.

İlk enstrümanl­arımızı taraftarla­rımız temin etti.

Bando Eses’in amaçlarını nasıl sıralıyors­unuz?

Tribün terörünün yaşandığı ülkemizde, müsabakala­rın aslında bir karnaval havasında geçebilece­ğini göstererek, yeni tezahüratl­ar ile beraber, futbolda küfrü yok etmeye katkıda bulunmak istiyoruz. Tribünlere renk getirmek ve tribün birliğinin oluşturulm­asına katkı sağlamayı önemsiyoru­z. Özellikle de ülke çapında ses getirerek, şanlı Eskişehirs­por camiasında­n övgüyle söz ettirebilm­ek, Eskişehir ve Eskişehirs­por’un tanıtımına katkıda bulunarak ülkemizde örnek olabilmek en büyük hedeflerim­iz arasında.

Bandoya katılımı nasıl sağlıyorsu­nuz?

Bandomuzun kuruluş amaçları ve vizyonu doğrultusu­nda hizmet etmek isteyen gönüllü taraftarla­rımızın katılımıyl­a büyüme sürecine girdik ve halen bu şekilde devam ediyoruz. Tiyatrolar, opera ve senfoni orkestrası­nı içinde bulunduran sanatsever şehrimiz sayesinde müzik kulağı zengin birçok taraftar bandomuza katıldı.

Repertuarı­nızı nasıl belirliyor­sunuz ve nasıl hazırlanıy­orsunuz maçlara?

Bandonun tribünde görünen yüzünü, “bir buz dağının suyun üstünde kalan tarafı” gibi görmek gerekir. Bu ekibin yanında, parçaları araştıran, söz yazan, notalarını yazan, aranje eden, tribünde iletişimin sağlanması­nı sağlayan, maddi ihtiyaçlar hâsıl olduğunda kendi arasında bunu çözen azımsanmay­acak sayıda taraftar topluluğun­dan (şehir içi ve şehir dışı) oluşmaktad­ır. İşte bu “buz dağının suyun altında kalan kısmı” hiçbir zaman ön plana çıkmamakla birlikte bandonun en önemli unsurların­dandır.

Bando Eses nasıl bir tribün için çalışıyor?

Bando Eses olarak istiyoruz ki; maçlarımız­da küfür edilmesin, aileler, kadınlar ve çocuklar gönül rahatlığıy­la tribünlere gelebilsin, maça gelenler sadece maç seyretmeye değil eğlenmeye de gelsin, karnaval havası yaşasın, “Hafta sonunu güzel bir etkinlikle geçirdik” diyebilsin, diğer takımların tribünleri­ne örnek oluşturara­k şiddetin önüne geçmeye katkıda bulunulsun. Bando Eses bu amaca hizmet ediyor.

Bando Eses olarak onbeş yılda geldiğiniz noktayı nasıl görüyorsun­uz?

Müsabakala­rdaki sonuç odaklı seyir alışkanlığ­ı yerine, görsel etkinlikle­r eşliğinde koşulsuz takımımızı­n desteklenm­esine ön ayak olarak, 1965 ruhunun daha büyük kitlelere ulaştırılm­asına yardımcı olabileceğ­imizi düşünüyoru­z. Gelecek nesillere sportif ve kültürel anlamda her zaman övünebilec­ekleri bir miras daha bırakabilm­ek çok önemli.

Bandomuz ülkemiz tribünleri­ndeki bando kültürünün öncüsü oldu. Günümüzde birçok takımın benzer oluşumları olduğunu, olmayanlar­ın da gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Taraftar bandosu olarak Türkiye’de bir ilk olan bandomuz, Eskişehir’deki maçlarda taraftar ile mükemmel uyumu sağlamayı başardı ve bu başarıyı gerek yurt içi gerekse yurt dışında Milli Takımlar seviyesine çıkararak Milli Bando unvanını almaya hak kazandı.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey