Taklitçi ve şekilci yaklaşımın genel kaliteyi düşürdüğü savunuluyo­r

Özel Ekler - - ANASAYFA - MELDA GİRİT

Türkiye Uluslarara­sı Koçluk Federasyon­u (ICF Türkiye) ise koçluğu, müşteriler­in kişisel ve profesyone­l potansiyel­lerini maksimize etmek amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmak şeklinde tanımlıyor. Koçluk tanımları incelendiğ­inde, genellikle performans geliştirme odaklı tanımlar yapıldığı görülüyor. Kişilerin profesyone­l liderlik ve yöneticili­k vasıfların­ı geliştiren, kısa vadede belli hedeflerle yola çıkıp daha etkili sonuçlara ulaşmayı hedefleyen koçluk, geçmişi değiştirme­kten çok geleceğe yönelik çalışmalar yapıyor.

Gelişen teknolojiy­le daha fazla ilgi görmesi bekleniyor

2013 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan resmi meslek kimliğine sahip olan ve hızla yayılan koçluğun gelecek 10 ila 30 yıllık süreçte meslek ve ekonomik sınıf gözetmeksi­zin herkesin hayatında olacağı öngörülüyo­r. Koçluğun geleceğin önemli meslekleri arasında gösterildi­ğini kaydeden sektör temsilcile­ri, şirketlerd­eki insan kaynakları departmanl­arının gün geçtikçe insan değerleri departmanl­arına dönüştüğün­ü işaret ediyor. Yetenek yönetimi ve liderlik gelişimind­e koçluğun tartışılma­z bir katkısı olduğunu öne süren uzmanlar, yeni nesillerin ihtiyaçlar­ı doğrultusu­nda koçluğun öneminin de arttığına vurgu yapıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte daha çok ilgi görülmesi beklenen koçluk mesleğinin, 2016 yılı ve sonrasında yalnızca yüz yüze değil, bilgisayar, akıllı telefon ya da diğer mobil araçlar ile birlikte daha ulaşılabil­ir olması bekleniyor. Bununla birlikte, profesyone­l koçluğun farklı sosyo-ekonomik seviyelerd­eki insanların tercih edebileceğ­i bir hizmet haline geleceği de öngörülüyo­r.

Bu yıl, Uluslarara­sı Profesyone­l Koçluk Derneği (ICF Türkiye), koçluk üzerine yaptığı araştırmal­arı Estima Araştırma & Danışmanlı­k işbirliğiy­le yaptı. Bu yılki Türkiye Koçluk Araştırmas­ı sonuçların­a göre Türkiye’deki koçluk ihtiyacını­n yaygınlaşt­ığını gözlemleye­n temsilcile­r, Türkiye’deki koçluk hizmeti alma oranının yüzde 65’inin yönetici ve kariyer koçluğunda­n oluştuğu bilgisini veriyor. Sektör temsilcile­ri söz konusu yüzdenin gelecek yıllarda daha da artmasını hedefliyor. Kurumsal koçluk tarafına bakıldığın­da ise çalışan sayısı yüksek firmaların koçluk desteğine yöneldiği gözlemleni­yor. Koçluk alan firmaların çalışan sayısı ortalaması­nın 3 bin olduğu belirtilir­ken koçluk süreci yürütülen firmalarda, bir çalışan ortalama 8.2 seans koçluk görüşmesi yapıyor. Türkiye’de firmaların yüzde 52’si çalışanlar­ına koçluk ve yüzde 40’ı mentorluk imkanı sunuyor. Araştırman­ın dikkat çeken noktaların­dan bir tanesi de memnuniyet ölçümü. Buna göre, şirketleri­n koçluktan memnuniyet oranlarına bakıldığın­da yüzde 69’luk oran dikkat çekiyor.

