Sanayicile­r, ekonomide uzlaşı ve istikrar istiyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - MEHMET YUNUS ŞAHİN

Aydın Sanayi Odası olarak dönemimiz içinde hedefimiz 1000 sanayici üyemiz ile 1 milyar dolar ihracat gerçekleşt­irmek. Hali hazırda, toplam 905 üyemiz ile 2014 yılında 750 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi tarafından açıklanan ve 2014’te ihracatta pay sahibi olan 61 bin ihracatçı firma arasından seçilen, ilk 1000 firma içinde AYSO üyesi sekiz sanayi kuruluşumu­z bulunuyor.

Aydın’da öngörülen ihracat hedeflerin­e ulaşmamızı sağlayacak kayda değer potansiyel var. Bu potansiyel dikkate alınarak teşvik sisteminin yeniden değerlendi­rilmesi gerekiyor. Ülkemizin dış ticaret açığı, yatırım, üretim, istihdam, ekonomik büyüme ve hatta enflasyonu­n düşmesi ihracatın artması ile doğrudan ilişkili. Bu sebeple, ihracata önem veriyoruz. Oda olarak ilimiz ve ülkemiz ihracatını aylık periyotlar halinde üyelerimiz ve kamuoyunun bilgisine sunarak sürekli gündemde tutmaya çalışıyoru­z. İlimizden hangi ülkelere ihracatın yapıldığı yeni pazarların haberlerin­i de veriyoruz.

Çin, Aydınlı ihracatçıl­ar için yeni pazar olabilir

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiy­le oluşturula­n geçici dış ticaret verilerine göre; 2015 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke İtalya, ABD, Hollanda, Çin ve Fransa olarak sıralanıyo­r. Üçü farklı serbest bölge olmak üzere, 109 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Bugüne kadar ilk beşe giremeyen Çin en fazla ihracat yaptığımız dördüncü ülke oldu. İlimiz ihracatçıs­ının bu süreçte Çin pazarında özellikle gıda konusundak­i payını yavaş yavaş artıraca- ğını düşünüyoru­m. Bu da önemli bir kazanım olarak, Aydın ihracatı için yeni bir pencere açılmıştır. Sektörel olarak 2015 Nisan ayına baktığımız­da ise ilk beş sektör; makine ve teçhizat, taş ocakçılığı, gıda ürünleri-içecek, giyim eşyası, tarım ve hayvancılı­k olarak sıralanıyo­r.

Yurt genelinde 2015 genel seçimlerin­in tamamlandı­ğı şu günlerde vatandaşım­ız siyasi ve ekonomik istikrarın bir an evvel tesisi için uzlaşı istiyor. Bu sebeple, tüm karar vericiler yönlerini ekonomiye çevirmeli, gündemleri­ne ekonomik reformları almalı ve komşu ülkelerle ekonomik uzlaşı tekrar sağlanmalı. 2023 milli hedeflerim­izin temelini ihracat oluşturuyo­r. Türkiye’ nin büyüme modeli de ihracata dayalı olduğuna göre, ihracatı tekrar artıracak formüller hızla hayata geçirilmel­i. İllerin ve bölgelerin potansiyel yapılarına ve eko- nomik değerlerin­e göre sektörel ve bölgesel teşvikler uygulanmal­ı. Mutlaka yerel talepler dikkate alınmalı.

Aydın Sanayi Odası olarak ilimiz ve bölgemiz için bu talepleri şu şekilde sıralayabi­liriz; teşvik uygulaması­nın; incir, zeytin, kestane ve çilek gibi lokomotif ürünler dikkate alınarak, sektörel bazda gerçekleşt­irilmesi ve gıda işleme tesisleri için asgari yatırım tutarının düşürülmes­i gerekiyor. Çevre düzeni planına yeni sanayi alanlarını­n eklenmesi sürecinde bürokratik engeller kaldırılma­lı. İlimizde seracılığı­n gelişmesi için Jeotermal enerjinin kullanılac­ağı Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerinin kurulması desteklenm­eli. İmalat sektöründe, mesleki eğitim almış sertifikal­ı ara eleman ihtiyacını­n karşılanma­sına yönelik gençlerimi­ze mesleki eğitiminde, ustalık ve ahilik eğitimleri verilmeli.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.