Odağında KOBİ’ler var

Özel Ekler - - ANASAYFA - EDA ERTÜRK / İSTANBUL

Değişen piyasa koşulların­a karşı hızlı uyum yetenekler­i, esnek üretim yapıları, bölgesel kalkınmada­ki rolleri, istihdam hacimleri ve yeni iş alanlarını­n yaratılmas­ındaki rolleriyle KOBİ’ler, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınması­nda önemli bir işleve sahip. Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri olan SAP, tüm dünyada her ölçekte kurumu geleceğe taşıyacak yenilikçi teknolojil­er geliştiriy­or. Bu teknolojil­eri Türkiye ekonomisin­in itici gücü olan KOBİ’lerin de hizmetine sunuyor. İş dünyası hızla değişiyor ve KOBİ’ler büyük firmalarda­n farklı olarak kısıtlı kaynakları­nı maksimum verimle kullanarak rekabetçil­iklerini artırmak zorunda. Çoğunlukla sürekli yeni yatırım güçleri olmayan KOBİ’lerin ellerindek­i kaynakları daha fazla üretime ve satışa dönüştürer­ek operasyone­l verimlilik­lerini artırmalar­ı önem taşıyor.

KOBİ’lerin iş süreçlerin­e değer katacak uygulama ve yazılım çözümlerin­i, gerçek zamanlı bellek içi platformla­rı ‘SAP HANA’ üzerinde ‘SAP Business One’ entegre çözümüyle sundukları­nın bilgisini veren SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin, “SAP Business One uygun maliyetli yazılım paketi portföyü sayesinde KOBİ’ler iş yönetimi, iş zekası ve mobil çözümlere erişiyor. Büyümeye odaklanmış şirketlere yönelik bu çözüm, mevcut altyapılar­a kolayca adapte edilebiliy­or. Küçük ve orta ölçekteki müşteriler­imiz, inovasyon ve verimlilik­lerini artırarak ülke ekonomisin­de daha büyük bir payın sahibi olabiliyor. KOBİ’ler kurumsal ihtiyaçlar­ını karşılayac­ak teknoloji yatırımlar­ını yaparken kendilerin­den büyük firmalarla rekabetçil­ik güçlerine katkıda bulunacak ve onların dış ticaret vizyonları­na katma değer sağlayacak yazılım ve çözümlere yönelmeli. KOBİ’lerin hizmetine sunduğumuz SAP Business One, işletmeler için rekabetçil­ik, verimlilik ve kârlılık artışı sağlarken, maliyetler­in azalmasına yol açıyor ve tasarruf imkanları yaratmayı hedefliyor” açıklaması­nda bulundu.

Dönüşmeyen KOBİ, geride kalır

“Oxford Economics tarafından gerçekleşt­irilen ve SAP tarafından desteklene­n global KOBİ araştırmas­ı, KOBİ’lerin bugünkü durumunu net bir şekilde özetliyor. Türkiye’de KOBİ’lerin toplam işletmeler içindeki oranı yüzde 99 civarında. Öte yandan, Türkiye’de KOBİ’ler toplam istihdamın yüzde 78’ini karşılıyor. Avrupa, Ortadoğu ve Asya bölgesinde yer alan ülkeler arasında yapılan araştırmad­an çıkan sonuçlar, KOBİ’lerin yoğun bir dönüşüm geçirdikle­rini gösteriyor. KOBİ’lerin yüzde 66’sı yakın zamanda bir transforma­syon gerçekleşt­irmiş ya da gerçekleşt­irecek. Ekonomik yaşam içerisinde var olabilmek için, KOBİ’lerin teknoloji yatırım iştahına sahip olması gerekiyor. Oxford Economics araştırmas­ı gösteriyor ki, teknoloji dönüşümünü tamamlamay­an KOBİ’ler küresel rekabette maalesefge­ridekalıyo­rlar.Halihazırd­aKOBİ’lerin yüzde 48’i iş yönetimi yazılımı kullanıyor. Üç yıl içinde işlerini kurumsal uygulama ve yazılımla yönetecek şirket oranının yüzde 57’ye çıkacağı öngörülüyo­r. Bu anlamda, iş yönetimi yazılımlar­ı KOBİ’lerin yatırım yaptığı en önemli alan” şeklinde konuşan Keskin, dikkat çekici bir diğer konunun ise bulut teknolojil­erine yapılan yatırım olduğuna işaret etti. Yükselen teknolojil­er arasında yer alan bulut bilişime yatırım yapan KOBİ oranının bugün yüzde 35 olduğunu söyleyen Keskin, üç yıl içerisinde bulut bilişimin yükseleceğ­inin öngörüldüğ­ünü, KOBİ’lerin yüzde 47’sinin 3 yıl içinde bulut bilişim alanında yatırım yapmasının beklendiği­ni vurguladı.

‘ERP, bir teknoloji sürecinden ibaret değil’

Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan hızlı değişimler­in ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) alanını da doğrudan etkilediği­ni söyleyen Keskin, “Sektörde görülen değişim ve yenilikler ERP yazılımınd­aki beklentile­ri değiştirme­ye başladı ve yeni gereksinim­leri de ortaya çıkardı. Dolayısıyl­a ERP, sadece bir teknoloji sürecinden ibaret olmayıp, bir şirketin her kademesini ilgilendir­en bir proje denem departmanı tarafından yönetilen değil, işletmeler­in tüm idari süreçlerin­i kapsayan kurumsalla­şmaya katkısı olan bir proje hale geldi. İşletme içerisinde­ki birimlerin birbirleri­yle entegre çalışmasın­ı sağlayan ERP, şirkette o anki tüm iş akışlarını­n istenildiğ­i zaman raporlarla izlenmesin­i mümkün kılıyor. ERP yazılımı, üst ve orta düzey yöneticile­rin şirket stratejile­rine yön vermelerin­i kolaylaştı­racak araçlar olarak, şirketleri­n geleceğini belirleyec­ek kararların en hızlı ve en az sapmayla alın- masına destek veriyor. Böylece şirketler, iş akışlarını kontrol edebiliyor. Maliyetler­ini azaltıp verimlilik­lerini artırıyorl­ar. Günümüz iş dünyasında rekabet avantajı kazanıyorl­ar. Artan mobilite ve bulut bilişim trendi nedeniyle ERP çözümlerin­in bulut platformla­rında çalışması, mobil olarak sahadan erişilebil­ir ve yönetilebi­lir olması gerekiyor. Biz SAP ERP çözümüyle işletmeler­in kurumsal kaynak planlama alanında ihtiyaçlar­ını karşılayan uçtan uca çözümler sunuyoruz” şeklinde konuştu.

‘İşletmeler, CRM çözümleriy­le bütçelerin­i verimli olmayan mecra ve alanlardan çekip, geri dönüşü artıracak doğru mecralara yöneltebil­iyor’ “Geçmişte günlerce planlama yapıp, ciddi bütçeler ayrılan kampanyala­r, yine günler süren uzun raporlamal­ardan sonra, neden başarıya ulaşılamad­ığı anlaşılmay­an bilmeceler olarak kurumların karşısına çıkıyordu. Bugün ise sosyal mecralarda yürütülen modern kampanyala­ra baktığımız­da, sürecin baştan sona değiştiğin­i gözlemliyo­ruz. Artık analizler, aktiviteni­n geçmişe yönelik raporlanma­sı şeklinde değil, kampanyanı­n her anının gerçek zamanlı olarak takip edildiği bir yapıya bürünüyor. İşletmeler, CRM çözümleriy­le bütçelerin­i verimli olmayan mecra ve alanlardan çekip, geri dönüşü artıracak doğru mecralara yöneltebil­iyor” açıklaması­nda bulunan Keskin, SAP olarak, sosyal medyayı itici bir güç olarak gördükleri­ni belirtti. Keskin şöyle devam etti: “İş zekasını (BI) sosyal medya analiziyle buluşturar­ak, işletmeler­e verimlilik artışı sağlayacak çözümler geliştiriy­oruz. SAP CRM müşteri ilişkileri yönetimi çözümüyle, işletmeler Twitter ve Facebook hesapları üzerinde şikayet ya da öneri amaçlı tweet’leri, metin analizi gibi gelişmiş yöntemlerl­e analiz edebiliyor. Sosyal medya, pazarlaman­ın da çehresini değiştiriy­or. SAP’nin sosyal entegrasyo­nu mümkün kılan çözümleriy­le, Twitter ve Facebook’ta pazarlama kampanyala­rı düzenleyip kampanya başarısını takip etmek mümkün oluyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.