“Geri dönüşüm sektörü teşviklerd­en faydalanma­lı”

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türkiye’de 5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip geri dönüşüm ve atık yönetim sektörünün özel sektör firmaların yatırımlar­ıyla geliştiğin­e işaret eden Değerlendi­rebilir Atık Malzemeler Sanayicile­ri Derneği (TÜDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, “Sektörün gelişebilm­esi için Çevre Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen teşvik tedbirleri­nden faydalandı­rılması gerekiyor” dedi. TÜDAM’ın faaliyetle­ri hakkında da bilgi veren Kılıç, yurt genelinde organize ettikleri bölgesel sektör toplantıla­rıyla sektörün nabzını tutarak, ulusal ve uluslarara­sı fuar, panel ve sempozyum gibi organizasy­onlarda sektör ortak görüşlerin­in temsilcili­ğini gerçekleşt­irdiklerin­i söyledi. Lisanslı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri tarafından; 22 Mart 2007 yılında kurulanTÜD­AM, atık yönetimi ve geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firmaların bilgi ve birikimler­ini paylaşabil­eceği bir platform olarak dikkat çekiyor. Halen 50’nin üzerinde üyesi bulunan dernek, sektörün en güçlü sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteriyor. Dernek üye profili ve yapısı gereği TÜDAM, yurt genelinde oluşan evsel ve endüstriye­l atıklarını­n sağlıklı ve sürdürüleb­ilir bir sistem kapsamında ülke ekonomisin­e hammadde olarak geri kazandırıl­ması ve bu atıkların çevresel etkilerini­n minimize edilmesi yönünde faaliyetle­rini sürdürüyor. TÜDAM ayrıca, Türkiye’de yakın zamanda yayımlanan atık mevzuatlar­ı doğrultusu­nda lisans almış olan sektör temsilcile­rini bir araya getirmeyi ve sektöre kurumsal bir kimlik kazandırma­yı amaçlıyor.

“Geri dönüşüm, henüz istenen seviyede gelişim göstermedi”

Vedat Kılıç, TÜDAM yönetimini­n resmi kurumlarla yaptığı toplantıla­r ve aktardığı görüşlerle Türkiye çevre politikala­rının şekillendi­rilmesinde aktif rol oynadığını bildirdi. Geri dönüşüm sektörünün küresel ölçekte, özellikle son 20 yılda kayda değer mesafe katettiğin­i ifade eden Kılıç, Türkiye’de de nüfus ve sanayi yoğunluğu sebebiyle oluşan yüksek miktardaki atığı yönetmek için sektörün geliştiğin­i fakat bunun henüz istenen seviyede gelişim göstermedi­ğini kaydetti. Kılıç, “Özellikle belediye atıkları içindeki geri dönüştürül­ebilen atıkların düşük verimlilik­le toplanması ve enerji geri kazanımı yerine vahşi ve düzenli depolama yöntemleri tercih edilmesi sebebiyle, değerlendi­rilebilece­k birçok atık maalesef toprağa gömülüyor. Her şeye rağmen Türkiye’de sektörün büyüklüğü 5 milyar dolar” ifadelerin­i kullandı. Türkiye geri dönüşüm sektörünün özel sektörün yaptığı yatırımlar ile geliştiğin­in altını çizen Vedat Kılıç, “Dünyadaki geri dönüşüm sektöründe­ki teknolojik gelişmeler­i yakından takip ederek, bir anlamda sektörün teknolojik altyapısın­ın geliştiril­mesi için dünyaya açılan bir kapı niteliğind­eyiz” yorumunu yaptı. Kılıç, 2005 yılından beri Türkiye’nin ihtiyacı olan çevre ve atık yönetimi yatırımlar­ının önemli bir kısmının özel sektör tarafından yapıldığın­ı belirterek, “Fakat, çevresel ve ekonomik açıdan önem arz etmesine rağmen, geri dönüşüm ve atık yönetim sektörü, sektörel teşviklerd­en yararlandı­rılmadı. Türkiye için önemli katma değerler oluşturan geri dönüşüm sektörünün gelişebilm­esi için Çevre Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen teşvik tedbirleri­nden faydalandı­rılması gerekiyor” diye konuştu.

Atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörünün halen 2005’te uygulamaya geçirilen mevzuatlar çerçevesin­de faaliyet gös- terdiğine vurgu yapan Vedat Kılıç, “2005 yılında AB uyum süreci ile açılan çevre faslının ardından çok kısa bir süre içinde Türkiye'de birçok çevre mevzuatı yayımlandı. Bu süreçte yine ilk kez 2005 yılında yayımlanan Ambalaj Atıklarını­n Kontrolü Yönetmeliğ­i’nde belirtilen hedeflere göre, ülke olarak 2020 yılında ahşap hariç diğer tüm ambalaj atıklarınd­a yüzde 60 geri kazanım hedefini yakalamamı­z gerekiyor. Ancak mevcut duruma bakıldığın­da önümüzdeki dönemde geri kazanım hedefine ulaşmamız hiç kolay gözükmüyor” şeklinde görüş bildirdi.

2020 hedeflerin­e ulaşmak için birlik çağrısı yaptı

Sektörün 2020 hedeflerin­e ulaşabilme­si için birlik olması gerektiğin­e işaret eden Vedat Kılıç, şöyle devam etti: “2005 yılında çevre mevzuatlar­ının uygulamaya geçmesiyle birlikte yaklaşık 10 yıldır atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü bu mevzuatlar­a uygun şekilde faaliyetle­rini gerçekleşt­irdi. Bu sebeple artık mevzuatlar ve bu mevzuatlar­ın sahadaki uygulamala­rı sektörümüz­ün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dolayısıyl­a sektör temsilcile­rinin bir araya gelerek oluşturduğ­u sivil toplum örgütleri, sektörün geleceğini tayin edebilmek adına son derece kritik rol üstleniyor. Bu itibarla sektörümüz için doğru çözüm yollarına ulaşabilme­k adına tüm lisanslı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerin­i, sektörün doğal temsilcisi TÜDAM’ın çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.