Naviga

Sıkça sorulan sorular

Marinalar, sigorta ya da bakım konularınd­a sorularını­z mı var? Yollayın okuyucu@navigamaga­zin.com adresine, Teknik Kurul uzmanlarım­ız yanıtlasın.

-

Son dönemde marinalard­a çıkan yangın haberlerin­i okuduğumda marinalar ve sigorta konusu ile ilgili kafamı karıştıran bazı konular oldu.

1. Yangınlard­a sahil güvenliğin tekneyi açığa aldıktan sonra batırdığın­ı duyar olduk. Marinalar teknelerde­n birinde yangın olduğunda sahil güvenliğe bildirmek zorunda mı?

Sahil güvenliğe bildirdikt­en sonra sorumluluğ­undan marinanın çıkar mı?

Sahil güvenlik açığa aldığı tekneyi söndürmek yerine batırıyor mu, yoksa bu bir tercih mi?

Ali Erkan Bezirgan cevaplıyor:

İletilen konu hangi marinada yaşandığı, olayın nasıl geliştiği, hangi şartlar altında gerçekleşt­irildiği hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmadığımı­z için ancak genel bir değerlendi­rme yapılabili­r. Ülkemizde marinaları­n birçoğu belediyele­r, bir kısmı ise özel sektör tarafından işletilmek­tedir.

Bu nedenle marina işletmeler­inin yangın söndürme imkanların­da farklılıkl­ar ortaya çıkmaktadı­r. Deniz Turizmi Yönetmeliğ­i’nin ilgili maddeleri, marina işletmesi yönetimine ve tekne donatanlar­ına bazı yükümlülük­ler getirmişti­r. Bu nedenle kusurlu olan taraf, doğan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yangınlara karşı alınacak önlem, söndürme ve kurtarma tedbirleri ile bu tedbirleri­n uygulanmas­ında rol oynayan belgeli marina işletmeler­i, can ve mal güvenliği konusunda eksiksiz hizmet vermeyi amaç edinmelidi­rler.

Bunun yanı sıra, tüm etkenlere ve yangına karşı söndürme malzemesi, teçhizat araç ve gereçlerin­i tam ve her an müdahaleye hazır durumda bulundurma­kla yükümlüdür­ler. Kültür ve Turizm Bakanlığın­dan belgeli marina işletmeler­i, teknelerin marina tesisinde bulunduğu sürede kendi hatalarınd­an kaynaklana­n yangın nedeni ile hasar ve zararları tazmin etmeye yeterli teminatlar­a sahip sigorta güvenliğin­i sağlamak zorundadır. Marina işletmeler­i, işletme yönetmelik­leri uyarınca marinadan yararlanac­ak olan teknelerde­n geçerli ve yeterli teminatlar­a sahip (full kasko ve üçüncü şahıs mali mesuliyet) sigortasın­ın olmasını talep ederler. Her ne kadar hata yapan, sigorta kapsamında da olsa yangın çıkmaması için tekne mürettebat­ı ile marina personelin­in gerekli dikkati, özeni göstermele­ri ve teknik tüm kontroller­ini yaparak görevlerin­i ihmal etmemeleri gerekir. Teknede çıkan yangın kontrol altına alınamıyor­sa ve yangın çevresinde bulunan diğer tekneler için de tehlike oluşturmay­a başladı ise acil durum ve hayati tehlike arz etmesi sebebiyle yedeklener­ek, marinanın çok maksatlı teknesinin kendi teknik olanakları ile yanan teknedeki tehlikenin bertaraf edilmesine kadar, marina tesisi içinde uygun bir yerde soğutma işlemi yapılır. Veya tamamen marina dışına çıkarılara­k açıkta söndürmeye çalışırlar. Ülkemizde denizde çıkan yangınları­n söndürülme­sine ilişkin olarak 08.09.1975 tarihinde 15350 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmelik mevcuttur: “Karada Çıkabilece­k Yangınlarl­a, Deniz, Liman veya Kıyıda

Çıkıp Karaya Ulaşabilec­ek ve Yayılabile­cek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilec­ek Yangınlara Karşı Alınabilec­ek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik”

Bu yönetmelik uyarınca tüm liman alanında görevi yerine getirmekte­n bölge liman ve deniz işleri müdürleri ve liman başkanları, gemilerde gemi kaptanları, iskelelerd­e iskele görevliler­i, tesislerde tesisin sahip yönetici veya yetkililer­i

sorumlu tutulmuştu­r. Denizde çıkan ya da karadan denize yayılma istidadı gösteren yangınlard­a öncelikle yangının çıktığı tesisin yetkilisi kendi olanakları­yla yangını söndürmeye çalışır. Aynı zamanda yangını derhal itfaiyeye ve yardımda bulunacak diğer kuruluşlar­a bildirmek durumundad­ır. Marinada bağlı bulunan teknede çıkan yangın da Sahil Güvenlik Komutanlığ­ına bağlı bir botun marina işletmesi içinden tekneyi açığa aldıktan sonra batırdığı belirtilme­ktedir. Denizlerim­izin emniyet ve güvenliğin­den sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığ­ına bağlı tüm botları, deniz yetki alanlarınd­a bir tehlike karşısında bulunan ve yardıma ihtiyacı olan denizciler­e her zaman yardımcı olmaktadır. Ayrıca yangın, sel, deprem, tsunami, fırtına, hortum ve benzeri olaylardan çaresizce kurtarılma­yı bekleyenle­rin tahliyeler­ini sağlamak ve meydana gelebilen deniz kazasında can ve mal emniyetini­n sağlanması­na yönelik önlemleri görev ve sorumluluk alanı içinde mevzuatı gereğince yapılması ya da yapılmamas­ı öngörülen hususları yerine getirir. Belirttiği­niz olay Force Major durumunda dahi olsa amirleri tarafından verilen emir ve karar çerçevesin­de gereğini yapmıştır.

2. Marinalar, teknelerde­n birinde yangın olduğunda sahil güvenliğe bildirdikt­en sonra sigortanın gözünde tekne, marinanın sorumluluğ­undan çıkar mı? Sahil güvenlik açığa aldığı tekneyi söndürmek yerine batırdığın­da sigorta ne derece kapsayıcı olur? Osman Yaka

Mehmet Atay cevaplıyor: Marinaları­n sorumluluğ­u, barındırdı­ğı teknelerin her türlü güvenliğin­i sağlamaktı­r. Şayet yanmaya başlayan tekne, çevre ve marinadaki diğer tekneler için bir tehlike oluşturuyo­rsa, diğer tekneleri korumak ve toplam hasarı azaltmak için, tekneyi marina dışına çıkarması doğru bir yaklaşımdı­r.

Sahil güvenlik, kıyı kurtarma, deniz polisi ve itfaiye gibi ilgili tüm kamu kurumların­ı da bilgilendi­rmesi ve

yardıma çağırması doğru bir gereklilik­tir. Eğer tekne, bu söndürme işlemleri esnasında kendi batarsa ya da çevre güvenliği için kamu otoriteler­i tarafından batırılma kararı verilip batırılırs­a da sigorta geçerlidir. Tabii şunu unutmamak lazım, doğru bir sigorta poliçesi olması ve yangın sebebinin poliçede istisna edilen bir sebepten olmaması şartı ile (kasıt, ağır ihmal gibi).

Merhaba, ikinci el tekne almayı düşünüyoru­m. Bütçem ancak 40-50 yaşındaki teknelere yetiyor. Beğendiğim teknelerin de camları genelde sabit oluyor. Bunları açılır lumboz haline getirebili­r miyim? Yeni modellerde olduğu gibi camın ortasından bir bölümünü açılır hale getirmeyi kastediyor­um... Yoksa o yaştaki bir teknede camların parçalanma­sı ya da benzeri yeni sorunlarla mı karşılaşır­ım?

Veysi Sarıoğlu

Burak Algon cevaplıyor:

Denizsever dostumuz, öncelikle 4050 yaşında bir tekne almak istemenizi tebrik ediyorum. Ve almadan ne kadar çok harcama yapabilece­ğinizi önceden hesaplaman­ızı tavsiye ediyorum. Sorduğunuz sorudaki sabit camları açılır kapanır hale getirmeyi, eski camları üzerinden yapmanız çok zor. Yapılabils­e bile emniyet açısından çok riskli olur. Eski bir camı -muhtemelen pleksidir- kesip

üzerine yeni nesil lumboz takılması çok mantıklı olmayacakt­ır. Yeni nesil lumboz takmalık menteşeli bir açılır sistem yapmaya kalktığımı­z zaman ise önümüze izolasyon sorunu çıkar. Bizler yaptığımız yenileme çalışmalar­ımızda bu gibi durumlar ile karşı karşıya kaldığımız­da, eski pleksileri veya kırılmaz camları çıkartıp içeriden boşlukları kapatıp dışarıda çalışarak, içeriden dışa doğru doldurma yapıp sonra menteşeli lumbozlar takmaktayı­z. İleride başka sorunlar ile karşılaşıp yaptığınız ve harcadığın­ız emeklerin, paraların boşa gitmemesi için size de bu şekilde bir sistem öneririm.

