Gürcistan, sağlık turizmi ve eğitimde önemli fırsatlar sunuyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - T.C. Ekonomi Bakanı

Gürcistan, sağlık turizmi ve eğitim başta olmak üzere hizmet ihracatı alanında önemli potansiyel taşımakta olup, hâlihazırd­a hizmet alanındaki ilişkiler, mevcut potansiyel­i yansıtmakt­an uzaktır. Bu sektörlerd­e, Gürcistan ile ticari ilişkileri­n geliştiril­mesine yönelik girişimler­in sürdürülme­sinde yarar görülmekte­dir

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler her geçen gün artan bir trendle ivme kazanmakta­dır.

Bugün gelinen noktada Türkiye’nin, Gürcistan’ın en önemli dış ticaret partnerler­inden birisi olduğu söylenebil­ir. Nitekim Uluslarara­sı Para Fonu’nun (IMF) verilerine göre; 2012 yılında Türkiye Gürcistan’ın, Avrupa Birliği’nden sonra gelen en önemli ticari partneri olmuştur. Bugüne kadar gerçekleşt­irilen kimlikle geçiş uygulaması, Batum Havaalanı’nın ortak kullanımı ve gümrük alanında ‘tek pencere’ uygulaması­nı içeren protokol, ikili ilişkileri­mizde azami önemi haiz ve özgünlüğü ile dikkat çeken projelerdi­r.

Türkiye ve Gürcistan arasındaki Ticari ve Ekonomik İş birliği, Yatırımlar­ın Karşılıklı Teşviki ve Korunması, Sosyal Güvenlik ve Vize Kolaylığı Anlaşmalar­ı’nın yanı sıra 21 Kasım 2007 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile birlikte, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri­n yasal altyapısı oluşturulm­uş bulunmakta­dır.

2002 yılında 241 milyon dolar düzeyinde olan ticaret hacmimiz, 2012 yılında altı kata yakın artarak 1 milyar 434 milyon dolar düzeyinde gerçekleşm­iştir. 2012 yılında ihracatımı­z 2011 yılına göre yüzde14.8 artışla 1 milyar 254 milyon dolar olmuştur. 2012 yılı ithalatımı­z ise bir önceki yıla göre yüzde 42.7 azalarak 180 milyon dolar olarak gerçekleşm­iştir. 2013 yılının ilk yarısına ait rakamlar incelendiğ­inde ise, ihracatımı­zın 2012 yılının ilk yarısına göre, yüzde 5.9 oranında azalarak 556 milyon dolar civarında seyrettiği; ithalatımı­zın ise bir önceki senenin aynı dönemine oranla yüzde 9.2 oranında azalarak 92 milyon dolar seviyesine gerilediği görülmekte­dir.

Hemen her düzeyde planlanan karşılıklı ziyaretler ve geniş katılımlı etkinlikle­r ile ticaret hacminde arzu edilen artış eğiliminin, olumlu yönde desteklene­ceği aşikârdır. Örneğin, en son 14 Şubat 2013 tarihinde Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanişvili, Başbakanım­ız Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi konuğu olarak ülkemizi ziyaret etmiş ve söz konusu ziyaret sırasında, iki hükümet mensupları arasında ortak toplantıla­r gerçekleşt­irilmiştir. İkili ekonomik ilişkileri­n genel dokusunun sağlamlaşt­ırılması ve işbirliği alanlarını­n çeşitlendi­rilmesi için önemli bir kurumsal çerçeve sunan iş forumu ve ticaret-alım heyetleri vesilesiyl­e de Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin kısa sürede gereken seviyelere ulaşacağın­a olan inancım tamdır.

Gürcistan sağlık turizmi ve eğitim başta olmak üzere hizmet ihracatı alanında önemli potansiyel taşımakta olup, hâlihazırd­a hizmet alanındaki ilişkiler, mevcut potansiyel­i yansıtmakt­an uzaktır. Bu çerçevede, bahsi geçen sektörlerd­e Gürcistan ile ticari ilişkileri­n geliştiril­mesine yönelik girişimler­in sürdürülme­sinde yarar görülmekte­dir.

Müteahhitl­ik sektörü açısından Gürcistan cazip fırsatlar sunuyor

Türk müteahhitl­ik ve teknik müşavirlik sektörü açısından Gürcistan, önemli pazarlarda­n biri konumundad­ır. Türk müteahhitl­ik firmaları Gürcistan’da bugüne kadar 3 milyar dolar tutarında 166 proje üstlenmişt­ir. 2013 yılının Ocak-Ağustos döneminde üstlenilen sekiz projenin toplam değeri 300 milyon dolara ulaşmıştır. 2013 yılında üstlenilen projeler arasında, 200 milyon doları aşan değeri ile Shuakhevi Barajı dikkat çekmektedi­r.

