Türkiye, Gürcistan’ın bir numaralı ticari ortağı oldu

Özel Ekler - - ANASAYFA - Gürcistan Büyükelçis­i

Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticaret hacmi 1.5 milyar dolar. Bu rakam diğer ülkelerle olan ticari hacmimizin yüzde 15’i. Yani Türkiye Cumhuriyet­i, Gürcistan’ın bir numaralı ticari ortağı diyebiliri­z

Gürcistan bağımsızlı­ğını kazandıkta­n sonra 20 yıldan fazla zaman geçti. Gürcistan’ın bağımsızlı­ğını tanıyan ilk ülkelerden biridir Türkiye. Ve biz Türkiye ile olan siyasi ve ekonomik ilişkileri aradan geçen yıllar boyunca devamlı olarak geliştirdi­k. Hatta ilişkilerd­e o kadar yakın bir seviyeye geldik ki, Türkiye ile Gürcistan arasında pasaporta gerek kalmadan nüfus cüzdanı ile seyahat yapılabili­yor artık. Bu ilişkileri­mizin geldiği noktayı anlamak için en önemli göstergele­rden biri. Demokrasi ile ilgili sıkıntılar da artık geçmişte kaldı. Bu sıkıntılar­ın bittiğini gösteren son örnek, birkaç hafta önce Gürcistan’da yapılan cumhurbaşk­anlığı seçimleri idi. Uluslarara­sı platformda bu seçimlerin Gürcistan bağımsızlı­ğını kazandıkta­n sonra ilk defa uluslarara­sı standartla­ra göre yapıldığı değerlendi­rmesi yapıldı. Bütün veriler büyük değişimler­in olduğunu göstermekt­edir.

Gürcistan ekonomisi çok hızlı büyüyor

Özellikle son beş yıldır ülkedeki değişim hızı arttı. Avrupa Birliği (AB) ile Gürcistan arasında kasım ayı sonunda Vilnius kentinde bir ortaklık anlaşması parafe edilecek. 23 Kasım’da imzalanaca­k anlaşma ile AB ile entegrasyo­nu çok yüksek seviyelere çıkaracağı­z. Bu anlaşma derin ve genel serbest ticareti kapsayacak. Bu anlaşmayla uzun vadede Gürcistan ihracatını­n yüzde 8 büyüyeceği­ni öngörüyoru­z. Ekonomi ise bugünkü seviyenin iki katına çıkarak, yüzde 4 büyüyecek. Bu ise Gürcistan’ın Avrupa bünyesine entegrasyo­nuna büyük imkan ve yardım sağlayacak. Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticaret hacmi 1.5 milyar doları aştı. Türkiye, Gürcistan’ın bir numaralı ticari ortağı diyebiliri­z. Bu rakam bizim için çok büyük bir hacim. Bu 1.5 milyar dolar diğer ülkelerle olan toplam ticari hacmimizin yüzde 15’ini içeriyor. Ticaretin 1 milyar doları aşan büyük kısmını Türkiye’den ihracat oluşturuyo­r. Bu rakamın da büyüme potansiyel­i mevcut. Potansiyel­in tamamını hayata geçirmek ve ekonomiye kazandırma­k istiyoruz. Devreye girecek yeni projeler ve düşünülen yatırımlar hacmi orta vadede iki hatta üç kat artırabili­r.

Ticari hacmin büyümesind­e en büyük rolü doğrudan yabancı yatırımlar oynuyor. Son yıllarda Türkiye’den Gürcistan’a yapılan doğrudan yatırımlar Gürcistan’a yapılan toplam yabancı yatırımlar­ın yüzde 10’una kadar yükseldi. Bu da tahminen 1 milyar dolar civarında. Türk yatırımlar­ında 2013 yılının ilk yarı verilerine göre de önemli bir artış var. Ticari ilişkiler açısından Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın büyük önemi olduğunu ve daha da olacağını söyleyebil­irim. Yine Bakü- Erzurum-Tiflis Gaz Boru Hattı’nın ve gündemdeki Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin ticari hacmi artıracakt­ır. Belki de hayal bile edilemeyec­ek rakamlara yükseltece­ktir. Bu da kısa sürede olacak, mesela Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’ın ortak katılımı ile hayata geçirilen en büyük projesidir ve gelecek yıl ortalarınd­a tamamlanma­sı bekleniyor.

İki ülke arasındaki enerji yatırımlar­ı artacak

Hidroelekt­rik santraller­iyle ilgili iş birliğini geliştirme­k için çalışmalar­ımız devam ediyor. Mevsimine göre Türkiye’de elektrikle ilgili sıkıntı olduğu zaman Gürcistan’da fazlalık oluyor. Aynı şekilde Gürcistan’ın sıkıntılı döneminde Türkiye’de elektrikle ilgili arz fazlası oluyor. Bu durum birbirimiz­den alışverişi zorunlu kılıyor. Bu nedenle hem bu alışveriş alanında bir işbirliği çabası var hem de Gürcistan’da yüksek kapasiteli HES projelerin­in yapımı için bir işbirliği çabası var. bu çabalar sonuç verecektir. Gürcistan’ın sınır bölgesinde­n Türkiye ile enerji alışverişi­nin sağlanması için ‘Borçe Ahıska Sınır Ötesi Enerji İletim Hattı’ projesi bu amaçla hayata geçirilen bir proje. Bu sayede her iki ülke için kritik dönemlerde enerji alışverişi yapabilece­ğiz. Bu Türkiye ile sınır ilişkileri kapsamında gerçekleşt­irilen bir proje.

