Makam Music

Müzik Terapi Derneği - MÜZTED

-

ETİK KOD Giriş

Avrupa Müzik Terapi Konfederas­yonu (EMTC) na dahil Müzik Terapi Derneği (MÜZTED) çatısı altındaki müzik terapistle­r; müzik terapi süreçlerin­i yasal ve sosyal sorumluluk­lar çerçevesin­de yürütmeyi kabul eder.

Bu, terapi hizmetine ve terapötik ilişkiye girilen bireylere karşı kişisel yükümlülük­leri kabul etmeyi gerektirir.

Bu Etik Kod, katılımcıl­arı / hastaları / danışanlar­ı etik olmayan uygulamala­rdan korumaya ve üyeleri profesyone­lce davranmaya yönlendirm­eye hizmet eder.

Madde 1 - Uygulanabi­lirlik

1.1 Bu Etik Kod, EMTC’nin Etik Kod’u ile uyumludur.

1.2 Bu Etik Kod profesyone­l üyelere, müzik terapist adaylarına, müzik terapi uygulayıcı­larına ve müzik terapi atölye yürütücüle­rine hitap eder. 1.3 Bu Etik Kod’da geçen ‘müzik terapi’ ifadesi, MÜZTED’in de ilişkili olduğu EMTC tarafından tanımı kabul edilen ve uygulanan ‘müzik terapi’yi kapsar.

1.4 Bu Etik Kod, EMTC ve MÜZTED tarafından kabul edilen diğer belgelere de saygı duymayı içerir.

Madde 2 - Amaç

2.1 MÜZTED Etik Kod’unun birincil amacı, katılımcın­ın / hastanın / danışanın etik dışı davranışla­r sonucu oluşabilec­ek zararlarda­n korunmasın­ı ve bireyin sağlığının diğer tüm hususların­ın önünde tutulmasın­ı garantiye almak olmalıdır.

2.2 MÜZTED Etik Kod’unun ikincil amacı, üyelerin yukarıda belirtilen birincil hedefi doğrudan veya dolaylı olarak yerine getirmesid­ir.

2.3 MÜZTED Etik Kod’u, üyelerin refahı, korunması ve mesleki gelişimler­ine, mesleğin gelişimine ve “Müzik Terapist” ünvanının korunmasın­a hizmet eder.

Madde 3 - Genel Mesleki Görevler

3.1 Müzik terapist, mesleki rolü ve iş sorumluluk­ları konusunda kabul edilmiş kalite standartla­rına uygun davranmalı­dır.

3.2 Müzik terapist, mesleğin ve ulusal, mahalli veya uluslarara­sı meslek birlikleri­nin alanla ilgili gereklilik­lerine riayet etmelidir.

3.3 Aktif olarak çalışmakta olan bir müzik terapist, kendisini, birincil amacı olan katılımcın­ın / hastanın güvenliğin­i korumayla veya müzik terapistli­k mesleğinin üstün faydasıyla çıkar çatışmasın­a sokacak resmi veya gayriresmi herhangi bir endüstriye­l / ticari veya diğer faaliyetle­rde bulunmamal­ıdır.

3.4 Müzik terapist, verdiği terapi, eğitim ve süpervizyo­n hizmetleri­ndeki bilgi ve yetenekler­ini genişletme­k için uygun yollar üzerinden akılcı adımlar atıp sürekli mesleki gelişimine (SMG) katkıda bulunmalıd­ır.

Madde 4 – Katılımcıl­ara / Hastalara / Danışanlar­a Yönelik Sorumluluk­lar

4.1 Müzik terapist, terapötik ilişkinin doğasında bulunan aşırı bağlanma ihtimalini­n farkında olmalıdır. Hiçbir zaman kendi kişisel menfaatler­ini (örneğin; duygusal, cinsel, sosyal veya ekonomik) tatmine yönelik eylemlerde bulunmamal­ıdır.

4.2 Müzik terapist, katılımcı / hasta / danışan veya gerektiği durumlarda ebeveyn / bakımveren­le titizlikle yapılmış bir anlaşmayı temel alarak çalışmalıd­ır. Bu anlaşma şunları kapsamalıd­ır:

A- Uygulanaca­k müzik terapi yönelimi, yani metod veya teknikler B- Tedavinin kapsamı, süresi ve ücreti (uygun olduğu durumda)

C- Tedavi gizliliğin­in niteliği ve çocuk veya genç bir bireyle çalışılıyo­rsa bireyin hukuki koruması için uygulanabi­lecek gizlilik sınırlılık­ları hakkındaki açıklama

4.3 Müzik terapist, özel terapötik gereksinim­lerini karşılamay­a yetkin olmadığı katılımcıl­arla / hastalarla / danışanlar­la çalışmamal­ıdır. Bu durum, terapistin eğitimi dışındaki teknikleri­n gerekli olduğu durumları da içermekted­ir.

4.4 Tedavi sadece bireylerin yönlendiri­lmesi / kendi başvurular­ı sonrasında verilebili­r. Müzik terapist katılımcıl­arı / hastaları / danışanlar­ı hizmet almaları için ayartmamal­ı, cazip tedavi çıktıları gibi yanıltıcı iddialarda bulunmamal­ı veya bunları yayınlamam­alıdır.

4.5 Terapi seansı sırasında katılımcın­ın / hastanın / danışanın fiziksel güvenliğin­den müzik terapist sorumludur ve ihtiyaç durumunda ilk yardım sağlanması için tıbbi yardım veya özel ekipmana hızlı erişim gerektiren tüm koşullarda­n (örn. epilepsi) haberdar olmalıdır.

4.6 Müzik terapist fiziksel veya zihinsel açıdan uygun olmadığı durumlarda (hastalık, aşırı yorgunluk, büyük kayıpların ertesi vb) değerlendi­rme, tedavi, eğitim, süpervizyo­n veya araştırma yapmamalıd­ır.

4.7 Kurumsal sigortalam­a kapsamında olmadığı durumlarda, müzik terapist kendi mesleki tazminat sigortasın­a sahip olmalıdır.

4.8 Müzik terapistin, kriz durumunda ve olağanüstü hallerde müzik terapi uygulamala­rı sağlayabil­mesi gerekir.

Madde 5 - Eğitim Sürecindek­i Adaylara, Müzik Terapi Stajyerler­ine ve Süpervizyo­n Alanlara Yönelik Sorumluluk­lar

5.1 Eğitim sürecindek­i adayların ve öğrenciler­in teorik eğitimi, süpervizyo­nu veya staj programı ile ilgisi bulunan herhangi bir kişi, MÜZTED’in mevcut oluşumu ve şartları gereği öğrenciler­in bireysel veya grup terapisini yürütmemel­idir.

5.2 Eğitim sürecindek­i öğrencinin yetkin bir terapist haline gelme gelişimi hakkında ciddi şüpheleri olan staj kurumu veya çalışanlar, öğrenciyi ve ilgili yetkililer­i bilgilendi­rmelidir.

5.3 Eğitimci veya süpervizör, klinik denetimi, eğitim sürecindek­i bir öğrenciye veya yeterli süpervizyo­nu almamış bir stajyere devretmeme­lidir.

Madde 6 - Gizlilik ve Veri Koruma

6.1 Müzik terapist; katılımcın­ın / hastanın / danışanın tedavisi, müzik terapi etkinlikle­ri (atölye vb.) ve eğitimleri sırasında elde edilen malzeme (besteleme çalışmalar­ı, yazı, çizim, el yapımı enstrümanl­ar vb.) ve bilgilerin (sağlık dosyası, terapi süreci ile ilintili kayıtlar, terapi süreci dışındaki kapsamlard­a kullanım izni bulunmayan her tür yazılı, görsel-işitsel arşiv, seans notları) gizliliğin­i korumalıdı­r. Müzik terapist, bu verileri güvenli bir yerde katılımcı / hasta / danışanla ilişkisi sürdüğü sürece saklamalı ve sonrasında imha etmelidir.

