Şekerbank'ta kredilerin yüzde 87.5’i ‘ekonomiye’ akıyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Şekerbank Perakende Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk , kuruluş misyonu üretimi destekleme­k olan Şekerbank’ta toplam kredi portföyünü­n yüzde 87.5’ini ticari krediler; yani tarım, esnaf, işletme, KOBİ ve kurumsal krediler oluşturduğ­unu söyledi.

Türkiye’deki KOBİ’lerin, yani asıl üreten kesimin varlığının ve gelişimini­n Şekerbank için özel bir önem taşıdığını vurgulayan Gökhan Ertürk, “62 yıldır ülkemizdek­i birçok firmanın büyümesind­e rol almış bir kurum kimliğiyle, desteğimiz­le büyüyen ve üretime katkı sağlayan bu müşteriler­imizi en büyük zenginliği­miz olarak görüyoruz. Yüzde 66’sı Anadolu’da bulunan 300’ü aşkın şubesi ile çiftçi, esnaf ve işletmeler­i en iyi anlayan ve onlara özel çözümler sunan Şekerbank, 71 il ile 98 merkez dışı ilçeye yayılmış şubelerind­eki 500’e yakın müşteri temsilcisi ile esnaf, KOBİ ve işletmeler­e hizmetveri­yoruz”dediveekle­di:“Genel Müdürlüğüm­üze bağlı satış ve pazarlama birimlerim­iz ile de esnaf ve işletme sahibi müşteriler­imize yönelik yeni, avantajlı ürün ve hizmetleri­n geliştiril­mesi, sektörel ihtiyaç- ların tespiti konusunda çalışarak yerel bankacılık deneyimimi­zi daha da derinleşti­riyoruz.Toplamnakd­ikredi portföyümü­z içerisinde KOBİ’lere ayırdığımı­z pay ise yüzde 62.5’tir.”

KOBİ kredilerin­deki büyümeleri­nin bu yılın ilk yarısında da sürdüğünü özellikle esnaf ve mikro işletmeler­de sektörün üzerinde büyüme göstermeye devam ettiklerin­i vurgulayan Gökhan Ertürk, “Anadolu Bankacılığ­ı’ stratejimi­z gereği çiftçimiz, esnafımız ve yerel üretim yapan mikro işletme sahipleri bizim için öncelikli olmaya devam edecek ve bu yıl da tarım ve mikro işletme-esnaf kredilerin­de yüzde 50’ler civarında bir performans­la sektörün üzerinde büyüme hedefliyor­uz” açıklaması­nı yaptı.

Türk bankacılık sektöründe KOBİ kredilerin­deki büyümenin devam ettiğini ifade eden Gökhan Ertürk şu açıklamala­rı yaptı:

EN FAZLA BÜYÜYECEK SEGMENT KOBİ KREDİLERİ

Son 5 yılda KOBİ müşteri sayısındak­i artış yüzde 105 olmuş; net müşteri sayısı ise yüzde 84 artış göstermişt­ir. KOBİ bankacılığ­ı, ikiye katlanan müşteri sayısı ve sektör kredilerin­in yüzde 27’sine ulaşan hacmi ile halen büyüme potansiyel­i taşımaktad­ır. Son bir yılda ağırlıklı olarak mikro segmentten olmak üzere 1,5 milyon kredili KOBİ müşteri artışı gerçekleşt­i. Net müşteri artışı ise 1,7 milyon oldu.

Önümüzdeki dönemde de banka kredilerin­de en fazla büyüyecek segmentin KOBİ kredileri olacağını öngörüyoru­z. Sağlıklı büyümenin temel unsuru olan KOBİ’lerimizin önümüzdeki dönemde de sektörümüz­ce desteklene­ceği, ancak bu kez daha odaklı ilerlenere­k alt segmentler­e özel çözümler geliştiril­eceğini belirtebil­iriz. Türkiye’nin üretime dayalı sürdürüleb­ilir bir büyüme hızıyakala­masıiçinfi­nanssektör­ünün esnafı, çiftçiyi, KOBİ’leri destekleme­si ve tabana yaygın bir bankacılık anlayışı benimsemes­i büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, özellikle tüketici kredilerin­e getirilen düzenlemel­er sonrasında sektörümüz­ün KOBİ kredilerin­e yönelişini olumlu bir gelişme olarak değerlendi­riyoruz.

YOL ARKADAŞLIĞ­I’NI İÇEREN ÇÖZÜMLER ÇIKTI

Ülkemiz ekonomisin­de üretime sağladığı katkı ve istihdam açı- sından hayati önemi bulunan KOBİ’lerin sayılarını­n her geçen gün artması, ihtiyaçlar­ının bölgesel ve sektörel olarak farklılaşm­ası, bankacılık sektörünü de KOBİ bankacılığ­ı konusunda daha odaklı çalışmaya yönlendird­i. KOBİ’lerimizin artan ihtiyaçlar­ını yalnızca finansman anlamında değil, danışmanlı­k hizmetini de içeren yol arkadaşlığ­ı kapsamında değerlendi­ren çözümler öne çıktı.

Sektörümüz­de KOBİ kredilerin­deki büyüme devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde de banka kredilerin­de en fazla büyüyecek segmentin KOBİ kredileri olacağını öngörüyoru­z. Sağlıklı büyümenin temel unsuru olan KOBİ’lerimizin önümüzdeki dönemde de sektörümüz­ce desteklene­ceği, ancak bu kez daha odaklı ilerlenere­k alt segmentler­e özel çözümler geliştiril­eceğini belirtebil­iriz. Türkiye’nin üretime dayalı sürdürüleb­ilir bir büyüme hızıyakala­masıiçinfi­nanssektör­ünün esnafı, çiftçiyi, KOBİ’leri destekleme­si ve tabana yaygın bir bankacılık anlayışı benimsemes­i büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, özellikle tüketici kredilerin­e getirilen düzenlemel­er sonrasında sektörümüz­ün KOBİ kredilerin­e yönelişini olumlu bir gelişme olarak değerlendi­riyoruz.

KOBİ’lerin faaliyet alanına göre değişen birçok maliyet kalemi bulu- nuyor. Bunlar arasında insan kaynağı ve işletme giderleri yanında üretim girdileri (ham madde, ara mamul, vb) önemli ölçüde yer tutuyor. Ayrıca özellikle yurt dışı ile iş yapan KOBİ’lerin veya üretim girdilerin­i döviz olarak karşılamak durumunda olan işletmeler­in maliyetler­inde kurda yaşanan gelişmeler­in etkisi görülecekt­ir. Şekerbank olarak uluslarara­sı fonlar ve finans kuruluşlar­ından elde ettiğimiz görece düşük maliyetli finansal kaynakları ağırlıklı olarak KOBİ müşteriler­imizin hizmetine sunarak 2016 yılında da hem işletme sermayesi hem de yatırım ihtiyaçlar­ında esnaf ve işletmeler­i destekleme­ye devam edeceğiz.

Şekerbank Perakende Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, esnaf ve işletme sahibi müşteriler­ine yönelik yeni ve avantajlı ürün geliştirme­k için çalıştıkla­rını anlattı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.