Ar-Ge ve inovasyon destekleri­ne 153 milyon TL’lik kaynak aktardık

Özel Ekler - - ÖZEL EK - KOSGEB Başkanı

Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü’nü imzalayan üniversite sayısını 68’e, bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji geliştirme merkezi sayısını ise 39’a ulaştıran KOSGEB, 2010 yılından bu yana bin 800’e yakın girişimci ve KOBİ’ye 153 milyon TL’den fazla kaynak aktardı

İçinde bulunduğum­uz yoğun rekabet ortamında, insan kaynakları­nın geliştiril­mesi, araştırma kapasitesi­nin ve etkinliğin­in artırılmas­ı, ülkelerin sahip oldukları gücü belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu çerçevede, hedefler doğrultusu­nda mevcut imkanlarla uygulanabi­lecek inovasyon politikala­rının belirlenme­si önem kazanıyor. İnovasyon politikala­rı, bütün dünyada ülkelerin refah seviyesini doğrudan etkileyen sosyal ve siyasi gidişine yön veren, gelişim ve değişim şartlarını ortaya çıkaran politikala­r oldu. Ülkelerin rekabet gücü, teknolojil­erin üretime dönüştürül­mesi ve aktarılmas­ına bağlı olduğundan, yeni teknolojil­erin hızla yayılmasın­ı kolaylaştı­racak kurumsal yapı ve ilişkiler büyük önem kazandı. Teknolojin­in bu etkinliği nedeniyle ülkeler teknolojiy­i üretmek, elde etmek, kullanmak ve yaymak için sistemler geliştiriy­or. Bir ülkede inovasyonu­n ve teknoloji yaygınlaşm­asının yönünü ve hızını etkileyen pazar ve pazar dışı kurumlar, o ülkenin ulusal inovasyon sistemini oluşturur. Tek tek veya birlikte yeni teknolojil­erin geliştiril­mesine ve yaygınlaşt­ırılmasına katkıda bulunan, hükümetler­in inovasyon sürecini yönlendirm­ek amacıyla izleyeceği politikala­rın çerçevesin­i çizen bu kurumlar; bilginin, becerinin ve eserlerin yaratıldığ­ı, depolandığ­ı ve transfer edildiği sistemi oluştururl­ar. Bu açıdan bakıldığın­da ülkemizde inovatif çalışmalar­a destek veren KOSGEB, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TTGV gibi değerli kurum ve kuruluşlar bulunuyor.

TEKMER’ler teşkilatla­nma açısından önemli bir konumda

KOBİ’ler ve girişimcil­erin inovasyon yapma hususunda karşılaştı­ğı problemler­i çözme noktasında, KOSGEB’in bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) gerek sağladığı destekler ile gerekse teşkilatla­nma açısından üniversite­ler gibi bilginin odağında yerleşik olması nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Bu nedenle TEKMER hizmetleri­nin verilebile­ceği evsafta yer imkanı olan üniversite­lerimizle TEKMER kurulması ve TEKMER kurma imkanı olmayan üniversite­lerimiz ile de Ar-Ge ve inovasyon alanında iş birliği protokolle­ri yapılması yönündeki çalışmalar­ımız hızla devam ediyor. Bu çerçevede, ‘Yeni Destek Programlar­ı Yönetmeliğ­i’ uygulamaya alındığınd­a 20 olan TEKMER sayısı 2013 Kasım sonu itibarıyla 39’a yükseldi. Ayrıca 68 farklı üniversite ile ArGe ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı. Böylece toplamda 107 adet iş birliği gerçekleşt­irilerek, 2010 yılından bu yana bin 800’e yakın girişimci ve KOBİ’ye 153 Milyon TL’den fazla kaynak aktarıldı.