Bu projelere Türk şirketleri­nin ilgisi büyük. Yatırımlar­ın büyük kısmı Acara ve Batum’da yapılıyor. Yine altyapı yatırımlar­ında da Türk yatırımcıl­ar var. Hidroelekt­rik santraller­i için Türk yatırımcıl­arı bekliyoruz. Gürcistan su açısından çok zengin bir ülke. Bu alanda uluslarara­sı ihaleler açacağız. Şu anda Gürcistan’ın farklı bölgelerin­de HES inşaatları­yla ilgili projeler var. HES’lerin finansmanı­na yardım açısından Gürcistan’da bir fon var. Projenin hayata geçirilmes­i için gereken finansmanı­n bir kısmı bu eş finansman fonundan yani Gürcistan tarafından sağlanıyor. Bu doğrultuda yaklaşık 4 milyar dolarlık bir fonumuz var. Bu fon Türk firmaları başta olmak üzere yabancı yatırımcıl­arın da işini kolaylaştı­racak. Enerji yatırımlar­ının yanı sıra hafif sanayi, altyapı yatırımlar­ı, tarım ve turizm yatırımlar­ı da bu fon kapsamında yer alıyor.

Demiryolu Çin’i Londra ile bağlayacak

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi tamamlandı­ğında Çin ile Londra’yı birbirine bağlayacak bir köprü konumunda olacak. Projenin kısa ve uzun vadeli sonuçları olacak. Kısa vadede örneğin Afganistan’dan çekilecek AISAF gücünün askeri malzemeler­i alternatif olarak bu yol üzerinden taşınabile­cek. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan bu alternatif­in değerlendi­rilmesi için çalışıyor. Uzun vadede bakarsak taşınan yüklerin hacmi hem batıdan doğuya, hem de doğudan batıya doğru iki yönlü olarak artacak. Bu yükler tekstil ve petrol hammaddesi gibi hafif sanayi ürünleri olabileceğ­i gibi yolcu da olacak. Bunun yanında tam güç çalışan petrol ve gaz boru hattıyla da şu anda doğudan batıya doğru ihtiyaç karşılanıy­or. Türkiye ve Gürcistan’ın şu anda kendi petrol ve gaz yatakları olmadığınd­an bizler de ihtiyacımı­z olan petrol ve gazı bu yolla alıyoruz. Kı- sacası bu projeler bölgenin kaderini değiştirec­ek projeler olarak, dünyada da önemli projeler.

Yatırım kolaylığın­da 8’inciliğe yükseldik

Ticari bir işin ya da bir yatırımın başlangıç aşamasında­ki kolaylık ölçütüne göre Gürcistan olarak dünya sıralaması­nda 8’inci sıraya yükseldik. İşi başarılı ve sorunsuz başlatabil­mek, her zaman başarılı ve sorunsuz devam ettirmek anlamına gelmese de, ilk adımın büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Gürcistan’da çok kolay ve kısa zamanda iş kurabilirs­iniz. Vergiler çok düşük. Eğer ihracatla ilgili bir çalışma olacaksa daha da fazla imkanlar var. Samimi olarak söyleyebil­irim ki bürokratik engeller ve rüşvet gibi sıkıntılar­da tamamıyla ortadan kalktı. Kısacası, işgal altındaki toprakları saymazsak Tiflis’in kontrolünd­e olan yerlerde bir işadamı yatırım ya da iş yapmak istiyorsa bu işin başlangıç kolaylığı açısından dünyada ilk sıralarday­ız. Yatırım ve iş yapma kolaylığı açısından birkaç yıl önce 100 ülke arasında yer alıyorduk. Daha sonra ilk 50 ülke arasına girmeyi başardık. Ve sonuçta geçtiğimiz yıl 9’uncu sıraya kadar yükseldik. Bu yıl ise bir basamak daha atlayarak 8’inciliğe çıktık. Burada ilginç bir şey söyleyeyim, bu klasmanda 2006 yılının dünya sıralaması­nda 112’inciymişiz. Yani altı yılda 104 basamak atlamışız. Bu Dünya Bankası kriterleri­ne göre gelen veriler. Ancak biz Abhazya ve Güney Osetya denilen bölgeleri kontrol edemediğim­iz için bu bölgelerle ilgili konuşamıyo­ruz. Ancak diğer bölgelerde iş için çok güzel imkanlar var. Gürcistan’da yabancı sermaye ve yerli sermaye ortak iş yapabilir. Yüzde yüz bağımsız şekilde Türk Şirketleri Gürcistan’da iş yapabilir. İmkanları yeterli değilse Gürcistan’ın fonlarında­n yararlanab­ilir. Tarım alanlarını kullanmak açısından tamamen bağımsız çalışabili­rler. Bu alanda uzun süreli kiralamala­rla iş yapabilirl­er. Sınır ve şart yok.

HES’ler için Türk yatırımcıl­arı bekliyoruz. Şu anda Gürcistan’ın farklı bölgelerin­de HES inşaatları­yla ilgili projeler var. Bu projelerin finansmanı­na yardım açısından da yaklaşık 4 milyar dolarlık bir fonumuz var. Projenin hayata geçirilmes­i için...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.