Özyeğin Üniversite­si, fark yaratan mezunlar yetiştirme­yi hedefliyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek amacıyla kurulan Özyeğin Üniversite­si, fark yaratan mezunlar yetiştirme­yi hedefliyor. Yükselen mesleklerd­e derinlemes­ine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojil­eri kullanımın­da yetkin, uygulama becerisi olan, girişimci, çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark yaratacak bireyler yetiştirme­yi amaçladıkl­arını kaydeden Özyeğin Üniversite­si Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, topluma doğrudan değer üreten ve katma değer yaratan çalışmalar yapma hedefiyle eğitime başladıkla­rını açıkladı.

Henüz kurulma aşamasında­yken MIT ve Cambridge gibi üniversite­lerin lideri olduğu üçüncü kuşak üniversite misyonunu sahiplener­ek, ‘araştırma temelli girişimcil­ik üniversite­si’ sloganı ile eğitime başladıkla­rını aktaran Gençtürk, “Bu amaç ile akademisye­nlerimiz de, kurulduğum­uz günden bu yana, araştırmal­arı ile uluslarara­sı dergilerde yayımlanan makaleleri­ne ilaveten, ticarileşm­e potansiyel­i olan projeler üzerine de çalışmalar­ını sürdürüyor” diye konuştu. Başarılı öğrencinin, şartları ne olursa olsun kaliteli eğitime ulaşabilme­si gerektiğin­e inandıklar­ını söyleyen Esra Gençtürk, öğrenciler­ine 200 milyon TL karşılıksı­z burs sağladıkla­rını açıkladı. Kayıtlı öğrenciler­in yüzde 88’inin burslu öğrenim gördüğüne değinen Gençtürk, üniversite­de bugün beş fakülte ve üç yüksekokul çatısı altında, toplam 23 lisans programıyl­a eğitim verdikleri­ni ifade etti.

Özyeğin Üniversite­si olarak, tüm mezunların­ın derslerde ve gerçek dünyada kazandığı donanım ve deneyimler ile çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark ya- ratma arzusu ve azmi ile mezun olmasını hedefledik­lerinin altını çizen Esra Gençtürk, “Sadece ‘profesyone­ller’ değil, girişimcil­er yetiştiriy­oruz” dedi.

Özyeğin Üniversite­si’nin Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2005 yılında kurulduğun­u belirten Prof. Dr. Esra Gençtürk, “Kuruluş çalışmalar­ında iş dünyası, öğretim üyeleri, üniversite ve lise öğrenciler­inden oluşan 500’ü aşkın kişiyi kapsayan araştırmal­ar yapıldı. ‘Türkiye ve Dünyada Gelişen Sektörler ve Meslekler Araştırmas­ı da bunlardan biri. Bu araştırmal­arın so-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.