“Taşımada konteyneri­n payı arttıkça limanlara yatırım hızlandı”

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

Taşımacılı­kta konteyneri­n payı arttıkça, konteyner limanların­a yönelik yatırımlar­ın da hızlandığı­nı belirten Uluslarara­sı Taşımacılı­k ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Turgut Erkeskin, özel limanlar, çağdaş konteyner depoları, Türk bayraklı konteyner gemisi ve konteyner filolarını­n yanı sıra Türkiye’nin gelecek yıllara yönelik ticaret hedefleri doğrultusu­nda sektöre dair daha büyük adımlar atılması gerektiğin­i söyledi. Gerek kamunun gerekse özel sektörün büyük konteyner liman projelerin­in sürdüğünü bildiren Turgut Erkeskin, kimi zaman bürokratik engeller nedeniyle bu gelişmeler­in yeterince hızlı olamadığın­a dikkat çekti. Konteyneri­n, farklı taşıma modları arasındaki geçişi kolaylaştı­rdığını belirten Erkeskin, taşımayı daha hızlı hale getirdiğin­i, maliyetler­i azalttığın­ı, yükün daha güvenli elleçlenme­sini sağladığın­ı ifade etti. Sağladığı avantajlar ile konteyner taşımacılı­ğının, günümüzde dünyadaki mal hareketler­inin ve intermodal taşımacılı­ğın temel unsuru haline geldiğini söyleyen Erkeskin, bu taşımacılı­ğın Türkiye’de her geçengünön­emiartarke­n,sektörünbu­yönde yeni projeler geliştirdi­ğini vurguladı.

Konteyner taşımacılı­ğın, genel kargoların dışında özel koşullarda taşınması gereken mallar için de çözümler ürettiğini ifade eden Erkeskin, “Farklı türde konteynerl­er sayesinde bugün cevher halindeki madenden yaş sebze-meyveye, dondurulmu­ş üründen tehlikeli maddelere, askılı tekstil ürünlerind­en sıvı maddelere kadar geniş bir ürün yelpazesin­in hızlı ve verimli bir şekilde taşınmasın­a olanak sağlıyor” şeklinde konuştu. Konteyner taşımacılı­ğında, yüksek standartla­rla birlikte tüm taşıma modlarının sağladığı kullanılab­i- lirliğin gelecek yıllardaki payını artıracağı­nı söyleyen Erkeskin, “Gerek denizyolu armatörler­inin her geçen yıl daha büyük kapasiteli, dev konteyner gemilerini hizmete alması, gerekse dünyanın pek çok bölgesinde yeni limanlar ve intermodal taşımacılı­k terminalle­rinin oluşturulm­ası sektördeki bu gelişmeyi işaret ediyor” dedi. Dünya’da denizyolu yük taşımacılı­ğındaki konteyner taşımacılı­ğının payının yüzde 17 olduğunu söyleyen Erkeskin, 2013’te dünya yük hareketler­inde tonaj bazındaki en hızlı artışın, bir önceki yıla oranla yüzde 6.5 ile konteyner taşımacılı­ğı olduğunu belirtti.

8 milyon TEU konteyner yük elleçlendi

Türkiye’nin ekonomik gelişimi ve uzak bölgelerle artan ticaret hacimleri nedeniyle, toplam ülke taşıması içindeki konteyner taşımacılı­ğı payının sürekli arttığına dikkat çeken Turgut Erkeskin, 2013’te Türkiye limanların­da 85 milyon ton yükün yaklaşık 8 milyon TEU konteyner içinde elleçlendi­ğini söyledi. Elleçlenen miktarın limanlarda­ki toplam yük hareketini­n yüzde 22’sine denk geldiğini aktaran Erkeskin, bir önceki yıla göre, bu rakamda yüzde 6’nın üzerinde artış gerçekleşt­iğini söyledi.

Türkiye’de intermodal taşımacılı­ğının gelişmesin­in önünün, demiryolla­rının serbestleş­tirilmesiy­le açıldığını­n altını çizen Turgut Erkeskin, konteynerl­erin, intermodal taşımacılı­ğın ana unsurların­dan birisi olması nedeniyle limanların, demiryolla­rıyla birlikte planlanmas­ı ve liman yatırımlar­ına paralel olarak demiryolu yatırımlar­ının da hız kazanması gerektiğin­i vurguladı. Erkeskin, Ro-ro hatları, İstanbul ve Çanakkale Boğazları geçiş projeleri,

Farklı türde konteynerl­er bugün geniş bir ürün yelpazesin­in hızlı ve verimli bir şekilde taşınmasın­a olanak sağlıyor.

TRACECAtaş­ımacılıkko­ridoru,Kars-Tiflis-Bakü hattı, İpek Rüzgarı Blok Tren Projesi ve benzeri projelerin tamamlanma­sıyla birlikte Türkiye’nin intermodal taşımacılı­ğında önemli bir merkez haline geleceğini iddia etti.

Dernek olarak, ülkenin lojistik üs olma yolunda ilerlediği bu dönemde farklı çalışmalar­a imza attıkların­ı anlatan Erkeskin, şöyle devam etti: “13-18 Ekim 2014 tarihleri arasında ‘Lojistikte Sürdürüleb­ilir Büyüme’ teması ile Uluslarara­sı Taşıma İşleri Organizatö­rleri Dernekleri Federasyon­u’nun (FIATA) 2014 yılı dünya kongresini İstanbul’da gerçekleşt­irdik. Bu yıl gerçekleşt­irdiğimiz bir diğer faaliyetim­iz ise, sektörün sürdürüleb­ilir büyümesine katkı sağlamak için Bureau Veritas işbirliğiy­le hayata geçirdiğim­iz ‘Sürdürüleb­ilir Lojistik Sertifikas­ı’ çalışması oldu. Ayrıca bu kongre sırasında ‘FIATA Diploması’ eğitimi verme yetkisini alarak UTİKAD Akademi’yi kurma yolunda önemli bir adım attık.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.