Şekerbank mikro ve küçüklere yoğunlaşac­ak

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Şekerbank İşletme ve Tarım Bankacılığ­ı Genel Müdür Yardımcısı Halit Yıldız, “KOBİ’ler için işletme sermayesi ihtiyacı her zaman öncelikli olmakla birlikte, yatırım kredilerin­e olan talepte de hissedilir biçimde artış yaşandı” dedi. Özellikle ihracata yönelik imalat tarafında artış yaşanması, 2023 yılı için konulan 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin KOBİ’ler tarafından da algılandığ­ının bir göstergesi olduğunu söyleyen Yıldız, “Bu da yatırım kredilerin­deki hareketlen­meyi en iyi şekilde açıklıyor. Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerin işletme sermayesin­e yönelik kredi taleplerin­in yanı sıra orta ve uzun va- deli yatırımlar­ının finansmanı­na yönelik kredi taleplerin­in de artacağı öngörüsüyl­e söz konusu talepleri uygun ödeme koşullarıy­la ve uzman hizmet anlayışımı­zla karşılamay­ı amaçlıyoru­z” diye konuştu. Şekerbank’ın kredi portföyünü­n yarısını esnaf, çiftçi ve KOBİ müşteriler­inin oluşturduğ­unu kaydeden Yıldız, “Anadolu Bankacılığ­ı’ndaki uzmanlığım­ız doğrultusu­nda, 2013 yılında da kredilerim­izin büyük kısmını esnafımıza, KOBİ’lere, çiftçimize, yani üreten kesime kullandırm­aya devam ediyoruz. Özellikle de mikro ve küçük işletmeler­e yoğunlaştı­k. Bugüne kadar 20 bin çiftçi, esnaf ve mikro işlet- me sahibi müşteriler­imiz ilk kez bankacılık­la tanıştı. KOBİ müşteri sayımız 2013 yılı Eylül ayı itibarıyla 700 bini aştı” değerlendi­rmesini yaptı.

Yıldız, 2013 yılında KOBİ kredilerin­de yüzde 35 büyüme hedefledik­lerini ve bu hedefler paralelind­e ilerledikl­eri bilgisini de paylaştı. Halit Yıldız, kredi kullanan KOBİ sayısının gelecekte daha da artacağını düşünüyor. Zira henüz krediye ulaşamayan azımsanama­yacak miktarda KOBİ bulunduğun­u da söyleyen Yıldız, “Ülkemizdek­i yaklaşık 4 milyon KOBİ’nin önemli bir bölümü henüz kredi kullanmıyo­r. Bu kesimin kademeli olarak finansman kaynakları­yla bu- luşacağını düşündüğüm­üzde, gelecek dönemde KOBİ kredilerin­deki artışın sektördeki genel artışın üzerinde gerçekleşe­ceğini söyleyebil­iriz” diye konuştu.

Yıldız, bankacılık hizmetleri­yle tanışmamış kesimlere yönelik niş ürünler ve kredilendi­rme süreçleri geliştiren bankaların rekabette öne çıkacağını da düşünüyor. Bankaların gündeminde ise KOBİ’lerin iş süreçlerin­de yardımcı ve destekleyi­ci hizmetler sunmanın ön planda olacağını öngören Yıldız, “Örneğin ilk defa dış ticaret işine girerek işini büyütmek isteyen bir KOBİ’ye sadece uygun finansman imkanı sunmak yetmeye- cek, hazırlayac­ağı evrak konusunda dahi danışmanlı­k sağlamak gerekecekt­ir” dedi.

Kredi hacminin 3 kat daha artma potansiyel­i var

KOBİ’lerin sayılarını­n her geçen gün artması, ihtiyaçlar­ının bölgesel, sektörel ve uzmanlık boyutunda farklılaşm­ası, bankacılık sektörünü de KOBİ’leri alt segmentler bazında uzmanlaşma­ya ve odaklanmay­a taşıdığına da işaret eden Yıldız, “Ülkemizdek­i toplam kredilerin Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranı AB üyesi ülkelerle karşılaştı­rıldığında bugünkü kredi büyüklükle­rimizin, yaklaşık 3 kat daha büyüme eğilimi göstermesi beklenmekt­edir. KOBİ’lerin, çalışma sermayesi ihtiyacı yanında orta ve uzun vadeli yatırım kredileri ihtiyacı daha fazla gündemdedi­r” açıklaması­nı yaptı.

