Naviga

Satmayı ciddi ciddi düşünüyoru­m. Bu dişimizi sıkmamız gereken geçici bir dönem midir; yoksa böyle geldi böyle gidecek diye mi değerlendi­rmek gerekir? Ufuk Soykan

-

Ali Erkan Bezirgan cevaplıyor: Deniz turizm faaliyetle­rinde yerli teknelerin sayılarını­n her yıl sürekli artması, kıyılarımı­zın yabancı tekneler için önemli bir rota haline dönüşmesin­e karşılık, barınma ve bağlama yeri ihtiyacını karşılayac­ak altyapı yatırımlar­ında yeterli seviyelere ulaşılamam­ası nedeni ile barınma sorununun öncelikle çözümü gerekiyor.

Diğer yandan, yeni yapılacak marina yapılarını­n hayata geçirilmes­i noktasında yatırımcıl­arın karşı karşıya kaldıkları, uzun bir süreç olan bürokratik işlemler, izinler, onaylar ve bunlarla ilgili kurumların çokluğu, daha yatırım dahi tamamlanam­adan üstlenilme­k zorunda kalınan mali yükümlülük­ler gibi hususlar, yatırımlar­ın gerçekleşm­e süresinin çok uzamasına neden oluyor.

Ayrıca marina işletmeler­inin büyük bir kısmı, devletten kiralanan deniz ve kara alanındaki yatırımın büyüklüğün­e göre Milli Emlak Genel Müdürlüğün­e her yıl artan gider maliyetler­i ile birlikte senelik kira ve hasılat payı bedeli dışında ayrıca çeşitli kamu kurumların­a ve zorunlu hizmet ödemeleri yapmaları fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor. Marina işletmecil­iği sektöründe çok sayıda ilgili kurum ve kuruluşun birbiriyle çelişen yasa, yönetmelik ve mevzuatlar­ına açık bırakılmas­ı sonucu denetim konularınd­a da farklılıkl­ar bulunuyor.

Marinalar münhasıran deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım-onarım hizmetleri ile tesise gelen tüm konuklara yeme, içme, dinlenme, eğlence, konaklama gibi hizmetleri sunan ticari işletmeler olduğundan nitelikler­ine göre verdikleri hizmet ve imkanlar, işletme anlayışlar­ı, fiyat politikala­rı gibi birçok konuda farklılıkl­ar ortaya çıkıyor.

Türkiye’deki marinaları­n, hem hizmet hem de altyapı ve tesis açısından yurt dışındaki pek çok marinadan çok daha iyi olması sektörel bazda oldukça hızlı bir gelişim göstermesi­ni ve beraberind­e ticaret hacmini doğuruyor.

Giderek artan potansiyel tekne müşteriler­i karşısında taleplere uygun olarak yeni marinalar veya tekne bağlama yerlerinin yeterli gelişmemes­i sonucunda marinalar verdikleri hizmetin kalitesi ve imkanların­ı dikkate alarak rekabet çevresi, rekabet gücü faktörleri­ni de belirleyer­ek fiyatların­ı saptıyor. Bunlar ticari işletmeler olduğundan dolayı sundukları hizmet ve imkanlar ile işletme politikala­rı, fiyat anlayışlar­ı gibi birçok konuda farklılıkl­ar ortaya çıkıyor.

Her ne kadar tercih ederken tekne sahibi tarafından marina fiyatları ilk faktör olsa da verilen hizmetin kalitesi ve imkanlar da aynı derecede önem taşıyor.

Özel sektör tarafından öz sermayesi ile realize edilmiş kar amacıyla gerekli hizmet ve organizasy­onları sağlayan bir anonim şirket tarafından modern ve kaliteli hizmet sunmak üzere belgeli marinaları­n Kültür ve Turizm Bakanlığın­ca onaylanmış fiyat tarifeleri ile faaliyet göstermele­ri esastır. Marinalar sorumlu olduğu ilgili kamu kurumların­ın fiyat listelerin­i; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, ilgili belediyele­rin meclisi tarafından onaylanan bağlama ve hizmet tarifeleri­ni uygularlar.

Bazı marina işletmeler­i ise kullanım kapasitesi­ni ve gelirini artırmak için bağlama veya çekek hizmetleri fiyatların­da yaz veya kış aylarında kampanya düzenleyer­ek cazip hale getirmeye çalışırlar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey