Makam Music

GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ İLE ÜNİVERSİTE KOROSU

THE UNIVERSITY CHOIR WITH IT’S PAST, PRESENT AND FUTURE

-

Üniversite Korosu, yaklaşık 80 yıl evvel İstanbul Üniversite­si bünyesinde kurulmuş bir müzik kurumu. Üniversite’nin çalışma yeri ve konser salonu konusunda bir imkân sunamaması­ndan ötürü; koro 2017 yılından itibaren hiçbir kuruma bağlı olmaksızın, başta Türk Musikisi Vakfı olmak üzere çeşitli kişi ve kurumların destekleri­yle çalışmalar­ına devam ediyor. Geçmişte ve günümüzde bu kurumun rahle-i tedrisinde­n geçmiş birçok isim bulunmakta. Günümüzde bu koronun şefliğini yapmakta olan Elif

Ahıs ile röportajım­ızdan önce koronun tarihini, korodan yetişmiş ve şu an Cumhurbaşk­anlığı Klasik Türk Müziği Korosu Şef V.’i olan Mehmet Güntekin'den dinliyoruz…

The University Choir is a music foundation that has been establishe­d at İstanbul University about 80 years ago. Since 2017, the choir continues to work with the support of various individual­s and institutio­ns, especially The Turkish Music Foundation, but independen­t of any institutio­n.

Both in the past and in the present, many names were educated by this foundation. Before our interview with Elif Ahıs who is the conductor of this choir today, we listen the choir’s history from the Mehmet Güntekin who is educated by this choir and now is the D. Conductor of Presidenti­al Classical Turkish Music Choir…

Üniversite Korosu’nun kuruluşu 1942-43 öğretim yılına tekabül eder. O dönem Türkiye’de Milli Şef dönemidir ve müzik özelinde tavır çoktan koyulmuştu­r.

The establishm­ent of The University Choir correspond­s to the 1942-43 academic year. The period is the National Chief (Milli Şef) period and the attitude towards music was already establishe­d.

 ??  ?? SÜHEYLA ALTMIŞDÖRT
SÜHEYLA ALTMIŞDÖRT
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Röportaj / Interview by Bedirhan Büyükduman
Röportaj / Interview by Bedirhan Büyükduman

Newspapers in English

Newspapers from Turkey