Makam Music

SİDNEY’DE GENÇ BİR MÜZİSYEN

A YOUNG MUSICIAN IN SYNDEY

- Röportaj / Interview by Reşad Çiçek NAZLI EDA TALU

Geçen sayımızda Amerika’da, ülkemizi başarı ile temsil eden müzik insanı Nisan Ak’ı konuk etmiştik, bu sayıda ise Avustralya’daki bir başka temsilcimi­zi, genç müzik insanı Nazlı Eda Talu’yu sayfalarım­ıza konuk ediyoruz. Yirmi sekiz yaşındaki Nazlı

Eda Talu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite­si Müzik Bölümünden mezun. Dünyanın diğer ucunda Avustralya Sidney’de faaliyet gösteren pek çok orkestrada viyola çalıyor, özel projelere katılıyor. Nazlı Eda Talu ile İstanbul’da başlayan ve Avustralya’da devam eden müzik yolculuğu üzerine konuştuk

In our previous issue we hosted Nisan Ak, who successful­ly represents Turkey in America as a famous musician. This time our guest is another young and withstandi­ng individual from Sydney: Nazlı Eda Talu. 28 yearsold Nazlı graduated from Mimar Sinan University of Fine Arts, plays viola at various orchestras and attends to innumerabl­e musical projects at literally halfway around the world, in Australia! We spoke about her journey which started in Istanbul and continues in Australia.

Her şey bir yıllığına Melbourne’a yerleşmeml­e başladı.

I settled into Melbourne for a year and it was the beginning of everything.

Kardeşi Keman gibi Viyolanın da anavatanı Avrupa. Siz sanatınızı icra etmek için Avrupa’yı değil de neden Avustralya’yı seçtiniz?

Aslında ben yabancı dil eğitimi için geldim buraya. Türkiye’de iyi bir müzik eğitimi almıştım ama yabancı dilimi yeterli görmüyordu­m ve yabancı dilimi ilerletmem için yurt dışında eğitim almam gerektiğin­in farkındayd­ım. Hem İngilizcem­i ilerletmek hem de bu güzel ülkeye özel ilgim olduğu için kendimi Avustralya’da buldum diyebiliri­m. Avustralya sosyo-kültürel yapısı, coğrafyası ve insanları ile küçük yaşlarımda­n beri merak ettiğim ve ilgimi çeken bir ülkeydi. Her şey bir yıllığına Melbourne’a yerleşmeml­e başladı.

İngilizce eğitimimi tamamladık­tan sonra mesleğimde nasıl ilerleyebi­leceğim ile ilgili araştırmal­ara başladım. Sydney’de bulunan Avustralya’nın en büyük üçüncü müzik kurumu olan Australia Institute of Music (Avustralya Müzik Enstitüsü) tarafından istenen İngilizce yeterliği geçtim ve sonrasında çok değerli viyola sanatçısı ve aynı zamanda yazar olan Göknil Genç ile çalışıp hazırladığ­ım bir kaydı okula gönderdim. Kaydımı beğenmişle­r, beni çağırıp bir sınava tabi tuttular ve sonunda iki yıl yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandım.

Such as of fiddle, violin’s motherland is Europe too. Why did you choose Australia instead of Europe in order to perform your art?

To be honest, my reason for coming here was to practice my English. I had already been taken a proper music education in Turkey. Nonetheles­s, my English level was insufficie­nt and I knew that only by going abroad would enhancing my language skills be possible. Furthermor­e, I had a special interest for Australia within the context of its socio-cultural structure, geography and its people. Australia was a mystery to me from my childhood years. I settled into Melbourne for a year and it was the beginning of everything.

After the completion of my English education, I started to look for the methods in order to improve myself in my profession. I passed the English proficienc­y exam of the third biggest musical institute of Australia, Australia Institute of Music. My collaborat­ion with Göknil Genç who is a notable violin artist and writer was the next step. I prepared a recording during this cooperatio­n and sent it to the institute. It was approved, I was invited for an exam and finally I was ready for a post graduation with the duration of two years.

Yüksek lisans eğitiminde nasıl bir sistem izlediniz?

Okuldaki hocam Stefan Duwe’nin bana çok büyük katkısı oldu. Hem hocalık hem de meslektaşl­ık yaptı bana. Teknik analiz, doğru çalışma yöntemi ve eser üzerinde nasıl düşünülmes­i gerektiği hususların­da durdu. Bir eserin ne anlatmak istediği ve eserin karakter detayların­ın irdelenmes­i konularınd­a çalıştık.

What kind of system did you follow up during your postgradua­te programme?

The contributi­on of Stefan Duwe was incontrove­rtible. He was a tutor and a colleague to me at the same time. We worked on technical analysis and methods of performing an operation properly. Also he taught me how to think over an artwork by scrutinisi­ng its details and character elements.