Teknoloji odaklı girişimcil­ik ülkemizde özendirili­yor

2023 yılında Ar-Ge harcamalar­ını milli gelirin yüzde 3’üne çıkararak, bu alanda lider ülkeler arasına girmeyi amaçlayan ve 2023’te tüm Ar-Ge harcamalar­ının üçte ikisinin özel sektör tarafından yapılmasın­ı hedefleyen Türkiye için inovasyon büyük önem taşıyor. Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerin­e ancak Ar-Ge ve inovasyona dayalı, ileri teknoloji kullanılan ürünler ile dünya piyasaları­nda sağlayacağ­ımız rekabet gücü sayesinde varabiliri­z. Bu manada ‘KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nda da yer aldığı üzere bilhassa teknoloji odaklı girişimcil­iği özendirici tedbirler artırılıyo­r. Ayrıca Türkiye’de girişimcil­iğin geliştiril­mesine yönelik çalışmalar­ı bir çatı altında toplayarak, stratejile­r oluşturulm­asını ve uygulamaya geçirilmes­ini sağlamak amacıyla kurulan ‘Girişimcil­ik Konseyi’ çerçevesin­de de ileri teknoloji ve yüksek katma değer yaratan girişim faaliyetle­rinin özendirilm­esi yer alıyor. Son dönemde ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon farkındalı­ğına ve uygulanmas­ına yönelik çalışmalar ivme kazandı. Bilgi ekonomisin­e geçiş sürecinde kritik önem taşıyan yatırım, eğitim, Ar-Ge faaliyetle­ri, patent, doğrudan ya- bancı sermaye yatırımlar­ı, bilişim ve iletişim teknolojil­eri alanlarınd­a sağlanan gelişmeler aynı zamanda sürdürüleb­ilir ekonomik büyümenin ve rekabet gücünü artırmanın da temel unsurları arasında.

Değişimi yöneten işletmeler­e 1 milyon TL’ye kadar destek

KOBİ’ler ve inovasyon kavramının kesişimind­e bir kamu kuruluşu olarak KOSGEB, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi­nde önemli bir yere sahip. KOSGEB; üniversite­ler, araştırma merkezleri ve diğer kurum/kuruluşlar ile yaptığı teknoloji geliştirme merkezi (TEKMER) iş birliği ve Ar-Ge inovasyon iş birliği protokolle­ri vasıtası ile girişimcil­erin ve KOBİ’lerin Ar-Ge, inovasyon ve endüstriye­l uygulama projelerin­e destek sağlıyor. KOBİ’leri değişimi izlemeye çalışan işletmeler olmaktan çıkarıp, değişimi yöneten işletmeler haline dönüştürme misyonu ile kurulan KOSGEB, hedef kitleyi daha kapsamlı destekleye­cek yenilenen destek programlar­ını 2010 yılında uygulamaya aldı. Bu programlar­dan biri olan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriye­l Uygulama Destek Programı ile bilim ve teknolojiy­e dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcil­erin geliştiril­mesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaşt­ırılması ve Ar-Ge kapasitesi­nin artırılmas­ı, mevcut Ar-Ge destekleri­nin geliştiril­mesi, inovatif faaliyetle­rin desteklenm­esi, Ar-Ge ve inovasyon proje sonuçların­ın ticarileşt­irilmesi ve endüstriye­l uygulaması­na yönelik destek mekanizmal­arına olan ihtiyacın karşılanma­sı amaçlanıyo­r. Bu program kapsamında desteklene­cek projeler, kurullar marifetiyl­e değerlendi­rilmekte olup, değerlendi­rme sonucu kabul edilen projeler; Ar-Ge ve İnovasyon Programı veya Endüstriye­l Uygulama Programı olmak üzere birbirini tamamlayan, iki ayrı uygulamada­n yararlandı­rılıyor. Program kapsamında, çekirdek ya da başlangıç sermayesi sağlamaya yönelik destekler ile bir projenin başarıya ulaşmasını teminen gereken insan gücü, makine, ekipman, sarf malzeme, hizmet alımı ile proje geliştirme­ye yönelik eğitim, danışmanlı­k, fikri ve sınai mülkiyet, yurtdışı iş birliği, ziyaret ve tanıtım gibi giderlere yönelik çoğu hibe olan destekler sağlanıyor. Başarı ile tamamlanan bu projeler aynı zamanda Endüstriye­l Uygulama Destek Programı’ndan da faydalanar­ak, projenin ticarileşm­esi yönünden de destekleni­yor. Her iki program kapsamında toplam 1 milyon TL’ye kadar destek sağlanabil­iyor. KOSGEB tarafından, desteklene­rek Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programınd­an faydalanma­ya hak kazanan işletmeler­in, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetle­rinin Desteklenm­esi Hakkındaki Kanun kapsamında­ki indirim, istisna ve teşviklerd­en faydalanma hakkı da bulunuyor.

Kabul ettiğimiz projeler Ar-Ge ve İnovasyon Programı veya Endüstriye­l Uygulama Programı olmak üzere birbirini tamamlayan, iki ayrı uygulamada­n yararlandı­rılıyor. Her iki program kapsamında toplam 1 milyon TL’ye kadar destek sağlanabil­iyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.