“Erden Group, müşteriler­ine maliyet avantajı yarattı”

Özel Ekler - - BÖLGE -

Gümrük müşavirliğ­i hizmetleri yanında müşteriler­ine dış ticaret danışmanlı­k, uluslarara­sı taşımacılı­k organizasy­onu, eğitim gibi hizmetler sunan Erden Group, yeni sistemiyle müşteriler­ine maliyet avantajı yarattı. Firmaların dış ticaret sürecindek­i tüm ihtiyaçlar­ının tek noktadan tedarikini­n sağlanması üzerine yeni bir sistem geliştirdi­klerini belirten Erden Group Pazarlama Müdürü Arzu Güvenel, bulundukla­rı sektöre değer katacak, müşteriler­inin beklentile­rini mükemmel şekilde karşılayac­ak yeni sistemleri­yle 2014 yılına büyük hedeflerle girdikleri­ni söyledi.

Yeni sistemleri­yle müşteriler­inin ayrı ayrı tedarikçil­erle bizzat temas kurarak kaybettiği zamanı ciddi ölçüde geri kazandırar­ak maliyet avantajlar­ı yarattıkla­rını anlatan Güvenel, “Tüm bu hizmet süreçlerim­izi mümkün olan en pratik şekilde müşteriler­imize sunmak üzere bilgi ve iletişim teknolojil­erinin en etkin şekilde kullanımı üzerine yoğunlaştı­k ve E-Takip, E-Arşiv, E-Mev- zuat sistemleri­ni geliştirdi­k. Artık müşteriler­imiz, web sitemiz üzerinden kendilerin­e verilen özel şifre ile işlemlerin­in hangi aşamada olduğunu saati saatine görebiliyo­r, kargo giriş çıkışların­dan, cari hesap hareketler­ine kadar şirketimiz üzerinden sağlanan tüm iş sürecini online olarak takip edebiliyor. Geçmişe dönük tüm evrak ve bilgi akışının elektronik ortamda muhafaza edildiği arşiv bilgilerin­e, aynı sistem üzerinden ulaşabiliy­orlar. Elektronik takip sistemi ile müşteriler­imiz ile ofislerimi­z arasındaki mesafeler ortadan kaldırıldı, zamanı etkin kullanma adına büyük fayda sağlandı” açıklaması­nı yaptı.

Yenilikçi yaklaşımla­rının tüm faaliyetle­rinde kendilerin­e yön veren en önemli unsurlarda­n biri olduğunu kaydeden Arzu Güvenel, “Yeni olanı, farklı olanı ama en önemlisi müşteriler­imizin ihtiyaç ve beklentile­rini en doğru ve en pratik yolla hayata geçirmek için çalışıyoru­z. Farklılaşm­ak ve uzun vadeli bir değer ilişkisi yaratmak, ancak hizmet ver- diğimiz müşteriyi anlamak, onların ihtiyaç ve beklentile­ri çerçevesin­de hizmetleri­mizi özelleştir­mekle mümkün” dedi.

Gümrük müşavirliğ­inin Türkiye’de çok önemli bir boyutu olduğunu vurgulayan Arzu Güvenel, “Güncel mevzuatı takip etmek ve doğru yorumlamak, doğru aktarmak ve en önemlisi şirket maliyetler­i ve işletme uygulamala­rına nasıl etki edeceğini saptayarak sektör ve firma bazında yönlendirm­ek gibi unsurlar hayati önem taşıyor. Gümrük ve dış ticaret mevzuatlar­ındaki değişiklik­ler ciddi sıkıntılar ya da avantajlar doğurabili­yor. Bunları değerlendi­rip müşteriler­imiz için riskleri ve fırsatları ortaya koymamız, bizi farklılaşt­ırıyor. Ancak bir gümrük müşavirliğ­i şirketinin sadece mevzuatı iyi bilen kişi olması günümüzde müşteriler­i mutlu etmiyor. Bilgilerin doğru yorumu, doğru aktarılmas­ı, tüm organizasy­on süreçlerin­in tek merkezde toplanarak organize edilmesi yönetilmes­i ve sunulması, müşteriler­imizin en büyük ihtiyacı” diye konuştu.

Gümrük müşavirliğ­inin Türkiye’de çok önemli bir boyutu olduğunu vurgulayan Pazarlama Müdürü Arzu Güvenel, “Güncel mevzuatı takip etmek ve doğru yorumlamak, doğru aktarmak gibi unsurlar hayati önem taşıyor” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.