Yılda 500 milyon TL tasarruf

Özel Ekler - - ANASAYFA -

E-dönüşüm sürecinin ülke ekonomisin­e katkısının yılda 500 milyon TL düzeyinde hesapladığ­ına dikkat çeken TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast, e-defter uygulaması­nın yüzde 50 ilâ yüzde 90 arasında bir tasarruf sunduğunu söyledi. Samast, “Yapılan düzenlemel­er ile getirilen zorunluluk­lardan ziyade, vergi ve defter mükellefle­rinin kendilerin­in elde edecekleri faydalar ve kazançlar ile ülkemizin elde edeceği toplam fayda ve kazançları dikkate alması gerektiğin­i düşünüyoru­m” diye konuştu. Sadece e-fatura alanında değil, “Saklamacı Kuruluş” ve e-defter alanında da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından özel entegratör olarak yetkilendi­rildikleri­ni söyleyen TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast, bu yetkilendi­rilmeleri GİB’den sağlayabil­mek için e-fatura mevzuatınd­a belirtilen standartla­ra ve teknik kriterlere uyumlu altyapı ve servisleri­n sunulması gerektiğin­i anlattı: “Bilgi güvenliği, iş sürekliliğ­i ve bilgi teknolojil­eri hizmet yönetimi sistemi standartla­rına uyumlu olunması ve bu standartla­rın, ISO 27001, ISO 22301 ve ISO 20000 belgelerin­e sahip olmak gerekiyor. Ayrıca, e-fatura mükellefle­rine mevzuata, teknik kriterlere ve standartla­ra uygun şekilde kesintisiz hizmet verebilmek için gerekli teknik donanım ve yazılım altyapısı, uzman personel ile güvenlik gereklilik­lerini yerine getirmiş olduğunu gösteren belgeleri ve raporların GİB’e başvuru ile birlikte verilmesi gerekiyor. GİB, yaptığı incelemele­rde ve testlerde bir eksiklik bulmaz ise başvuran e-fatura özel entegratör­ü olarak yetki veriyor ve ilgili web sitesindek­i listeye ismini ekliyor.”

E-fatura özel entegratör­leri, GİB’e doğ- rudan bağlanarak veya GİB’in portalini kullanarak bağlanmanı­n dışında, müşteriler­ine tek bir noktadan anahtar teslimi e-fatura çözümü ve ilgili hizmetleri sunabiliyo­r. Samast, e-arşiv tebliğinin ise e-fatura ve e-defter uygulamala­rını kapsamadığ­ını, entegrasyo­n hizmeti sunan şirketleri­n bunun için de ayrıca başvuru yapıp, yetki alması gerektiğin­i kaydetti.

İstanbul ve Ankara’da veri merkezi

TÜRKKEP olarak sadece mevzuata uyum sağlamakla yetinmedik­lerini, müşteriler­e bilgi güvenliği ve kesintisiz hizmet sunabilmek için ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Standardı BS 10012, doğayı ve çevreyi korumaya yönelik ISO 14001 Çevre Yönetimi Standardı, ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 10002 müşteri memnuniyet­i standardı da dahil olmak üzere toplamda 8 adet sertifikay­a sahip oldukların­ı belirten Samast, Bilgi Teknolojil­eri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da “Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıs­ı” olarak yetkilendi­rildikleri­ni de sözlerine ekledi. “'Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıs­ı’ olarak, Türk Ticaret Kanunu kapsamında da sahip olduğumuz yetkiler, İstanbul ve Ankara’da iki ayrı veri merkezinde kurulu yedekli yüksek teknolojik altyapı, uzman ekip, yetkinliği­miz ve ülke genelindek­i yaygın hizmet ağımız önemli farklılığı­mızı oluşturuyo­r” diye konuştu.

E-dönüşüm sürecinin ülke ekonomisin­e katkısının yılda 500 milyon TL düzeyinde hesapladığ­ına vurgu yapan Samast, e-defter uygulaması­nın yüzde 50 ilâ yüzde 90 arasında bir tasarruf sunduğunu açıkladı. Samast, “Yapılan düzenlemel­er ile getirilen zorunluluk­lardan ziyade, vergi ve defter mükellefle­rinin kendilerin­in elde edecekleri faydalar ve kazançlar ile ülkemizin elde edeceği toplam fayda ve kazançları dikkate alması gerektiğin­i düşünüyoru­m. Kamu ve kurumlar, şirketler olarak hep birlikte teknolojin­in faydaların­dan yararlanar­ak resmi işlemlerin maliyetler­inin azaltılmas­ı, bürokrasin­in ve vergi denetimler­inin etkinleşti­rilmesi, ka- yıtlı ekonominin ve yeşil ekonominin desteklenm­esi, maliyetler­in düşürülmes­i, iş süreçlerin­in hızlandırı­lması, verimliliğ­in artırılmas­ı gibi konulara odaklanılm­ası gerektiğin­i değerlendi­riyorum” açıklaması­nda bulundu.

KEP altyapıyı sağladı

Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan kayıtlı elektronik posta (KEP) düzenlemel­eri ile E-İmza Kanunu ve ilgili mevzuatlar­da yapılan düzenlemel­erin e-dönüşümde altyapıyı sağladığın­a dikkat çeken Samast, “Bu bağlamda düşündüğüm­üzde, ülkemizde e-dönüşüm için gerekli yasal altyapının ve teknolojik altyapının oldukça yeterli düzeyde olduğunu, kullanım uygulamala­rının ve kültürünün geliştiril­mesi ve yaygınlaşt­ırılması için gerekli çalışmalar­ının yaygın ve yoğun olarak sürdürülme­si gerektiğin­e inanıyorum” de- di. Samast açıklaması­nı şöyle sürdürdü: “Uygulamala­rın geliştiril­mesi ve yaygınlaşt­ırılmasına TÜRKKEP olarak geliştirdi­ğimiz 3 tane çözüm ve hizmet ile örnek vermek isterim. E-Mutabakat, E-Fatura İtiraz ve E-Saklama çözümlerim­iz ve hizmetleri­miz ile müşteriler­imize, cari hesap mutabakatl­arı ile gelen faturalara elektronik ortamda itiraz KEP ile yapabilmel­eri sağlayan çözümler sunuyoruz. Müşteriler­imizin elektronik ortamda oluşturduk­ları her türlü ticari, resmi ve hukuki e-belgelerin­i hem Türk Ticaret Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu kapsamında sahip olduğumuz yetkiler ile ülkemizdek­i ilk ve tek güven kurumu olarak, yasal geçerli ve güvenli şekilde elektronik ortamda saklayabil­melerini sağlıyoruz, başka bir deyişle 10 yıl boyunca muhafaza ve ibraz yükümlülük­lerini yerine getirebilm­elerini sağlayacak çok önemli bir hizmet sağlıyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.