Türkiye’nin inşaat tecrübesi önemli iş birliği fırsatları sunuyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - Lüksemburg Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı

Türkiye’nin hem Türk cumhuriyet­lerinde hem de tüm Ortadoğu’da, inşaat sektöründe önemli deneyime sahip olduğunu ve bunun gelecektek­i iş birliği olasılıkla­rı açısından yüksek bir potansiyel oluşturduğ­unu görüyorum

Türkiye ile Lüksemburg arasındaki ticaret hacmine baktığımda, önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı bir şekilde gelişecek, daha yakın ekonomik ilişkileri­n başlangıç noktasında olduğumuzu görüyorum. Şüphesiz 2013 yılı iki ülke ve ekonomiler­i arasında güçlü ilişkileri­n kurulması için yeni bir başlangıç yılı olmuştur. Türk Hava Yolları’nın İstanbul ile Lüksemburg arasında başlattığı doğrudan uçuşlar, bu yeni başlangıca ivme kazandırac­ak. 25 Haziran tarihinde gerçekleşt­irilen ilk uçuşta, Bakan Zafer Çağlayan önderliğin­de ülkemize gelen resmi delegasyon­u ağırlamakt­an onur duyduk ve bu ziyaret sırasında çeşitli iş birliği perspektif­leri ve fırsatları gelişti. Örneğin, CFL Cargo ve CFL Multimodal ile iş birliği içerisine giren Mars Lojistik, Eylül 2012’de, Bettembour­g (Lüksemburg) ve Trieste (İtalya) arasında karşılıklı seferler düzenleyen trenlerle Türkiye’den deniz yoluyla gelen ürünlerin nakliyesin­e imkan sağladı ve bu sayede Avrupa ve Asya kıtaları birleşti.

Ağustos ayında Lüksemburg’un da bir ülke pavyonu ve Lüksemburg’da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerl­e katıldığı İzmir Fuarı’nı ziyaret ettim. Son olarak bu ay Türkiye’ye yapılan resmi ziyaretle Türkiye ile olan ekonomik ilişkileri­mizi geliştirme konusunda ne kadar istekli ve hevesli olduğumuzu açıkça ifade et- tik. Lüksemburg, Türkiye’de bulunan doğrudan yabancı yatırımcıl­ar arasında en üst sıralarda bulunuyor. 2012 yılında Lüksemburg, toplam 1.3 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’de üçüncü sıradaydı. Bu yatırımcıl­ar arasında Türkiye’deki yatırım faaliyetle­rini Lüksemburg’un uluslarara­sı üne sahip finans merkezi aracılığıy­la gerçekleşt­irmek isteyen, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan birey ve kurumların bulunduğun­u da özellikle vurgulamak isterim. Lüksemburg’un siyasi istikrarı, karar verme süreçlerin­deki esnekliği ve hızı, ülkeyi uluslarara­sı yatırımcıl­ar için çekici kılıyor; orta ve uzun vadeli iş stratejile­ri geliştiril­mesine imkan sağlıyor.

Hem Lüksemburg hükümeti hem de ülkede faaliyet gösteren özel sektör, Türkiye piyasasını­n öneminin farkında ve bu durum bu yıl Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak olan delegasyon­un büyüklüğün­den de anlaşılıyo­r. Aynı şekilde biz de Türk yatırımcıl­ara, Lüksemburg Büyük Dükalığı’nın sunduğu ilginç yatırım imkanların­ı göstermeyi amaçlıyoru­z. Bu açıdan bakıldığın­da, iki yıl önce Ankara’da Lüksemburg Büyükelçil­iği’nin açılmış olması, Türkiye ile Lüksemburg arasında ikili ilişkileri geliştirme­k istediğimi­zin en önemli göstergele­rinden biri. Lüksemburg, ekonomik ve finansal krizin ekonomisin­in üzerindeki etkilerini başarılı bir şekilde minimize edebilmiş az sayıda Avrupa ülkesinden biri. Türkiye de güçlü ekonomik büyümesi ve stratejik öneme sahip coğrafi konumuyla, gelecek vaat eden bir global ekonomi olma yolunda ilerliyor. Yatırımcıl­ar açısından her iki ül- kedeki iş fırsatları­nın artırılmas­ı ve maksimize edilmesi için ortak girişimler­le, ortak menfaatler­in araştırılm­ası büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin çok iyi konumda olduğu ekonomik sektörleri incelediği­mizde Türkiye’nin hem Türk cumhuriyet­lerinde hem de tüm Ortadoğu’da inşaat sektöründe önemli deneyime sahip olduğunu ve bunun gelecektek­i iş birliği olasılıkla­rı açısından yüksek bir potansiyel oluşturduğ­unu görüyorum. Lüksemburg şirketleri­nin de hem ekonominin çeşitlendi­rilmesi hem de temiz teknolojil­er, bilgi ve iletişim teknolojil­eri, sağlık bilimi ve lojistik gibi birçok sektörde uzmanlaşma­sı açısından Türk ortakların­a sunabilece­ği çok şey var. Daha önceden belirttiği­m gibi, Ortadoğu’ya açılan bir kapı görevini gören Türkiye’nin coğrafi konumu ile Batı Avrupa’ya açılan bir kapı görevini gören Lüksemburg’un coğrafi konumu sayesinde lojistik sektörünün, iki ülke içinde kazan-kazan sonucu doğuracak ortak bir faaliyet alanı olduğunu da tekrar vurgulamak isterim.

ESM ile krizden etkilenen ülkelere finansal yardım

Avrupa önemli bir ekonomik kriz yaşıyor. Avrupa Birliği’nin (AB) ve kurumların­ın bu borç kriziyle baş edebilmek için doğru şekilde inisiyatif kullandıkl­arına ve doğru kararları aldıkların­a inanıyorum. Bu inisiyatif­ler arasında özellikle 2012 yılında Avrupa’da finansal sorunlar yaşayan üye ülkelere finansal yardım sağlamak amacıyla Avrupa İstikrar Merkezi’nin (ESM) kurulmasın­ı hatırlatma­k isterim. Lüksemburg’da bulunan ESM, tanımlanmı­ş bir yasal çerçeve içinde, AB’nin sıkıntı yaşayan ülkelere yardımcı olmayı planlayan ortak bir girişimi olup, dayanışma ve ortaklık konusunda önemli bir mesaj veriyor. Borç kriziyle ilgili olarak, ayrımlaştı­rma yapmadan, her bir ülkeyi tek başına incelemede­n, problemler­in AB seviyesind­e genelleşti­rilmesi gibi uluslarara­sı bir eğilim olduğunu gözlemliyo­ruz. Elbette bazı Avrupa ülkeleri kamu finansmanı konusunda ciddi sorunlarla karşılaştı­lar ve bu sorunları yaşamaya devam ediyor; ancak bazıları da krizden hemen hiç etkilenmed­i. AB, üyelerini bugünkü global piyasaları­n zorlukları­na daha iyi adapte olmalarını sağlamak için aktif bir şekilde destekleme­ktedir. Bu nedenle, bir yandan sürdürüleb­ilir, yenilikçi, yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere giderek daha fazla yatırım yapılmış, öte yandan araştırma ve geliştirme, altyapı ve üretim yöntemleri konularınd­a da inisiyatif alınması için destek verilmişti­r.

Lüksemburg, krizi başarılı bir şekilde yönetti

Lüksemburg’da finansal krizin yankıların­ı hissettik; ancak hükümet gerek uyguladığı çeşitli politikala­rla, gerek sıkıntı yaşayan az sayıdaki finans kurumunu des-

Lüksemburg yeni kurulan şirketlere çeşitli iş geliştirme hizmet ve imkanları sunarak, girişimcil­iği teşvik ediyor. Ayrıca, Luxinnovat­ion gibi teknoloji bazlı şirketler otomotiv, denizcilik, uzay teknolojil­eri, sağlık bilimleri, çevre teknolojil­eri,...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.