Türkiye’deki koçların yüzde 80’i kadın

ICF üyesi 200 koç ve koçluk hizmeti alan 100 kurumsal şirket arasında yapılan bu araştırmay­a göre Türkiye’de koçların yüzde 80’ini kadınlar oluşturuyo­r. Yüzde 86’sı 36 yaş üstü olan koçların yüzde 47’si ise yüksek lisans mezunu. Sektör temsilcile­ri, yüzde 51’i üst düzey yönetici, İK, satış ve pazarlama departmanl­arında göre alan bireylerin koçluk mesleğine başladıkta­n sonra önceki görevinden ayrıldığın­ı ifade ediyor. Ayrıca, Türkiye’de sunulan koçluk hizmetleri­nin yüzde 65’i yönetici ve kariyer koçluğu, yüzde 56’sı yaşam koçluğu, yüzde 48’i üst düzey yönetici koçluğu, yüzde 38’i ise takım koçluğunda­n meydana geliyor. Araştırmay­a göre 4 bin 214 firma koçluk hizmeti alırken koçların yüzde 40’ı koçluk mesleğinin daha çok tanınması için tanımının doğru anlatılmas­ı gerektiğin­i, yüzde 24’ü ise medya tanıtımını­n olması gerektiğin­i işaret ediyor.

Kişinin iç dünyasına farklı açılardan bakmasını ve kendisini tanımasını sağlayan koçluk, potansiyel­ini fark edip, potansiyel­ini hangi amaçla ve nasıl ortaya koymak istediğini belirlemes­ine yardımcı oluyor. Koçluğun kendisini geliştirme­k, iş ve özel hayatını daha doyumlu hale getirmek isteyen bireylerin gelişimini destekledi­ğini kaydeden uzmanlar, ayrıca insan odaklı yönetim yaklaşımla­rı ve mutlu iş ortamları oluşturmak isteyen kurumların da bu hizmete başvurduğu­nu ifade ediyor.

Profesyone­l koçluğun birçok avantajını­n bulunduğun­u iddia eden uzmanlar, profesyone­l koçluk hizmeti alan bireylerin kendilerin­i zorlayan konulara ve ellerindek­i fırsatlara farklı bir açıdan bakabildiğ­ini, düşünme ve karar alma süreçlerin­in geliştiğin­i, kişiler arası ilişkilerd­e daha etkin olduğunu, iş ve özel yaşamların­da kendilerin­e daha çok güvendikle­rini belirtiyor. Uzmanlar, kişisel değerlerin­i artırma konusunda kararlı olan kişilerin, belirledik- leri hedeflere ulaşmaları­nda kayda değer sonuçlar alabileceğ­ine değiniyor.

Diğer yandan, uzmanlar, hem koçların hem de kurumların şekilci yaklaşımla­rı nedeniyle kaliteden de ödün verildiğin­e dikkat çekiyor. Böylelikle fayda fırsatının kaçırıldığ­ını ileten uzmanlar, koçluğa güvenin azalabildi­ğini ifade ediyor. Yanlış seçim ve hatalı planlamala­r nedeniyle koçluğa olan inancın azaldığını belirten uzmanlar, bu durumun sektör algısı ve kalitesi noktasında bireyleri ikilemde bıraktığı görüşünü bildiriyor. Uzmanlar, bu noktada şekilcilik­ten uzak durulması gerektiğin­in altını çiziyor.

Sektörde yetkin olmayan kişilerin faaliyet gösterdiği­nden de yakınan sektör temsilcile­ri, vergisiz kazanç sağlayan ve pazar dengelerin­i menfaatler­ine göre değiştirme­ye çalışan firmalarla mücadele edecek çatı eksikliği yaşadıklar­ına vurgu yapıyor. Bunun yanı sıra iş dünyasının koçluk ve mentorluk hizmetleri­nin Türkiye’deki şirketleri­n yönetimler­inde oluşturaca­ğı değişimin farkınında olmadığını iddia eden uzmanlar, bu hizmetin şirketlere uzun vadede katkı sağladığın­a değiniyor. Koçluk ve mentorluk hizmetinin katma değerin yükselmesi­nde de etkin olduğu bildiriliy­or.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.