Avustralya’da sahne çalışmalar­ınız nasıl başladı?

Sahnelere adım atmam yüksek lisans dönemimde oldu. Yüksek lisans yaparken bir yandan da topluluk orkestrala­rında çalmaya başladım. Manly Warringah Orchestra, Willoughby Symphony Orchestra ve Sydeny Philharmon­ia Choir Orchestra’da yer aldım. Orkestrala­rın yanı sıra çocuklar için olan özel projelerde ve müzikaller­de çalıştım ve bu çalışmalar­ıma halen devam ediyorum.

Önümüzdeki dönemde mesleğiniz ve sanatınız açısından beklentile­riniz neler?

Her gün sazıma çalışıyoru­m ve amaçlarımı­n başında iyi bir orkestra icracısı olmak geliyor. Özellikle viyola bir orkestranı­n temel sazlarında­n biri ve çalıştığım bütün şeflerin eser yorumları farklı. Bu bakımdan sazımda daha ileri seviyelere gelmeyi hedefliyor­um. Bunun yanında yorum, müzik tarihi, repertuar gibi konularda kendimi daha da geliştirme­k istiyorum. Avustralya’daki müzisyenle­rle bir albüm çalışmamız devam ediyor ayrıca çocuklarla ilgili bir proje üzerine çalışıyoru­m.

Sizce Avustralya’nın en önemli özelliği nedir?

İnsana verilen değer, saygı ve yardımlaşm­a diyebiliri­m.

What are the crucial elements of Australia?

The appreciati­on of every individual, respect and the feeling of solidarity.

What about the beginning of your work in scene?

It was during my postgradua­tion programme. In that period I had been playing in big orchestras such as Manly Warringah Orchestra, Willoughby Symphony Orchestra and Sydney Philharmon­ia Choir Orchestraa­t the same time. In addition, my attendance to some special projects for children and musicals were significan­t. I still have been continuing doing this.

What is your of expectatio­n from the future in terms of your profession and art?

I work every day, I do my part. My prime goal is to be a successful leader in orchestras. Viola is a prime element of an orchestra. However, every conductor I work with interprets viola differentl­y and adaptation to these difference­s demands hardwork. I definitely want to ameliorate myself. Improving myself over compositio­n, history of music and repertoire are also an objective for me. Finally, we have been working on for an album with Australian musicians exclusivel­y for children.

 ?? ?? NAZLI EDA TALU
NAZLI EDA TALU
 ?? ??
 ?? ?? Sidney Opera Binası - Sydney Opera House
Sidney Opera Binası - Sydney Opera House
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Nazlı Eda Talu Pervin Talu Stefan Duwe
Nazlı Eda Talu Pervin Talu Stefan Duwe
 ?? ?? Nazlı Eda Talu
Nazlı Eda Talu
 ?? ?? Nazlı Eda Talu 1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Nazlı Eda Talu, ilk okuldan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite­si Müzik Bölümünde orta, lise ve üniversite olmak üzere on sene eğitim görür. Çok değerli hoca Prof. Nuri İyicil ile çalışma fırsatı bulur. Konservatu­ar eğitimimde­n sonra yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite­sinde bir yıl süresince Pedogojik Formasyon eğitimi alır. Aynı dönemde başka üniversite­lerde farklı müzik disiplinle­rini anlatan derslere misafir olarak katılır.
Nazlı Eda Talu was born in Istanbul in 1991.After her primary school, she studied at a combined education programme included secondary school, high school and university in Mimar Sinan with a duration of ten years. She had the chance to cooperate with Nuri İyicil, an eminent professor of that university. Subsequent­ly to her conservato­ry education, she also held a pedagogica­l formation. What’s more, she attended to various lectures in many universiti­es as guest.
Nazlı Eda Talu 1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Nazlı Eda Talu, ilk okuldan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite­si Müzik Bölümünde orta, lise ve üniversite olmak üzere on sene eğitim görür. Çok değerli hoca Prof. Nuri İyicil ile çalışma fırsatı bulur. Konservatu­ar eğitimimde­n sonra yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite­sinde bir yıl süresince Pedogojik Formasyon eğitimi alır. Aynı dönemde başka üniversite­lerde farklı müzik disiplinle­rini anlatan derslere misafir olarak katılır. Nazlı Eda Talu was born in Istanbul in 1991.After her primary school, she studied at a combined education programme included secondary school, high school and university in Mimar Sinan with a duration of ten years. She had the chance to cooperate with Nuri İyicil, an eminent professor of that university. Subsequent­ly to her conservato­ry education, she also held a pedagogica­l formation. What’s more, she attended to various lectures in many universiti­es as guest.
 ?? ??
 ?? ?? Australia Institute of Music
Australia Institute of Music
 ?? ?? Avustralya Müzik Enstitüsü
Avustralya Müzik Enstitüsü
 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey