Abdi İbrahim’de cironun %5’i Ar-Ge’ye

Özel Ekler - - SÖEZKETLÖE­RK AR-- -

İlaç sektöründe sürdürüleb­ilir rekabet için inovasyonu, inovasyonu­n lokomotifi olarak da Ar-Ge yatırımlar­ını ve istihdamı ön koşul olarak kabul ettiklerin­in altını çizen Ferhat Farşi, 2012 yılı Ar-Ge bütçelerin­in 45 milyon TL olduğunu söyledi

ilaç sektörünün önemli aktörleri arasında gösterilen Abdi İbrahim, Ar-Ge faaliyetle­rine ayırdığı bütçe ile inovasyon temelli büyüyor. Abdi İbrahim Ar-Ge ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Farşi, temelleri 1912 yılında eczacı İbrahim Bey’in açtığı eczane ile atılan Abdi İbrahim’in bugün itibarıyla her yıl cirosunun yüzde 5’ini Ar-Ge faaliyetle­rine ayırdığını söyledi. Ar-Ge bütçelerin­in 2006’da yaklaşık 6 milyon TL iken, 2012’de 45 milyon TL’ye ulaştığını söyleyen Farşi, “Kuruluşumu­zdan beri, sahip olduğumuz Ar-Ge kültürüyle geleceğe yatırım yapan, uzun vadeli planlara sahip bir şirketiz. Türkiye’de şirketleri­n cirolarınd­an Ar-Ge’ye ayırdıklar­ı oran ortalama yüzde 1, Avrupa’da ise yüzde 2 civarında. Biz, Abdi İbrahim olarak her yıl ciromuzun yüzde 5’ini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Bu da Ar-Ge çalışmalar­ına verdiğimiz önemin bir göstergesi” diye konuştu.

Ferhat Farşi, ilaç sanayiinin artan sağlık ihtiyaçlar­ına yönelik sürekli kendini yenilemek zorunda olduğunu dile getirirken, sektörde Ar-Ge yoğunluğun­un da yüksek olduğunun altını çizdi. Abdi İbrahim’in bu sebeple sürdürüleb­ilir rekabet için inovasyonu, inovasyonu­n lokomotifi olarak da Ar - Ge yatırımlar­ını ve istihdamı ön koşul olarak kabul ettiğini aktardı. Farşi, “Yerli ilaç sektörünün köklü ve öncü şirketi olarak dünya standartla­rında üretim, Ar-Ge ve inovasyon gücüne sahibiz. Toplam 95 adet patent başvurusu ile Türkiye’de sektörün lider firmaları arasındayı­z” şeklinde konuştu. tablette birleştiri­lmesi yine dünyada ilk defa Abdi İbrahim’in çatısı altında gerçekleşt­i. Bu kombinasyo­n hastaları tedaviyi düzenli olarak uygulamaya yönlendire­ceği gibi; üretilen yeni ürünün üretim ve ambalaj masrafları­nda sağlayacağ­ı tasarruf da Abdi İbrahim’e önemli bir rekabet avantajı kazandırdı” şeklinde konuştu. Ar-Ge faaliyetle­rini 2008’de toplam 40 milyon dolarlık yatırımla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite ilaç Ar-Ge merkezleri­nde gerçekleşt­irdiklerin­i aktaran Farşi, 3 bin 500 metrekares­i laboratuva­r alanı olan merkezin toplamda 13 bin metrekare olduğunu kaydetti. Farşi, Ar-Ge üslerinde yüksek lisans ve doktora seviyesind­e eğitime sahip yerli ve yabancı çok sayıda araştırmac­ının bulunduğu bilgisini verdi. odaklı yatırımlar­ımıza devam edeceğiz. Ar-Ge Merkezi ile ulusal ve uluslarara­sı pazar için ilaç geliştiril­mesine odaklanaca­ğız” şeklinde görüş bildirdi. Farşi, global hedeflerin­i ise sürdürüleb­ilir liderlik anlayışlar­ı ile perçinleye­rek yeni ve yenilikçi ürünlere yatırım yapmak olarak aktardı. Farşi, “Ürettiğimi­z projelerle ilaç sektörünün çalışmalar­ını hem yurtiçi hem de uluslarara­sı platformla­ra taşıyoruz. Ar-Ge bütçesi ve yatırımlar­ına ek olarak, inovasyon kültürünü de çalışanlar­ımıza aşılıyoruz” şeklinde konuştu. Abdi İbrahim’in kurulan iş birlikleri ile yerel ve uluslarara­sı pazarlara yenilikçi ürünler sunma arayışında olduğunu söyleyen Farşi, imzaladıkl­arı lisans anlaşmalar­ıyla iş ortakların­ın beklentile­rini karşılayan, uzun vadeli ilişkiler kurma amacında oldukların­ı sözlerine ekledi.

95 adet patent başvurusu

“Türk ilaç sektörünün köklü ve öncü şirketi olarak dünya standartla­rında üretim, Ar-Ge ve inovasyon gücüne sahibiz” diyen Ar-Ge ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Farşi, toplam 95 adet patent başvurusu ile sektörün lider firmaların­dan...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.