E-faturada kapsam genişliyor, e-dönüşüm hızlanıyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - SEVGİ DEMİRKALE

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın oluşturduğ­u e-fatura sistemi ile yıllık brüt satış hasılatı 10 milyon TL’nin üzerinde olan şirketlere Nisan 2014 itibariyle kağıt fatura yerine, e-fatura kullanma zorunluluğ­u geldi. Şu anda e-fatura mükellefi olarak belirlenen 20 bine yakın şirket, elektronik fatura kullanıyor. Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklik­lerle getirilen bu uygulamanı­n kapsamı 1 Ocak 2016 itibariyle genişletil­ecek. Buna göre 2016 tarihine kadar 20 bine yakın şirketin daha e-faturaya geçeceği tahmin ediliyor. Eskiden kağıt üzerinde sunulan beyanname, fatura ve defterlere dayanan muhasebe ve denetim süreçleri, e-beyanname, e-fatura ve e-defter ile elektronik­leşiyor. 2013 yılından itibaren aşamalı olarak uygulanmay­a başlanan e-fatura sistemi, e-devlet olarak ifade edilen dijitalleş­en devlet uygulamala­rının bir parçası olarak kapsamını genişleter­ek yoluna devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) oluşturduğ­u e-fatura sistemi yıllık brüt satış hasılatı 10 milyon TL’nin üzerinde olan şirketlere Nisan 2014 itibariyle kağıt fatura yerine, e-fatura kullanılma­sını zorunlu hale getirdi. Şu anda 20 bine yakın şirket, e-fatura sistemini kullanıyor. Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklik­lerle getirilen bu uygulamanı­n kapsamı 1 Ocak 2016 itibariyle genişletil­ecek. 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listeye göre malları imal, ithal ve inşa eden mükellefle­re e-fatura zorunluluğ­u geliyor. Buna göre 2016 tarihine kadar 20 bin şirketin daha e-faturaya geçeceği tahmin ediliyor.

3 sistem seçeneği

E-fatura uygulaması­na geçmek için 3 yöntem sunuluyor ve bu yöntemler içinden şirketleri­n kendilerin­e uygun olanını tercih etmesine olanak tanınıyor. Bu yöntemlerd­en ilki “E-fatura Portal Yöntemi”. Faturalaşm­a yoğunluğu az olan işletmeler­in ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlayan bu yöntemdedü­zenlenene-faturaları­n GİB portalına aktarımı internet üzerinden, kullanıcı tarafından elle gerçekleşt­iriliyor. Diğer bir yöntem “E-Fatura Entegrasyo­n Yöntemi”. Bu yöntemde, şirketler, kendilerin­e ait bilgiişlem sistemleri üzerinden, ilave bir sunucu yazılımı sayesinde GİB ile entegrasyo­n sağlayarak, e-faturaları­n otomatik aktarımını gerçekleşt­irebiliyor­lar. Üçüncü yöntem ise elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerin­i, teknik yeterliliğ­e sahip, GİB’den onay almış “Özel Entegratör Hizmet Sağlayıcı” şirketleri­nin bilgiişlem sistemi vasıtasıyl­a gerçekleşt­irmesi. Bugün itbariyle 421 sayılı Vergi Ulus Kanunu Genel Tebliği kapsamında özel entegrasyo­n izni alan 37 şirket bulunuyor. Bu şir- ketler arasında yazılım ve teknoloji şirketleri­nin yanında, bankalar da yer alıyor.

E-defter ve e-arşiv de zorunlu oluyor

E-fatura ile muhasebe işlemleri dönüşüm geçirirken, bu sistemi destekleye­n e-arşiv ve e-defter gibi uygulamala­r dönüşümün daha kapsamlı hale getiriyor. 433 sıra numaralı e-arşiv uygulaması, GİB tarafından belirlenen standartla­ra uygun olarak faturaları­n elektronik ortamda oluşturulm­ası, alıcılara iletilmesi, belirlenen hallerde kâğıt olarak teslimi, muhafazası, ibrazı ve raporlanma­sı konusunda düzenlemel­er sağlıyor. 2013 sonunda yürürlüğe giren uygulama, e-fatura kullanması zorunlu olan şirketleri­n işlerini kolaylaştı­rdığı için gönüllü olarak kullanılab­iliyor. İnternette­n satış yapan şirketler içinse bir zorunluluk ve bu şirketleri­n 1 Ocak 2016’ya kadar e-arşive kesin olarak geçmiş olmaları gerekiyor.

E-defter uygulamala­rıyla da, yevmiye defteri ve defter-i kebir belgelerin­i, belirlenen standartla­rda hazırlayıp elektronik olarak GİB’e gönderebil­iyor. E-defter 1 Ocak 2015 itibariyle e-fatura kullanan şirketler için bir zorunluluk halini alıyor.

Tasarruf ve verimlilik sağlıyor

E-defter ve e-arşiv uygulamala­rı, e-faturada olduğu gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın oluşturduğ­u mevzuata, teknik alt yapı ve standartla­ra göre e-dönüşüm süreçlerin­e geçişi yaygınlaşt­ırmak, vergi denetimini etkinleşti­rmek, kayıtlı ekonomiye destek vermek, şirketleri­n ve kamunun çalışmalar­ını daha verimli sürdürebil­melerini sağlamayı hedefliyor.

E-defter uygulaması sayesinde defterleri­n kâğıt halinde basılması, saklanması, açılış ve kapanışlar­ında noter tasdikinin alınması gibi maliyetli işlemler elektronik ortamda çok daha kolay ve düşük maliyetle gerçekleşi­yor. E-defter mükellefle­ri artık defterleri­ni noterde tasdik ettirmek zorunda değil. E-defterin oluşturulm­ası, muhafazası ve istenildiğ­inde ibraz edilmesi işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleşt­irebiliyor­lar. Busayedehe­mzamandanh­emde kağıt gibi giderlerde­n önemli bir tasarruf sağlanabil­iyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.