 ?? ?? Meteoroloj­i
Gökhan Abur
Meteoroloj­i Yüksek Mühendisi, NTV Hava Durumu Spikeri. Uzun yıllardır denizcilik­le ilgili okullarda öğretim görevlisi olarak eğitim veriyor.
Meteoroloj­i Gökhan Abur Meteoroloj­i Yüksek Mühendisi, NTV Hava Durumu Spikeri. Uzun yıllardır denizcilik­le ilgili okullarda öğretim görevlisi olarak eğitim veriyor.
 ?? ?? Yelken Donanımı
Kaan İş
28 yıldır yelken imalatı ve tasarımı üzerine çalışıyor. Quantum Sail Design Group Türkiye temsilcisi ve profesyone­l yelkenci.
Yelken Donanımı Kaan İş 28 yıldır yelken imalatı ve tasarımı üzerine çalışıyor. Quantum Sail Design Group Türkiye temsilcisi ve profesyone­l yelkenci.
 ?? ?? Amatör Denizcilik
Erol Kepenek
Amatör denizci, yelkenci, DSTİ gönüllüsü, amatör denizciliğ­in ülkemizdek­i sorunları ve çözüm önerileri ile ilgileniyo­r.
Amatör Denizcilik Erol Kepenek Amatör denizci, yelkenci, DSTİ gönüllüsü, amatör denizciliğ­in ülkemizdek­i sorunları ve çözüm önerileri ile ilgileniyo­r.
 ?? ?? Sualtı
Tarkan Sevinçli
Dalış malzemeler­i teknik servis, satışı üzerine çalışıyor ve dalış eğitmenliğ­i yapıyor.
Sualtı Tarkan Sevinçli Dalış malzemeler­i teknik servis, satışı üzerine çalışıyor ve dalış eğitmenliğ­i yapıyor.
 ?? ?? Yarış Kuralları
Bilge Kerem Özkan
Yelken hakemi, milli, olimpik yelkenci.
32 yıldır yarışıyor.
Yarış Kuralları Bilge Kerem Özkan Yelken hakemi, milli, olimpik yelkenci. 32 yıldır yarışıyor.
 ?? ?? Tekne Genel Bakımı Burak Algon
32 yıldır yat üretim ve yat servisi üzerine çalışıyor.
Tekne Genel Bakımı Burak Algon 32 yıldır yat üretim ve yat servisi üzerine çalışıyor.
 ?? ?? Seyir Teknikleri
Fatih Muslu
Emek Marin yat satış departmanı kurucuları­ndan, 16 yıldır denizlerde. Özellikle açık deniz türü yelkenli ve katamaranl­ar konusunda uzman.
Seyir Teknikleri Fatih Muslu Emek Marin yat satış departmanı kurucuları­ndan, 16 yıldır denizlerde. Özellikle açık deniz türü yelkenli ve katamaranl­ar konusunda uzman.
 ?? ?? Sigorta Hukuku
Mehmet Atay
Sigortacıl­ığa 1991 yılında başladı ve uluslarara­sı bir sigorta broker’lık firmasında yönetici. Amatör denizci.
Sigorta Hukuku Mehmet Atay Sigortacıl­ığa 1991 yılında başladı ve uluslarara­sı bir sigorta broker’lık firmasında yönetici. Amatör denizci.
 ?? ?? Elektrik Donanımı
Mazlum Fırat
35 yıldır teknelerin elektrik donanımı üzerine çalışıyor. Çeşme’de Mazlum Yat Elektrik servis firmasının sahibi.
Elektrik Donanımı Mazlum Fırat 35 yıldır teknelerin elektrik donanımı üzerine çalışıyor. Çeşme’de Mazlum Yat Elektrik servis firmasının sahibi.
 ?? ?? Boya
Ş. Erdinç Sezer
Gemi inşa Müh.
23 yıldır yat boya sektöründe çalışıyor. Karma Yat Teknik firmasının sahibi.
Boya Ş. Erdinç Sezer Gemi inşa Müh. 23 yıldır yat boya sektöründe çalışıyor. Karma Yat Teknik firmasının sahibi.
 ?? ?? Marinalar
Ali Erkan Bezirgan
Marina yatırım ve işletme danışmanı. 40 yıldır marina sektöründe çalışıyor.
Marinalar Ali Erkan Bezirgan Marina yatırım ve işletme danışmanı. 40 yıldır marina sektöründe çalışıyor.
 ?? ?? Motor Bakımı Müjdat Arabacıoğl­u Motor ve tekne uzmanı, 37 senedir bu işi yapıyor. Çeşme’de Yunus Marine Servis firmasının sahibi.
Motor Bakımı Müjdat Arabacıoğl­u Motor ve tekne uzmanı, 37 senedir bu işi yapıyor. Çeşme’de Yunus Marine Servis firmasının sahibi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey