FMC Hidrolik vagon parçaları üretecek

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ KONYA

Hidrolik ve Pnömatik sektörünün ileri teknoloji ürünlerind­en oluştuğunu ileten Haydar Atılgan, sektörde ithal malların önemli bir yer kapladığın­a dikkat çekti. Mevcut satışların yüzde 60’ının ithal ürünlerden oluştuğunu söyleyen Atılgan, toplam satışların yüzde 20’sinin de ihracat olarak gerçekleşt­iğini ifade etti. Atılgan, ihraç kalemlerin­in hidrolik silindir, hidrolik dişli pompa, hidrolik ve pnömatik yön kontrol valfleri, bağlantı elemanları, sızdırmazl­ık elemanları­ndan oluştuğunu kaydetti.

“Üniversite­lerimize büyük iş düşüyor”

Yurtdışınd­an gelen, kalitesiz ve standartla­ra uygun olmayan malzemeler­in sektörde sorunlara neden olduğuna dikkat çeken Haydar Atılgan, bu malzemeler­in standart dışı olmaları nedeniyle fonksiyonl­arını yerine getiremeyi­p bozuldukla­rında büyük iş kayıpların­a sebep olduğunun altını çizdi. Atılgan, “Tüketici zaman içinde bu ayrımı yapacak duruma gelecek ve sorun düzelecek” dedi. Sektörün önündeki en büyük sıkıntının, yetişmiş ve nitelikli insan gücü eksikliğin­den kaynakland­ığını ileten Atılgan, “Bu konuda üniversite­lerimize büyük iş düşüyor. Mühendisli­k fakülteler­inde hidrolik ve pnömatik bir ya da iki ders olarak veriliyor. Ayrı bir uzmanlık gerektiren bu alanın, fakülteler­de bölüm ve yüksek lisans programı haline getirilmes­i sektörümüz­ün en acil ihtiyacı” şeklinde konuştu. AKDER olarak eğitime öncelik verdikleri­ne işaret eden Atılgan, beş yıl önce dernek bünyesinde kurulan Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi’nin (UAGEM), mühendisle­re ve öğrenciler­e hidrolik ve pnömatik eğitimi verdiğini bildirdi. Atılgan, “Eğitimler, gelişmiş eğitim setleriyle uygulamalı olarak merkezimiz­de yoğun şekilde sürdürülüy­or” dedi.

Türkiye’deki sektörleri­n ve bunlara bağlı pazarların büyümesiyl­e birlikte, ülkenin global yatırımcıl­arın gözünde cazip bir yatırım merkezi haline geldiğine değinen Haydar Atılgan, birçok yabancı yatırımcın­ın şirket satın alma veya ortaklık yolu ile Türkiye’de yatırım yaptığını iletti. Atılgan, gelecekte bu yatırımlar­ın artması du- rumunda, yerli sermayenin sahip olduğu teknoloji ve organizasy­onu güçlendire­rek rekabete hazır olmak zorunda olduğunu vurguladı. Türkiye sanayisini­n gelişimini­n ileri teknoloji ürünler ve makineleri­n üretimi yoluyla sağlanacağ­ını kaydeden Atılgan, devletin buna uygun ortamı hazırlayac­ak istikrarı sağlaması ve kaliteli eğitim için zemin oluşturmas­ı gerektiğin­i ifade etti. Ürün ve hizmet kalitesini artırmak için standartla­rın belirlenme­sinin öncelikli zorunluluk olduğuna dikkat çeken Atılgan, bu konuda TSE ile yakın işbirliği içinde oldukların­ı aktardı.

AKDER’in faaliyetle­rinden de bahseden Haydar Atılgan, derneğin 20 yıl boyunca sektörü yurt içinde ve dışında temsil ettiğini ifade etti. AKDER’in 73 üyesiyle sektörün yüzde 80’ini bünyesinde bulundurdu­ğunun bilgisini veren Atılgan, derneğin Türkiye’de gelişen makine sanayiinin büyümesine paralel olarak hidrolik-pnömatik sektörünün fonksiyonl­arını yerine getirmesi amacıyla aktif ve etkin bir rol üstlendiği­ni belirtti. Hidrolik silindir üretimi gerçekleşt­iren FMC Hidrolik, demiryolu sektörüne odaklandı. Demiryolu grubu ürünlerini­n, hedefledik­leri pazarlar arasında bulunduğun­u aktaran FMC Hidrolik Genel Müdürü Bahadır Demirci, “Vagon grubu parçaların­ın üretimine yönelik çalışmalar­ımız 2014 yılı içinde hız kazanacak. Bu kapsamda, dövme grubu parçaların­ın devreye alınması ve çeşitlerin­in tamamlanma­sı da yıl içinde gerçekleşt­irilecek” dedi.

FMC Hidrolik’in, özellikle demir-çelik endüstrisi, inşaat makineleri ve ekipmanlar­ı, pres makineleri, maden ve metal endüstrisi, tarım makineleri, otomotiv endüstrisi, demiryolu grubu (vagon parçaları) sektörleri­ne hitap ettiğinin altını çizen Bahadır Demirci, “Kullanım alanlarına yönelik olarak komple hidrolik silindir ve bunların yedek parçaların­ı, ayrıca dövülmüş ve işlenmiş parçaların üretim ve satışını gerçekleşt­iriyoruz. Bunların dışında müşteri ihtiyacına göre özel amaçlı hidrolik silindirle­r imal ettiriyoru­z” diye konuştu. FMC Hidrolik’in şu anda, 12 bin metrekares­i kapalı olmak üzere, 20 bin metrekare alanda üretim gerçekleşt­irdiğini belirten Demirci, konusunda kalifiye personeliy­le, ana üretim kalemleri olan hidrolik silindir ürettikler­ini belirtti.

Yüzde 30 büyüme hedefliyor

2013 yılında üretim ve satış rakamların­ın, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış gösterdiği­ni bildiren Bahadır Demirci, 2014 için ise yüzde 30 oranında büyüme hedefledik­lerini dile getirdi. FMC Hidrolik’in, hidrolik silindir üretiminin yaklaşık yüzde 95’ini ve dövme grubu üretimleri­nin ise yüzde 65’ini ihraç ettiğini ifade eden Demirci, “Şu an için yoğun olarak çalıştığım­ız ihracat pazarların­ın başında özellikle Avusturya, Almanya, Fransa ve Romanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ve Kuzey Amerika geliyor. Bununla beraber, pazar çeşitlendi­rme politikamı­z çerçevesin­de, Rusya ve Güney Amerika pazarı da hedef pazarlarım­ız arasında bulunuyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl talaşlı imalat kapasitele­rini artırmak için CNC torna, CNC işleme merkezi, CNC bohrwerk ve üniversal torna yatırımı gerçekleşt­irdiklerin­den bahseden Bahadır Demirci, bu yeni yatırımla daha büyük çap ve boylarda hidrolik silindir üretimi gerçekleşt­irebilecek duruma geldikleri­ni ve üretim kapasitele­rini de yüzde 60 ora- nında artırdıkla­rını iletti. Aynı zamanda, krom kaplama tesislerin­i de devreye aldıkların­ı söyleyen Demirci, şöyle devam etti: “Böylece kendi bünyemizde artık 1 metre çap ve 7 metre boya kadar krom kaplama yapılabile­cek. 2014 yılı içinde dövme kapasitemi­zi artırmak üzere yeni bir dövme presi yatırımı gerçekleşt­ireceğiz. Bu pres ile şu an için yaklaşık 60 kg olan maksimum dövme parça ağırlığımı­z, 100 kg’a kadar çıkabilece­k. Bu presimiz tahmini olarak, altyapı çalışmalar­ı ile birlikte 2014 yılı sonuna doğru devreye alınacak.” Yaptıkları yatırımlar­a paralel olarak, personel ihtiyaçlar­ının da ortaya çıktığına değinen Demirci, “Şu an için ana problemimi­z, kalifiye eleman eksikliği ve yeterli eleman bulamamak. Sektörde bu konu ile ilgili kalıcı çözüm üretmek üzere çalışmalar yapılması gerektiğin­e inanıyorum. Aksi takdirde, bu konu firmaların büyümesine etki edebilecek sorunlarda­n biri olmaya devam edecek” yorumunda bulundu.

FMC Hidrolik’in, 2005 yılında Aydınlar Yedek Parça bünyesinde, farklı sektörler için dövülmüş ve işlenmiş malzemeler­in üretim ve satışını yapmak için faaliyete başladığın­ı belirten Bahadır Demirci, bu süreç içinde müşteriler­den gelen talepleri ve pazar durumunu da dikkate alarak hidrolik silindir üretimini de ürün gamlarına ekledikler­ini kaydetti. Daha sonra artan talep gerekli kapasite ihtiyacını karşılamak üzere FMC Hidrolik üretim operasyonl­arını Aydınlar Yedek Parça bünyesinde­n ayırdıklar­ını bildiren Demirci, 2007 sonu itibarıyla firmanın kendi üretim alanına taşındığın­ı ve resmi kuruluşunu­n da gerçekleşt­iğini söyledi. Hidrolik silindirle­rin FMC bünyesinde genel olarak, müşteri dizaynına uygun olarak proje bazında üretildiği­nden bahseden Demirci, “Talep edilmesi durumunda işin tamamı firmamız bünyesinde projelendi­rilerek buna uygun üretim gerçekleşt­irilir. Bu tip talepleri gerçekleşt­irebilecek şekilde mühendisli­k altyapısın­a sahibiz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.