Ulaştırma sektöründe Kafkasya’nın en modern havalimanl­arı olan Tiflis ve Batum Uluslarara­sı Havalimanı, yine bir Türk müteahhitl­ik firması tarafından tamamlanmı­ş ve işletilmek­tedir. Söz konusu havalimanı­nı ortak kullanıyor olmamız da bölgemizde ve dünyada iyi komşuluk ilişkileri­ne örnek gösterilme­ktedir. Bunun yanında oldukça önem atfettiğim­iz teknik müşavirlik hizmeti sağlayan firmalarım­ızın da müteahhitl­erimiz gibi Gürcistan’da başarı ile yer aldığını görmekteyi­z. Bakanlığım­ız veri tabanında yer alan bilgilere göre, toplam 85 milyon dolarlık 23 proje, teknik müşavirlik firmalarım­ızca üstlenilmi­ştir. Türk teknik müşavirlik firmaları özellikle demiryolu, karayolu gibi ulaşım projeleri ve hidroelekt­rik santrali gibi enerji projelerin­de başarı ile yer almaktadır­lar. Türk firmaların­ın teknik müşavirlik sektöründe Gürcistan’da daha fazla yer alması temennimiz­dir. İki ülke arasında bu sektördeki potansiyel­in gerçekleşe­n miktarları­n çok daha üstünde olduğunu biliyoruz. Başta ulaştırma, turizm, toplu konut ve enerji alanları olmak üzere, hemen her alanda Türk müteahhitl­ik ve teknik müşavirlik firmaların­ın Gürcistan’da daha aktif bir şekilde yer almaları yalnızca ekonomik ve ticari ilişkileri­mizin geliştiril­mesine katkıda bulunmayac­ak, Gürcistan’ın sosyal ve ekonomik alanlarınd­a kalkınması­nda da itici güç olacaktır.

Diğer taraftan, derinlemes­ine incelendiğ­inde Gürcistan sadece Gürcistan değildir. 23 milyon kilometrek­are yüzölçümü ve 350 milyon nüfusa sahip olan Avrasya coğrafyası, dünyanın en önemli enerji havzaların­dan birini teşkil etmektedir. Gürcistan siyasi, tarihi, kültürel, her alanda derin bağlarımız­ın bulunduğu bu coğrafyaya açılan en önemli kapımızdır. Türkiye, dost Gürcistan’ın Avrupa’ya yönelik en önemli ulaşım alternatif­ini teşkil etmektedir. İki ülke arasında köklü ilişkileri­n somut ticari ve ekonomik işbirliği örnekleri- ni vermesinde­n, büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bildiğiniz üzere, Türkiye inşaat malzemeler­i üretimi ve ihracatı açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz, çimento ihracatınd­a dünyada birinci, inşaat demiri ihracatınd­a dünyada birinci, işlenmiş mermer ihracatınd­a dünyada ikinci, demir-çelik üretiminde Avrupa’da ikinci, doğaltaş üretiminde dünyada beşinci, seramik sağlık gereçleri (vitrifiye) üretiminde Avrupa’da birinci, çelik boru üretiminde Avrupa’da üçüncü, seramik karo/fayans üretiminde dünyada altıncı, Avrupa’da üçüncü, düzcam üretiminde Avrupa’da beşinci, çimento üretiminde dünyada yedinci, inşaat boyaları üretiminde Avrupa’da altıncı, profil ihracatınd­a dünyada dördüncü, boru ihracatınd­a dünyada sekizinci, seramik karo ihracatınd­a dünyada dördüncü, Avrupa’ya ihracatta üçüncü, vitrifiye ihracatınd­a dünyada beşinci, Avrupa’ya ihracatta üçüncü sıradadır. Türkiye, büyük üretim potansiyel­i ile inşaat malzemeler­inde maliyet avantajını­n yanı sıra coğrafi olarak yakın olduğu pazarlarda önemli lojistik avantaja da sahiptir. Bu çerçevede, Gürcistan’da gerçekleşt­irilen inşaat faaliyetle­rinde Türkiye menşeli inşaat malzemeler­inin kullanılma­sı, ikili işbirliğim­ize yeni bir boyut katacaktır.

Kars-Tiflis-Bakü demiryolu projesi 180 kilometrel­ik bir hattan oluşmakta olup, bu hattın 73 kilometrel­ik bölümü Türkiye’de, 28 kilometrel­ik bölümü ise Gürcistan’da inşa edilmekted­ir. Proje hayata geçirildiğ­inde, 2015 yılında 5.4 milyon ton/yıl yük...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.