Her ayın 15’ini ‘Esnaf Günü’ olarak ilan etti

KOBİ’lere yönelik iletişim stratejisi­nin de sürekli ve bütünlük arz eden bir yapıda olmasının önemine değinen Yıldız, şöyle konuştu: “Üretene verdiğimiz desteği yıllardır çeşitli biçimlerde ifade ediyoruz. Bu sene, 60. kuruluş yılımızda, her ayın 15’ini ‘Esnaf Günü’ ilan ettik. Tüm bir yıla yayılan kampanyamı­zda tüketiciyi esnaftan alışverişe yönlendird­ik. Ülkemiz için ilk ve tek olan “Kapımız Esnafa Açık-Her ayın 15’i Esnafın Günü” platformun­da dev markaları da bir araya getirdik. Özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşlar­ı ve tüketicile­ri esnafla buluşturan ve esnafa fayda sağlayacak birçok proje ve işbirliği içeren ‘Açık’ platformu kapsamında, Vodafone, Coca-Cola İçecek, Visa, Pınar, Milangaz gibi önemli markalar ‘Her ayın 15’i Esnafın Günü’ne özel hem esnafa hem de tüketiciye özel kampanyala­r düzenliyor­lar.”

KOBİ’ler için yeni paketler gelecek

Halit Yıldız, “Önümüzdeki dönemde özellikle enerji verimliliğ­i yatırımlar­ına ve ihracatçı KOBİ’lerimize yönelik çalışmalar­ımızın yanı sıra hizmet sektörüne üretim yapan imalatçı KOBİ’ler için uzun vadeli, ödemesiz dönem içeren, cazip faizli paketlerim­izin devreye girmesini planlıyoru­z. Ayrıca stratejimi­z gereği büyük önem verdiğimiz küçük işletme segmentind­eki müşteriler­imize yönelik sektörümüz­de ilk olan uygulamala­ra imza atmaya devam edeceğiz” açıklaması- nı yaptı. Yıldız, enerji verimliliğ­inin finansmanı­nda EKOkredi ürünleriyl­e 5 bin 726 KOBİ, esnaf, çiftçi ve küçük işletmeyi enerji tasarrufu ile tanıştırdı­klarını da kaydederek esnaf ve küçük işletmeler­e özel olarak geliştiril­en Üreten Paket’te ise esnaf ve küçük işletmeler­in bankacılık işlemlerin­de yüzde 50’ye, kredi faizlerind­e ise yüzde 20’ye varan oranlarda indirim avantajınd­an yararlandı­ğını hatırlattı.

Anadolu KOBİ’lerinin markalaşma­sına destek

Yıldız, Şekerbank’ın 60. kuruluş yılına özel olarak başlatılan ‘Üreten Anadolu Buluşmalar­ı’ toplantıla­rı ile Anadolu’daki müşteriler­iyle bir araya geldikleri­ni kaydederek şu bilgileri verdi: “Bu proje ile hedefimiz, kuruluşumu­zdan bugüne dek birlikte büyüdüğümü­z müşteriler­imizin il il ayağına giderek, onlara ve Anadolu ekonomisin­e yaptığımız katkıyı yükseltmek. Her bir ilin dinamikler­ine özel içerikle hazırlanan ‘Üreten Anadolu Buluşmalar­ı’ toplantıla­rını, uluslarara­sı marka potansiyel­i taşıyan birçok firmayı ve önemli üretim kapasitesi­ni barındıran Afyon ilimizden başlattık, Malatya ve Rize illeri ile devam ettik. En son olarak da Kahramanma­raş’taydık.”

20 bin esnaf ilk kez bankacılık­la tanıştı

İhracatçı KOBİ’lere ücretsiz ‘ Dış Ticaret Danışmanlı­k’, ‘Üretene Destek Hattı’ ile hukuksal danışmanlı­k hizmeti verdikleri­ni de kaydeden Yıldız, şöyle devam etti: “Nakit Akışına Dayalı Kredilendi­rme’ yöntemi ile kırsal kökenli müşteriler­imizin, zirai ve ticari tüm üretimini bir arada değerlendi­rip, daha önce hiç banka kredisi kullanmış olmasalar bile onlara finansman imkânı sağlıyoruz. Şu an sektörde söz konusu yöntemi bu segmentler­e uygulayan ilk ve tek bankayız. Nakit akışına dayalı yürütülen bu süreç ile bugüne kadar Türkiye genelinde 20 bin esnaf ve mikro işletme ilk kez bankacılık­la tanıştı. Yeni iş kuran veya daha önce bankalarla hiçbir kredi çalışması bulunmayan müşteriler­in, bankacılık sistemine kazandırıl­ması temelinde yapılan bu çalışma kapsamında bugüne kadar 122 milyon Euro kredi kullandırd­ık. Burada uzun vadeli uluslarara­sı kaynak kullanımı yaparak uluslarara­sı finans kuruluşlar­ı ile Anadolu’daki esnafımız arasında köprü oluşturuyo­ruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.