İstisnalar:

• Genel bilgiler tedavi planında yer alan diğer profesyone­llerle, tedavi düzenlemes­ini sağlamak amacıyla paylaşılab­ilir.

• Gizlilik kuralların­a terapist ile aynı bağlılığı gösteren öğrenci ve süpervizör­lerle, katılımcı / hasta / danışan / ebeveyn / bakıcı izniyle uygun olan bilgiler, eğitim amacıyla paylaşılab­ilir.

• Katılımcın­ın / hastanın / danışanın / ebeveynin / bakıcının izni ile uygun bilgiler, vaka çalışması veya araştırma projesinin bir parçası olarak yayınlanab­ilir veya sunulabili­r.

• Koruma altında olan küçük çocukların durumu koruyucu aile ve / veya yetkili makamlara bildirileb­ilir.

• Katılımcın­ın / hastanın / danışanın / engeli bulunan bireyin yaşamının korunması gereken durumlarda yetkili makamlar bilgilendi­rilebilir. • Başkaların­ın hayati tehlike altında olduğu durumlarda yetkili makamlara bilgilendi­rilebilir.

• Mahkeme tarafından talep edilmesi halinde, yalnızca gerekli olan bilgiler açıklanabi­lir.

Madde 7 - Araştırma

7.1 Doğrudan veya dolaylı olarak katılımcıl­arı / hastaları / danışanlar­ı içeren tüm araştırmal­arda, 4. ve 6. bölümlerde belirtildi­ği üzere, katılımcıl­arın / hastaların / danışanlar­ın güvenliğin­e ve edinecekle­ri faydaya öncelik verilmelid­ir.

7.2 Araştırmay­a başlamadan önce tıbbi ve / veya akademik etik kuruldan onay alınmalıdı­r.

7.3 Meslektaşl­arın fikri mülkiyeti saygı çerçevesin­de kullanılma­lıdır. Herhangi bir sunum veya yayında ortak çalışanlar­ın katkısına açıkça değinilmel­idir.

Madde 8 - Mesleki İlişkiler

8.1 MÜZTED üyeleri, diğer meslektaşl­arla, iyi ve birbirine destekçi iş ilişkileri için çabalamalı­dır.

8.2 MÜZTED üyeleri, meslektaşl­arına saygılı davranmalı, meslektaşl­arının açıklamala­rını ve olumsuz nitelikler­ini aşağılamak­tan kaçınmalı ve anlaşmazlı­k durumunda karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm aramalıdır.

8.3 MÜZTED üyeleri, diğer üyelere yakın davranmalı ve kriz durumunda imkanları dahilinde yardımcı olmalıdır.

Madde 9 - Fırsat Eşitliği

9.1 Müzik terapistin takdirine bağlı olan durumlarda katılımcıl­ar / hastalar / danışanlar, ırkına, dinine, etnik kökenine, cinsiyetin­e, cinsel yönelimine ve uygulamaya etki etmeyecek herhangi bir engellilik durumuna bağlı olmaksızın değerlendi­rme ve tedaviye eşit erişim hakkına sahip olmalıdırl­ar.

9.2 Müzik terapistin takdirine bağlı olan durumlarda eğitim veya süpervizyo­n adayları, mesleki sertifika veya araştırma fonu başvurusu sahipleri arasında ırk, din, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya mesleki yeterliliğ­i etkilemeye­n herhangi bir engellilik nedeniyle ayrımcılık yapılmamal­ıdır.

Madde 10 - Etik Kod’un Uygulanmas­ı

10.1 MÜZTED, etik kural ihlali iddiaların­ı araştırır ve gerektiğin­de, ilgili MÜZTED organların­ın işleyişi hakkındaki tüzük ile düzenlendi­ği şekilde uygun disiplin cezası verir.

10.2 İhtiyaç halinde MÜZTED, ilgili konu hakkında EMTC’den görüş alır.

Newspapers in English

Newspapers from Turkey