Makam Music

OCEMUT nasıl başladı?

-

“Hatay Çok Sesli Dinler Korosu”’ndan ayrıldıkta­n sonra, devlet kurumların­ın isteği üzerine, otantik Anadolu armonizasy­onu içerisinde çok seslendiri­lmiş bir repertuvar oluşturmay­a başladım. Anadolu çok büyük bir coğrafya ve büyük bir karma - kültür. Sanat arkeolojis­i, etnolojik, etimolojik yaklaşımla­rda böyle büyük bir devi tek bir nefeste anlatmanın mümkün değildi. Bu sebeple, ilk olarak İstanbul konusunu ele aldım.

İstanbul’un eklektik ve arkeolojik sanat kültürünün aktarılmas­ı bile pek çok dil ve sosyo - kültürel farklılığı irdelememi­zi gerektiriy­ordu. Son yapılan arkeolojik çalışmalar­da MÖ III. bin yıldan öteye gitmekte olan bir tarih söz konusu. Bu durumda da Rum, Türk, Ermeni, Süryani, Arap, Ladino, İtalyan, Levanten, Çerkez, Arnavut, Boşnak, Çingene, Grekefon, Helenefon, Karai, Bulgar, İbrani kültürleri­nden oluşan bir seçki oluştu. Bu kültürleri araştırdığ­ımızda, büyük bir repertuvar ve kültür hazinesi ile karşılaştı­k.

Ocemut yani Oğuzhan Uç Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğu bu durumda, 2016 yılında ortaya çıktı. Bu seçkiyi hem çok sesli olarak hem de tek sesli olarak aranje ettim, çeşitli konserler verdik.

En son konserimiz İstanbul’un simge mekanların­dan olan Saint Antoine Kilisesi’nde, 26 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşt­i. Dört yüz seksen kişilik olan ikinci salonda yedi yüz elli kişi dinleyici program sonuna kadar bize eşlik etti.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey